Prodaja starog otpadnog ulja, starih otpadnih auto guma i starih otpadnih tonera

Izvor: Dnevni Avaz, 30.04.2014.

JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. - Sarajevo,

Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja "KAKANJ" d.o.o.-Kakanj

Kakanj, 28.04.2014 godine 

Broj:01/D-01-43- 5694/14

 

Na osnovu člana 68. Statuta JP Elektroprivreda d d Sarajevo Zavisno družtvo Rudnik mrkog uglja „Kakanj" d.o o Kakanj, Uprava Društva donijela je Rješenje o prodaji - konačno zbrinjavanje otpada za 2014 god broj Ol/D-Ol-52-4839/14 od 08 04.2014. godine, te u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom (S1 novine FBiH br. 33/03) i Zakona o zaštiti okoliša (Sl. novine FBiH br. 33/03), u skladu sa sistemskom procedurom SP 5.4 02.E Okolinski program upravljanja otpadom kao i Uputstvu za otpis i rashodovanje stalnih sredstava broj: 207/11. od 07.01.2011. godine JP Elektroprivreda d.d. Sarajevo Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja „Kakanj" d.o.o Kakanj, objavljuje se:

 

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

za prodaju - konačno zbrinjavanje otpadnih materijala putem postupka licitacije sistemom zatvorenih ponuda

I. Predmet prodaje

Predmet prodaje-konačnog zbrinjavanja neopasnog i opasnog otpada izvršit će se u pet lotova, s tim da svaki lot predstavlja zaseban predmet prodaje i to:

1. Lot 1. - Staro otpadno ulje

2. Lot 2. - Stare otpadne auto gume

3. Lot 3 - Stare otpadne auto gume - kamionske (teretne)

4. Lo t4. -   Stare otpadne auto gume - kamionske (damper)

5. Lot  5. -  Stari otpadni toneri

II. Kriteriji prodaje

Pravo učešća imaju sva pravna lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje djelatnosti prikupljana i skladištenja otpadnih materijala i sekundarnih sirovina što dokazuju iješenjem izdatih nadležnih ministarstava.

Za učešće na Lot 1. i Lot 5. neophodno je da pravna lica u svom rješenju imaju i saglasnost za aktivnosti upravljanja opasnim otpadom u skladu sa pozitivnom zakonskom regulativom, kao i dokaz o konačnom načinu zbrinjavanju opasnog otpada.

Ponude se mogu dostaviti za jedan lot, više lotova ili sve lotove

U slučaju da od strane dva ili više ponuđača budu dostavljene ponuđene iste jedinične cijene, prednost se daje ponudaču koji je ranije predao ponudu za javni oglas.

Zainteresovani ponuđači se moraju javiti Komisiji na telefon broj 032-553-218 (Komercijalna služba ZD RMU „Kakanj" d.o o. Kakanj) radi preuzimanja dokumentacije za učesće po lotovima, upoznavanja sa uvjetima pod kojim će se vršiti odabir najpovoljnije ponude po lotu, upoznavanja o načinu i uslovima preuzimanja otpada kao i procjenjenim količinama otpada

U slučaju da cijene po lotovima u prispjelim ponudama budu ispod planiranih cijena ili ostali uslovi budu nezadovoljavajući, prodavac zadržava pravo da poništi javno prikupljanje ponuda bez obrazloženja.

III. Sadržaj ponude

1. Podaci o pravnom licu (fotokopija iješenja o upisu u sudski registar, ovjeren od strane nadležnog organa, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije, adresa, broj telefona);

2. Broj LOT-a na koji se odnosi ponuda,

3. Popunjen Formular za ponudu po lotovima.

IV Dostava ponude

Ponude se dostavljaju na protokol ZD RMU Kakanj najkasnije do 14.5.2014 godine do 09:00 sati sa naznakom Javni poziva za prikupljanje ponuda za prodaju - konačno zbrinjavanje otpadnih materija. Komisija za prodaju po prispjelim ponudama razmatraće prispjele ponude, te će shodno prispjelim ponudama Upravi Društva dostaviti Izvještaj o provedenoj prodaji- zbrinjavanju sa prijedlogm Odluke o izboru najpoviljnije ponude o prodaji - konačnom zbrinjavanju otpada

V Obaveze kupca

Ponudač čija ponuda bude prihvaćena, odnosno kupac, dužan je pristupiti zaključivanju ugovora u roku od 7 dana sa predvidenim uslovima iz Odluke o izboru najpovoljnije ponude po lotu

VI Dan i mjesto odriavinja licitacije

Javno otvaranje prispjelih ponuda izvršit će se 14.5.2014 godine u prostorijama komercijalne službe ZD RMU Kakanj sa početkom u 10:00 sati

Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka neće se uzeti u razmatranje.

VII Dodatne informacije

Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti uvid u dio ponuđenog otpada u dane 12.3.2014. godine u terminu od 10:00 do 12:00 sati uz predhodnu najavu kod kontakt osoba Zaimović Mirsad, Mahmić Dževad 032 553 281, Ajdinović Dženan nS telefon 032 553-904 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: