Prodaja starog bakra u kablu

Izvor: Naša riječ, 10.06.2014.

JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo

ZD RMU „Zenica" d.o.o.-Zenica

Ul. Stjepana Radića br. 2

72000 Zenica

Zenica, 06.06.2014. godine

 

Na osnovu člana 70. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU „Zenica" d.o.o.-Zenica Uprava JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU „Zenica" d.o.o.-Zenica, objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

za prodaju starog bakra u kablu

 

I

Predmet javnog oglasa je prikupljanje zatvorenih pismenih ponuda za prodaju starog bakarnog kabla u količini od cca 3 500 kg po cijeni koja ne može biti niža od 2,50 KM/kg.

U cijenu nije uračunat PDV.

 

II

Prodaja starog bakra u kablu će se izvršiti putem prikupljenih pismenih ponuda.

 

III

Pravo učešća imaju sva pravna ili fizička lica koja prije otvaranja ponude uplate kauciju u iznosu od 10 % početne vrijednosti starog bakra u kablu bez PDV na blagajni Društva ili na transakcijski račun broj: 134010000018.7039, kod IKB DD Zenica.Povrat kaucije neuspješnim učesnicima bit će vraćen odmah po okončanju otvaranja ponuda.

Stari bakar u kablu se može pogledati svakim radnim danom od 08°°do 14°°sati u krugu Društva (pogon „Stara jama", „Raspotočje" i „Stranjani"), a za bliže informacije kontakt osoba je Mustafa Kaknjo na broj telefona 061 595 866.

 

Ponuda treba da sadrži za pravna lica

- tačan naziv i adresu ponuđača.

- iznos ponuđene cijene bez uračunatog PDV

- identifikacioni broj o poreskoj registraciji

 

a za fizička lica:

- iznos ponuđene cijene bez uračunatog PDV

- kopiju lične karte

- kopiju prijave prebivališta-CIPS.

 

Učesnici u javnom oglasu dužni su uz ponudu obavezno priložiti uplatnicu o uplaćenoj kauciji.

 

IV

Ponude se dostavljaju do 17.06.2014. godine do 15.00 sati, u zapečaćenoj koverti na adresu:

 

JP Elektroprivreda BiH d,d.-Sarajevo

ZD RMU „Zenica" d.o.o. Zenica

Ul. Stjepana Radića br. 2

72000 Zenica

 

sa naznakom - „prodaja starog bakra u kablu"- „NE OTVARATI-OTVARA KOMISIJA".

 

V

Javno otvaranje ponuda izvršit će se komisijski, dana 18.06.2014. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Društva.

Svi zainteresovani ponuđači mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

 

VI

Ponude koje stignu poslije naznačenog roka neće se razmatrati.

 

VII

Prodavač zaključuje kupoprodajni ugovor sa učesnikom javnog oglasa čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija.

Sve troškove, plaćanja PDV-a, kao i ostale dadžbine vezane za kupovinu snosi kupac.

 

VIII

Kupljeni stari bakar u kablu se preuzima u viđenom stanju odmah po uplati postignute cijene, a dinamiku isporuke određuje prodavač.

 

Direktor

Esad Ćivić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: