Prodaja stana KO Srbac

Datum objave: 27.09.2016. 12:08 / Izvor: Akta.ba, 27.09.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OSNOVNI SUD U GRADIŠCI

Broj: 72 0 lp 004533 15 lp 2

Gradiška, 25.08.2016. godine

 

OSNOVNI SUD U GRADIŠCI, po sudiji Predrag Grahovac, u izvršnom postupku tražioca izvršenja Unicredit bank a.d. Banjaluka, pravni sljednik Nove Banjalučke banke a.d. Banjaluka, zastupan po advokatskoj firmi „ Sajić " o.d. Banjaluka iz Banjaluke, protiv izvršenika Motocommerce d.o.o. Banjaluka zastupan po punomoćniku advokatu Šavija Mirku iz Gradiške i hipotekarnog izvršenika Veinović Mirjane iz Srpca zastupane po punomoćniku advokatu Šavija Mirku iz Gradiške, radi izvršenja, vr sp. 315.893, 31 EUR, donio je dana 25.08.2016. godine sljedeći:

 

 

Z A K LJ U ČAK

o prvoj prodaji nepokretnosti

 

1. Određuje se prva prodaja usmenim javnim nadmetanjem nepokretnosti upisane u List broj 341 KO Srbac mjesto Izvoda iz knjige uloženih ugovora o otkupu stambenih zgrada i stanova.

2. Nepokretnost iz tačke 1. vlasništvo je Veinović Mirjane sa dijelom od 1/1, na kojoj je upisano založno pravo u korist Unicredit Bank a.d. Banjaluka. Nepokretnost se nalazi u posjedu izvršenika i slobodna je od stvari.

3. Vrijednost nepokretnosti utvrđuje se u iznosu od 73.616, 40 KM.

4. Na prvom ročištu za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nepokretnost se ne može prodati ispod lA utvrđene vrijednosti iz tačke 3.

5. Na ročištu za javno nadmetanje kao kupci mogu učestvovati lica koja su do početka nadmetanja položila osiguranje koje iznosi 7.361, 64 KM. Prije početka nadmetanja ova lica dužna su Sudu predati dokaz da su osiguranje platili na depozitni račun Osnovnih sudova kod NLB Razvojna banka a.d. BanjaIuka,broj 562-099-8130145898, vrsta prihoda: 223171, budžetska organizacija 1063001, broj Opštine 008, sa pozivom na broj predmeta Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, osim za tri najbolja ponuđača, vratiće se osiguranje odmah nakon zaključenja javnog nadmetanja. Ročište za javno nadmetanje biće održano i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.

6. Ponuđač sa najvišom ponudom na ročištu plaća ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za položeno osiguranje polaganjem cijene Sudu u roku od 30 dana. Ukoliko ponuđač s najvećom ponudom ne deponira prodajnu cijenu u ovom roku, Sud će zaključkom proglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljanom i novim zaključkom odrediti daje nepokretnost prodata drugom po redu ponuđaču koji treba u roku od 30 dana od dana prijema ovog zaključka Sudu deponirati prodajnu cijenu. Ukoliko drugi ponuđač ne položi cijenu u predviđenom roku, Sud primjenjuje ova pravila i na trećeg ponuđača. U slučaju da sva tri ponuđača s najvišom ponudom ne ispune svoje obaveze plaćanja prodajne cijene u određenim rokovima, Sud će oglasiti da prvo ročište nije uspjelo i zakazati drugo ročište u roku od 30 dana.

7. Shodno odredbi člana 75. stav 1. i 2. Zakona o izvršnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske" br.59/03,85/03 i 64/05) kupac preuzima uslužnosti i stvarne terete na predmetnoj nepokretnosti.

8. Troškove poreza i takse u vezi s prodajom nepokretnosti plaća kupac.

9. Ročište za prodaju nepokretnosti održaće se dana 26.10.2016. godine  13, 30 časova, u zgradi OSNOVNOG SUDA U GRADIŠCI, soba broj 32. na koje se pozivaju tražilac izvršenja, izvršenik i zainteresirana lica kao kupci.

10. Ovaj zaključak biće objavljen na oglasnoj tabli Suda, a stranka može o svom trošku zaključak objaviti i u sredstvima javnog informiranja.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog zaključka nije dopušten pravni lijek.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: