Prodaja stambenog objekta u Bihaću

Datum objave: 21.09.2016. 13:36 / Izvor: Akta.ba, 20.09.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO SANSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U BIHAĆU

 

Broj: 17 OP 014028 11 1

Bihać, 06.09 2016. godine


 

Općinski sud u Bihaću, sudija Goran Majanović, u pravnoj stvari tražioca izvršenja .„Raiffeisen Bank d.d., BiH Sarajevo Glavna filijala Bihać, ul. Pape Ivana Pavla broj 4, koju zastupa punomoćnik po zaposlenju Jasmin Žerić, protiv izvršenika Šahzije Đulkić kćeri Salke i;: Bihaća, ul.dr. Irfana Ljubijankića bb, Aide Ibrahimbegović kćeri Ahmeta iz Bihaća, Poliklinika blok B K-4 i Saide Ćosić iz Bihaća, Ozimice J L-3/6, radi novčanog potraživanja v.sp. 23.408,21 KM izvršenjem na nekretninama, van ročišta dana 06.09.2016. godine donio je sljedeći:

 

ZAKLJUČAK

o prodaji nepokretnosti

 

1. Određuje se I prodaja usmenim javnim nadmetanjem nepokrernosti označenih kao: k.č.br.415.7/I k.o. Bihać - Grad (ranijih oznaka k.č.br. 899/15 kuća, kućište i dvorište površine 529 n2, upisane u zk.ul.br. 4914 k.o Bihać) kao vlasništvo izvršenika Šahzije Đulkić sa dijelom od

2. Na nepokietnosti iz tačke 1. ovoga zaključka upisana je zabilježba ovoga izvršnog postupka prema rješenju broj: 17 0 P 0)4028 11 1 od 14.11.2011. godine, a ista nekretnina se nalazi u posjedu izvršenika.

3. Tržišna vrijednost nepokretnosti iz tačke 1. ovoga zaključka utvrđena je u iznosu od 167.112,72 KM, a prema elaboratu procjene vrijednosti nekretnina broj; 37/16 od 30.08.2016. godine sačinjenoj po stalnom sudskom vještaku građevinske struke mag. grad. Esmi K-upić, dipl. ing. iz Bihaća!.

4. Na I ročištu za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nepokretnost se ne može procati ispod ^ utvrđene vrijednosti iz tačke 3.

5. Na ročištu za javno nadmetai\je kao kupci mogu učestvovati lica koja su do početka nadmetanja položila osiguranje koje iznosi 10.000,00 KM. Prije početka nadmetanja ova lica su dužna sudu predati dokaz da su osiguranje uplatili na depozitni račun suda otvoren kod , RaifTeisen bankik d.d.» BiH Sarajevo - Glavna Filijala Bihać broj: 161 035 000 31 0006f>. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena osim za tri najbolja ponuđača vratit će se osiguranje odmah nakon zaključenja javnog nadmetanja. Ročište za javno nadmetanje održat će se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.

6. Ponuđač s najvišom ponudom na ročištu plaća ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za položeno osiguranje polaganjem cijene sudu u roku od 30 dana. Ukoliko ponuđač s najvišom ponudom ne deponira prodajnu cijenu u ovom roku, Sud će zaključkom proglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljanom i novim zaključkom odrediti da je nepokretnost prodana drugom po redu ponuđaču, koji treba da u roku od 30 dana od dana prijema ovog zaključka Sudu deponira prodajnu cijenu. Ukoliko drugi ponuđač ne položi cijenu u predviđenom roku, Sud primjenjuje ova pravila i na trećeg ponuđača. U slučaju dži sva tri ponuđača s najvišom ponudom ne ispune svoje obaveze plaćanja prodajne cijene u određenim rokovima, Sud će oglasiti da prvo ročište nije uspjelo i zakazati drugo ročište u roku od 30 dana.

7. Shodno odredbi člana 75. st. I. i 2. Zakona o izvršnom postupku kupac preuzima služnosti i stvarne terete na predmetuoj nepokietnosti.

8. Troškovi poreza i takse u vezi s prodajom nepokretnosti plaća kupac.

9. Ročište za prodaju nepokretnosti održat će se u ponedjeljak dana 03.10.2016. godine u 9,30 sati u zgradi Općinskog suda u Bihaću soba broj 41, III kat na koje se pozivaju tražilac izvršenja, izvršenik Šahzija Đulkić i zainteresirana lica kao kupci.

10. Ovaj zaključak objavit će se na oglasnoj tabli suda, a stranka može o svom trošku, zaključak objaviti i u sredstvima javnog informiranja.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: