Prodaja teretnih kamiona, betonske mješalice, kombija, buldožera, posipača soli...

Datum objave: 09.09.2016. 11:42 / Izvor: Oslobođenje, 09.09.2016.

Na osnovu člana 99. stav 2. i člana 101. Zakona o stečajnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/3, 32/0, 68/05 i 42/06), a u vezi sa Odlukom odbora povjerilaca od 07.09.2016. godine, stečajni upravnik "KRAJINA-PUTEVI" d.d. Bihać - u stečaju, objavljuje:

 

OGLAS O

ŠESTOJ PRODAJI POKRETNE IMOVINE  I DRUGOJ PRODAJI NEPOKRETNE IMOVINE

"KRAJINAPUTEVI" D.D. BIHAĆ - u stečaju

 

I: VRIJEME, MJESTO I PREDMET PRODAJE POKRETNE IMOVINE

Prodaja pokretne imovine će se održati 15.0.2016. godine (četvrtak) sa početkom u 11,00 sati u Bihaću, adresa: Bedem broj 1, Bihać.

Predmet prodaje je slijedeća pokretna imovina:

Oznaka LOT -a

Vrsta vozila/stroja

Marka

Broj šasije/vozila

Godina proizvodnje

Početna cijena u KM sa VI prodaje

0

2

3

4

5

1

Teretno kamion

MAN 26-3 72

WMAF103197M170833

1993

30.000,00

2

Teretno kamion

MAN 26-302

WMAF101768M134486

1991

25.000,00

Teretno kamion

MAN 27-403

WMAT1207752M244421

1998

37.000,00

4

Teretno betonska mješalica

TAM

890000246

1989

12.000,00

5

Teretno cisterna

TATRA

TNU285P13TK029689

1996

12.000,00

6

Teretno kamion

RENAULT

VF640ACA000008953

1996

12.000,00

7

Spec. Teretno Unimog

MERCEDES

WDB4061211W134975

1986

7.000,00

8

Teretno kombi

VOLKSWAGEN

WV1ZZZ70ZWH036677

1996

2.500,00

9

Teretno kombi

VOLKSWAGEN

WV1ZZZ70ZWH094060

1998

2.500,00

10

Teretno kombi

VOLKSWAGEN

WV1ZZZ70ZWH051954

1997

2.500.00

11

Radna mašina Buldozer

FIAT HITAČI

5400111

1995

70.000,00

12

Radna mašina Rovokopač sa korpama

LIEBHERR

141180

1982

16.000,00

13

Radna mašina Greder

AVELING-BARFOD

SG815

1972

10.000,00

14

Radna mašina Valjak

14-okt

134

1978

7.000.00

15

Radna mašina Valjak

JELŠINGRAD

104233

1986

7.000,00

16

Radna mašina Freza za asfalt

WIRTGEN1900 n r

05.1 9.0002

1994 

75.000,00

18

Priključna oprema Posipač soli

RASCO

205083

2005

11.500,00

19

Priključna oprema Posipač soli .

RASCO

205087

2005

11.500,00

20

Priključna oprema Posipač soli

RASCO

205017

2004

11.500,00

21

Priključna oprema Posipač soli

RASCO

205018

2004

11.500,00

22

Priključna oprema Posipač soli

RASCO

205019

2004

11.500,00

23

Priključna oprema - posipač za uinimag KUPER-WEISSER 920324 2004 6.500,00

24

Vibro ploča VP 1135 WACKER 58   2.800,00

25

RADNA MAŠINA FAI FA 190DTE12211368 1991 9.000,00

26

KOMBI MERCEDES - NARANDŽAST PAPIRI IZGUBLJENI   700,00

 

I. NAČIN I USLOVI PRODAJE IMOVINE

- Imovina će se prodavati u zatečenom stanju, po načelu "VIĐENO-KUPLJENO" i to kombiniranom metodom pisana ponuda

- neposredno usmeno nadmetanje, a početna cijena za usmeno javno nadmetanje ne može biti manja od ponuđene cijene u oglasu.

- Minimalni iznos podizanje cijene na javnom nadmetanju iznosi 2% od utvrđene početne vrijednosti Lot-a iz ponuda, a maksimalni iznos podizanje cijene iznosi 10% od utvrđene početne vrijednosti Lot-a.

- Imovina se može pogledati na lokaciji AB Lohovo  10., 13 i 14.09.2016. godine u periodu od od 10.00 h do 14,00 h, uz predhodnu obaveznu najavu na telefon: 061/181-788.

- Pravo učešća na javnom nadmetanju za prodaju pokretne imovine imaju sva pravna i fizička lica koja do 15.09.2016. godine do 10 30 h lično dostave zatvorene pismene ponude na adresu stečajnog dužnika (Bedem 1, Bihać), te uplate depozit u iznosu od 10% od označene cijene u ponudi za svaki pojedinačni Lot na koji apliciraju. 

- Ponuđači koji uplate depozit i odustanu od prodaje gube pravo na povrat depozita u punom uplaćenom iznosu za Lot za koji su odustali od licitaciji/prodaje.

- Ponude trebaju biti zatvorene, u neprovidnoj koverti, ovjerene pečetom ili potpisom ponuđača sa naznakom "PONUDA ZA UČEŠĆE NA JAVNOJ PRODAJI".

- U dostavljenoj ponudi pored naznačenog predmeta ponude i iskazane cijene po svakom Lot-u (naznačenog Lot-a ili Lot-ova), mora obavezno stajati orginalna uplatnica o uplati traženog predujma.

- Ponude koje pristignu nakon naznačenog roka za dostavljanje ponuda neće se razmatrati i iste će biti vraćene ponuđaču kao neotvorene, s tim da navedeni ponuđač i u tom slučaju gubi pravo na povrat eventualno uplaćenog depozita.

- Uplatu naznačenog depozita treba izvršiti isključivo na račun stečajnog dužnika broj: 3385002275440954 otvoren kod UNI-CREDIT BANK d.d., sa naznakom: Osiguranje za učešće na javnom nadmetanju za Lot: (broj lota):

- Kupac imovine dužan je platiti kupoprodajnu cijenu u roku od 7 dana obavještenja o proglašenju kupca i ranga, odnosno proglašanje kupca (za drugoplasiranog, odnosno trećeplasiranog) i dostavljanja predračuna.

- Nakon uplate kupoprodajne cijene u cijelosti pokretna imovina iz Lot-ova će se predati kupcu/kupcima u roku 3 dana (kupac je istu dužan preuzeti u roku od 3 dana ili će mu se računati naknada na ime čuvanja imovine u vrijednosti od 2% dnevno od utvrđene kupoprodajne cijene za svaki Lot).

- Ukoliko ponuđač sa najvišom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, gubi pravo na povrat osiguranja, a imovina iz Lot-a će se dodijeliti drugoplasiranom, odnosno trećeplasiranom, ukoliko drugoplasirani ne ispuni propisanu proceduru.

- Ponuđačima, osim tri prvoplasirana, vratit će se priloženo osiguranje nakon zaključenja javne prodaje

- Kupac je dužan da prije prodaje u terminim a naznečenim za razgledavanje predmeta prodaje provjeri stvar koju kupuje i šta istoj pripada.

- Kupac snosi sve troškove koji terete kupoprodaju: troškove PDV-a i druge troškove u vezi s preuzimanjem imovine.

- Sve informacije u vezi sa prodajom, mogu se dobiti svakog radnog dana uz prethodni kontakt na broj: 061/181-788.

 

III. VRIJEME, MJESTO I PREDMET PRODAJE NEPOKRETNE IMOVINE

Prodaja nepokretne imovine će se održati 22. 9. 2016. godine (četvrtak) sa početkom u 11 sati u Bihaću, adresa: Bedem broj 1, Bihać.

Predmet prodaje je slijedeća nepokretna imovina:

Redni broj

Opis nepokretnosti

Početna cijena u KM za drugu prodaju

LOT 1

Poslovi objekt, zv. "upravna zgrada"; veličina objekta 24,4 x 13,85 m, nepravilnog oblika; godina izgradnje 1888.g. (dograđen 1965.g. + adaptiran i saniran); spratnost: S+P+l; Objekt se sastoji od: Suteren površine 248,67 m2; prizemlje površine 249,13 m2 i poslovni prostor od 248,64 m2; * k.č. br. 5073 zv. "Upravna zgrada i dvorište", kulture kuća i zgrađa u površini od 237m2 i pašnjak u površini od 638 m2, ukupno 875 m2, upisana u p.l.br. 2607 k.o. Bihać-Grad, po novom katastarskom operatu, odnosno odgovarajuća stara k.č. br. 1/487, zvana "upravna zgrada", kulture upravna zgrada i dvorište u površini od 875 m2, upisana u z.k. ul.br. 60 k.o. Bihać.

 

LOT 2

k.č.br. 1047 zv. "Agićka", kulture neplodno-majden pjeska u površini od 4.281 m2; * k.č.br. 1048 zv. "Velika njiva", kulture ekonomsko dvorište u površini od 177 m2 majdan pijeska u površini od 2392 m2, sve ukupno 6850 m2, upisana u p.l.br. 484 k.o. Vedro Polje, po novom katastarskom operatu, odnosno odgovarajuća stara k.č.br. 594/2 zvana "ekonomsko dvorište' u površini od 6.850 m2, upisana u z.k.ul.br. 1 k.o. Vedro Polje;

 

LOT 3

Poslovni objekt zv. benzinska pumpa; veličina 6 x 4 m, godina izgradnje 1984. g.; Objekt se sastoji od hola i kancelarije od 24,00 m2 i dvije cisterne od 30.000 litara; * Poslovni objekt zv. novo skladište; veličina 72,0 x 15,0 m, godina izgradnje 2007.g.; Objekt se sastoji od od skladišta (ne završeno) od 1.000,00 m2; * Poslovni objekt zv. zgrada za radnike; veličina 18,5x 7,3 m, godina izgradnje 1984.g.; objekt se sastoji od hola i kancelarija veličine 135 m2;

* k.č.br. 1045/1 zv. "Velika njiva", kulture neplodno-majdan pijeska u površini od 8.611 m2, upisana u p.l.br. 484 k.o. Vedro Polje, po novom katastarskom operatu, odnosno odgovarajuća stara k.č. br. 594/3 zvana "ekonomsko dvorište" u površini od 8.611 m2, upisana u z.k.ul.br. 1 k.o. Vedro Polje; *k.č.br. 1045/2 zv "Velika njiva", kulture neplodno-majdan pijeska u površini od 4.129 m2, upisana u p.l.br. 484 k.o. Vedro Polje, po novom katastarskom operatu, odnosno odgovarajuća stara kx.br. 594/4 zvana "ekonomsko dvorište" u površini od 4.129 m2, upisana u z.k.ul.br. 1 k.o. Vedro Polje;

 

 

IV. USLOVI I NAČIN PRODAJE IMOVINE

- Imovina će se prodavati kombinovanom metodom - pisanim ponudama i usmenim nadmetanjem.

- Pravo učešća na javnom nadmetanju za prodaju imovine imaju sva pravna i fizička lica čije pisane ponude do 22. 9. 2016.godine do 10.30 sati budu fizički dostavljene na adresu: KRAJINAPUTEVI d.d. Bihać u stečaju, ul. Bedem 3, Bihać zatvorenoj koverti koja će biti potpisana od ponuđača i uplate depozit u iznosu od 10.000,00 KM za svaki LOT pojedin-Uplatu naznačenog depozita treba izvršiti na račun stečajnog dužnika broj: 3385002275440954 otvoren kod UNICREDIT B, d.d., sa naznakom: Osiguranje za uČešće na javnom nadmetanju za LOT: (broj LOT-a). Pisana ponuda treba sadržava naziv ponuđača, oznaku LOT-a, ponuđenu cijenu te prilog treći primjerak uplatnice o uplati depozita za zainteresirani LOn jena pisane ponuđe ne može biti niža od utvrđene početne vrijednosti LOT-a na oglasu.

- Pristigle ponude se otvaraju na dan prodaje u prostorijama Društva od komisije koja će biti imenovana na dan prodaje:

- Minimalni iznos podizanje cijene u usmenom dijelu nadmetanja iznosi 1% od početne cijene LOTA-a iz oglasa. Maks ni iznos podizanje cijene u usmenom dijelu nadmetanja iznosi 10% od utvrđene početne cijene LOT-a iz oglasa.

- Prvoplasirani kupac dužan je platiti ukupnu kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana održane prodaje, tj. najkasnije i do 22. 10. 2016. godine (umanjenu za dati depozit), te će se isti nakon toga uvesti u posjed temeljem rješenja suda o do i protoka roka za žalbu.

- Ukoliko ponuđač sa najvišom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, gubi pravo na povrat ukupno; ćenog depozita, a prodaja će se smatrati neuspjelom, a imovina iz LOT-a će se dodijeliti drugoplasiranom, odnosno tre siranom, ukoliko drugoplasirani ne ispuni propisanu proceduru. Drugoplasirani, odnosno trećeplasirani kupac je dužan kasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja obavijesti od stečajnog upravnika uplatiti kupoprodajnu cijenu, u protivn isti također gube potpuni iznos uplaćenog depozita.

- Ponuđačima, osim tri prvoplasirana, vratit će se priloženo osiguranje nakon zaključenja javne prodaje.

- Imovina se prodaje u zatečenom stanju po načelu "VIĐENO-KUPLJENO" i naknadne reklamacije se neće uvažavati, te svaki kupac ima pravo da prije održavanja prodaje izvrši uvid u javne knjige kod Općinskog suda u Bihaću i to o svom trošku

- Kupac snosi sve troškove vezane za kupoprodaju i uspostavljanje vlasništva na nekretnini (porezi, takse, geometri i ostalo

- Sve informacije u vezi prodaje mogu se dobiti svakog radnog dana na telefon: 061/181-788.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: