Prodaja stanova (KO Lukavica)

Datum objave: 30.08.2016. 11:55 / Izvor: Glas Srpske, 30.08.2016.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA ISTOČNO NOVO SARAJEVO

NAČELNIK OPŠTINE

 

Broj: 01/1-013- 1006- 1/16

Istočno Sarajevo, 29.8.2016. god.

 

Na osnovu člana 348. stav 1. Zakona o stvarnim pravima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 124/08, 58/09, 95/11 i 60/15), Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 20/12), Odluke Skupštine opštine Istočno JLovo Sarajevo broj: 01-022-102/15 od 1.10.2015. godaše i broj: 01-022-96/16 od 14.6.2016. todine i člana 57. Statuta opštine Istočno Novo Sarajevo ("Službene novine grada Istočno Sarajevo", broj:13/14), načelnik opštine raspisuje

 

OGLAS

o prodaji stanova u svojini opštine

 

I Opština Istočno Novo Sarajevo prodaje stanove u svojini opštine usmenim javnim nadmetanjem - putem licitacije i to:

a) Dva stana izgrađena u stambenoj zgradi u ul. Cara Lazara br.6, na zemljištu označenom kao k. č. 2716/246 KO Lukavica, vlasništvo 1/1 ošptine Istočno Novo Sarajevo i to:

1) stan broj 15, potkrovlje, trosoban stan, površine 91,01 m2, LU ugovora br.6044

2) stan broj 16, potkrovlje, dvosoban stan, površine 51,77 m2, LU ugovora br. 6046

b) Jedan stan u stambenoj zgradi u ul. Cara Lazara broj 8, na zemljištu označenom kao k.č. 2716/245 i to: stan broj 16, potkrovlje, dvosoban stan, površine 51,77 m2, LU ugovora br.6047.

v) Jedan stan u stambenoj zgradi u ul. Karađorđeva broj 26, na zemljištu označenom kao k.č. broj 2716/250 i to: stan broj 11, sprat 3, jednosoban stan, površine 40,72 m2, LU ugovora br. 6045.

g) Jedan stan u stambenoj zgradi u ul. Karađorđeva 14, na zemljištu označenom kao k.č. 2716/255 i to: stan broj 8, sprat 2 dvosoban stan, površine 49,99 m2, LU ugovora br. 6048.

Početna prodajna cijena navedenih stanova iznosi 634,40 KM/m2.

 

II USLOVI PRODAJE

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja po zakonu mogu steći pravo svojine na nekretninama.

 

III NAČIN POLAGANjA KAUCIJE

Kaucija iznosi 10% od početne prodajne cijene nekretnine koja je predmet prodaje.

Uplatu izvršiti na Jedinstveni račun trezora ošptine Istočno Novo Sarajevo broj: 567-483-82000002-78 otvoren kod "Sberbank" a.d. Banjaluka, svrha doznake "uplata kaucije za kupovinu stana broj...... u ul...........na k.č.br........,K.O............, površine...........m2", prije otvaranja postupka prodaje.

 

IV NAČIN I USLOVI PLAĆANJA KUPOVNE CIJENE

Kupoprodajnu cijenu navedene nekretnine, učesnik (kupac), sa kojim će se zaključiti Ugovor u formi notarski obrađene isprave, obavezan je izlicitiranu prodajnu cijenu (uz umanjenje uplaćene kaucije) uplatiti na žiro-račun prodavca u roku od 30 dana od dana pribavljanja saglasnosti-mišljenja na nacrt ugovora od strane Pravobranilaštva RS - sjedište zamjenika Istočno Sarajevo, tj. prije zaključenja kupoprodajnog ugovora. U protivnom smatraće se da je odustao od kupovine.

 

V VRIJEME I NAČIN PREDAJE NEKRETNINA U POSJED

Kupac se uvodi u posjed prodate nekretnine u roku 8 dana od dana zaključenja Ugovora o kupoprodaji, o čemu će se sačiniti Zapisnik.

VI Troškove izrade notarske isprave, upisa prava u javnim evidencijama nepokretnosti po osnovu sačinjene notarske isprave i dokazi o uplati cjelokupne prodajne cijene za kupljenu nekretninu snosi kupac.

 

VII VRIJEME I NAČIN UVIDA U DOKUMENTACIJU

Svakog radnog dana u vremenskom intervalu od 8 do 10 časova može se izvršiti uvid u dokumentaciju i druge podatke u Stručnoj službi načelnika opštine Istočno Novo Sarajevo, ul. Stefana Nemanje broj 2, soba broj 19 tel. 057/340-836.

 

VIII ROK ZA DOSTAVLjANJE PRIJAVA je najkasnije 14.9.2016. god. do 15 časova.

Prijave se podnose putem pošte preporučeno ili šalter sale opštine Istočno Novo Sarajevo, soba 1. Prijava treba da sadrži lične podatke o učesniku licitacije (ime, prezime, kontakt telefon, adresa stanovanja, kopija lične karte, JMB, (ovjerenu punomoć lica koje ih opunomoćuje, ako nastupaju kao punomoćnici, odnosno naziv i sjedište pravnog lica, JIB, izvod iz sudskog registra, (ovlašćenje za zastupanje kad se radi o pravnom licu) i podatke o stanovima po navedenim rednim brojevima u oglasu, broj stana, ulica, površina stana ). Uz prijavu se ponosi dokaz o uplaćenoj kauciji i traženi podaci iz ove tačke.

 

IX DAN I MJESTO ODRŽAVANjA PRODAJE

Licitacija-prodaja nekretnina će početi 15.9.2016. godine u 12 časova sa razmakom od 20 minuta, pojedinačno po rednim brojevima. Licitacioni korak iznosi 1 KM po m2. Licitacija će se održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika. Licitaciju provodi Komisija za prodaju stanova u svojini opštine. Ako se na licitaciji javi samo jedan učesnik, Komisija može pristupiti postupku prodaje nepokretnosti neposrednom pogodbom, pod uslovom da cijena ne može biti niža od početne cijene objavljene u oglasu o licitaciji. Mjesto održavanja je zgrada opštine Istočno Novo Sarajevo, sala za sastanke.

 

X Ovaj oglas će se objaviti u dnevnim novinama „Glas Srpske" i na oglasnoj tabli optltine Istočno Novo Sarajevo i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

NAČELNIK

Ljubiša Ćosić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: