Prodaja stana u Zenici

Datum objave: 07.09.2016. 09:12 / Izvor: Dnevni Avaz, 07.09.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

Federatno ministarstvo financija - finansija

Porezna uprava Federacije BiH

Kantonalni porezni ured Zenica

 

Na osnovu čl. 54 Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH", 33/02, 28/04.57/09, 40/10, 27/12, 7/13 i 91/15) i čl. 62 do 69. Pravilnika o procedurama prisilne naplate poreznih obaveza („Službene novine Federacije BiH", brpj 50/02, 54/03, 31/11 i 38/16), Porezna uprava Federacije BiH, Kantonalni porezni ured Zenica, oglašava:

 

DIREKTNU PRODAJU

imovine radi namirenja dužnih poreznih obaveza od poreznih dužnika, i to:

 

1. KESIĆ ELVEDIN, VL. SZR "ZE MONT" IZ ZENICE

R/B

Vrsta imovine

Jedinica mjere

Količina

Lokalitet

1.

Stan u Zenici, ul.ZAVNOBIH-a bb.naselje Brist.prvi sprat broj stana 15, površine 49,61 m2, upisan u Izvadak iz knjige položenih ugovora.poduložak broj:13.K.O. Podbrežje, vlasništvo 1/1 Kesić Elvedin iz Zenice

m2

49,61

Zenica, ZAVNO BIH-a bb-kod broja 55

 

UKUPNO

 

49,61

 

 

Direktna prodaja će se održati dana 27.09.2016. godine (utorak) sa početkom u 12 sati u zgradi Kantonalnog poreznog ureda Zenica, ul. Zmaja od Bosne br. 57, u sali broj 46, četvrti sprat.

Najniža cijena na direktnoj prodaji nije ograničena i ne podliježe obavezl polaganja depozita. pa se roba može prodati bez obzira na postignutu cijenu, ali Odbor može odlučiti da odbije sve ponude ukoliko ih smatra neprihvaljivim.

Imovina se prodaje putem direktne prodaje iz razloga što, nakon dvije održane aukcije, ista nije prodata.

Sva zainteresirana lica mogu izvršiti uvid u dokaze o vlasništvu imovine dana 23.09.2016. godine (ponedeljak) u vremenu od 10-14 sati u Kantonalnom poreznom uredu Zenica, kancelarija broj 34.

Ponuđači na direktnoj prodaji su dužni dostaviti pismenu ponudu u zapečaćenoj koverti najkasnije 24 sata prije početka direktne prodaje, na adresu: Kantonalni porezni ured Zenica, sa obaveznom naznakom "Odbor za aukciju i direktnu prodaju" u Zenici, ul. Zmaja od Bosne br. 57, kancelarija broj 15, prvi sprat. Ponude se predaju referentu za protokol i arhivu. Ponuđač je dužan u ponudi jasno navesti imovinu za koju je zainteresiran i cijenu koju nudi za tu imovinu, kao i brti prisutan otvaranju koverata sa ponudama.

U slučaju da je više od jednog ponuđača dalo najbolju ponudu, Odbor održava aukciju između ovih najboljih ponudača i prodaje imovinu ponuđaču koji ponudi najbolju cijenu. Na ovoj aukciji se ne prihvata ponuda niža od ponude u zatvorenoj koverti.

Svi ponuđači su dužni dokazati svoj identitet ličnom kartom ili pasošem i dokumentovati pravo na zastupanje.

Direktna prodaja će biti odgođena za poreznog obveznika ukoliko dug, troškovi prinudne naplate, troškovi zapijene i zatezna kamata budu plaćeni do prodaje imovine.

Za direktnu prodaju mogu se prijaviti sva punoljetna fizička lica i pravna lica. Lica zaposlena u bilo kojoj organizacionoj jedinici pri Ministarsvu finansija i njihovi srodnici do trećeg stepena krvnog srodstva po direktnoj ili bočnoj liniji ne mogu biti kupci na direktnoj prodaji.

U cijene iz ovog oglasa nije uračunat porez na promet, pa ukoliko imovina podliježe plaćanju tog poreza, isti pada na teret kupca.

Prodaja robe se vrši po principu viđeno-kupljeno te se naknadne reklamacije neće uvažavati.

 

KONTAKT TELEFON: 032 402-176

web stranica www.pufbih.ba

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: