Prodaja teleskopske transportne trake, elektro ormara sa instalacijom, freze, zalivnog sistema, sistema za navodnjavanje...

Datum objave: 21.05.2022. 10:12 / Izvor: Dnevni Avaz, 21.05.2022.

Marbo d.o.o, Sportski centar B8,78250 Laktaši objavljuje:

 

JAVNI POZIV

Za prodaju polovne Agro opreme zbog zatvaranja Marbo fabrike u laktašima, prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda

 

I.    Predmet javnog poziva je prodaja slijedeće polovne Agro opreme:

 

II.Pravo učešća imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica koja imaju registrovanu firmu.

III.          Tendersku dokumentaciju (Specifikaciju opreme sa slikama i Cjenovnu ponud- formu u kojoj dostavljate ponudu j

dobićete nakon potvrde učeščća putem e-maila, koji šaljete Tanji Petronijević                na sledeću e-mail adresu:

tanja.petronijevic@pepsico.com.

IV.          Prodaja se vrši po principu viđeno - kupljeno i neće se primati nikakve reklamacije koje se odnose na kvalitet i ostale karakteristike predmeta prodaje.

V.           Zainteresovana lica su obavezna da svoje pismene ponude sa kompletnom dokumentacijom dostave do 26.05.2022.

godine, u zapečaćenoj koverti sa naznakom: "Ponuda za otkup polovne Agro opreme".

VI.          Ponude se mogu poslati putem mejla isključivo na adresu tanja.petronijevic@pepsico.com ili dostaviti putem pošte ili lično na adresu: Marbo d.o.o, Sportski centar bb, Lakaši. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv ponuđača, adresu i kontakt telefon.

VII.         Ponuda se smatra blagovremenom ako je prodavcu prispjela najkasnije do 13,00 časova 27.05.2022. godine, bez obzira na način na koji je poslata.

VIII.       Otvaranje ponuda je javno i izvršiće se istog dana po isteku roka za dostavljanje ponuda, 27.05.2022. u 14,00h

IX.          Neblagovremene, nezapečaćene i nekompletne ponude, kao i ponude koje nisu u skladu sa oglasom, tj koje se ne odnose na opremu sa liste pod tačkom L neće biti razmatrane.

X.            Izbor i proglašenje pobjednika će se izvršiti po kriterijumu ukupne najviše ponuđene cijene.

XI.          Pobjednik kao i svi ostali ponudjači biće pisanim putem obavješteni o rezultatima, a najkasnije do 5.06.2022. do 14h.

Dodatne informacije i objašnjenja

XII.         2a sva pitanja tehničke prirode kontakt osoba je Zoran Vidnjević (zoran.vidnievic@pepsico.com; +387 65 321 090), dok za komercijalni dio kontakt osoba je Tanja Petronijević (tania.petroniiević@pepsico.com, +38162 8068 662).

XIII.        Navedena oprema se može pogledati u Laktašima (Sportski centar bb) svakim radnim danom od 19.05.2022 do 25.05.2022. god, u vremenu od 8-16h.

XIV.       Oprema se prodaje/kupuje u viđenom stanju bez prava kupca na reklamacije.

XV.         Učesnik koji ponudi najveću cijenu, biti će obavješten da je u roku od dvije nedelje po prijemu obavještenja dužan uplatiti kupoprodajnu cijenu i da preuzme opremu.

 

U Laktašima 20.05.2022. godine.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
Polovna Agro oprem
PODIJELI: