Prodaja teretnih motornih vozila MERCEDES - BENZ 814 D i VOLVO XC90, putničkog motornog vozila RENAULT LCOJ KANGOO, višenamjenskog motornog vozila CITROEN JUMPER, rezervnih dijelova za razne tipove vozila, granitne kocke, sekundarnih sirovina, garaže na lokaciji Zagrebačka do br. 63, KO SP SARAJEVO_MAHALA CXXXV

Datum objave: 17.05.2022. 08:46 / Izvor: Oslobođenje, 17.05.2022.

Na osnovu odluke Uprave TRZ Hadžić dd UP- 000101/22 od 29.04.2022. godine i Saglasnosti Nadzornog odbora br. NO- 00023/2022 od 29.04.2022. godine, Uprava Društva raspisuje

 

OGLAS

ZA PRODAJU IMOVINE

 

1. TEHNIČKI REMONTNI ZAVOD Hadžići dd, vrši prodaju nepokretne i pokretne imovine metodom aukcije:

 

1. PRODAJU NEKRETNINE - GARAŽE

na lokaciji Zagrebačka do br. 63 locirane na k.č. 1650 identifikovane kao zemljište i garaža sa 12 boksova, 1/12, upisana u zk.ul. 1648 KO SP SARAJEVO_MAHALA CXXXV u površini od 12,03 m2

početna cijena 19.000 KM . Depozit od 10% se uplaćuje na žiro račun prodavca br. 1028390000009449 otvoren kod Union banke. Prodaja nekretnine se vrši u pravnom i fizičkom stanju u kakvom se nalazi.

Predmet prodaje pod rednim brojem 1 će se vršiti 31.05.2022. godine u 11 h.

 

2. PRODAJU VOZILA:

1. teretno motorno vozilo MERCEDES - BENZ 814 D godina proizvodnje 1991. početna cijena 8.900,00 KM.

2. terensko motorno vozilo VOLVO XC90 godina proizvodnje 2006., početna cijena 12.700,00 KM.

3. putničko motorno vozilo RENAULT LCOJ KANGOO, godina proizvodnje 2002., početna cijena 1.500,00 KM.

4. Putničko višenamjensko motorno vozilo CITROEN JUMPER godina proizvodnje 1998 , početna cijena 9.500,00 KM.

 

Vozila su opterećena založnim pravom u korist Porezne uprave FBiH i kupoprodajna cijena će se uplatiti u korist Porezene uprave FBiH.

Predmet prodaje pod rednim brojem 2 će se vršiti 31.05.2022. godine u 12 h.

Depozit od 10% za svako vozilo se uplaćuje na žiro račun prodavca br. 1028390000009449 otvoren kod Union banke.

 

Prijava za učešće na aukciji

Pravo učešća stiče se popunjavanjem obrasca prijave i uplatom depozita od 10 % , i kupovinom dokumentacije sa pravilima za prodaju koji se mogu preuzeti na adresi prodavca uz uplatu 10 KM.

Uz obrazac prijave potrebno je dostaviti kopiju uplatnice kao dokaz o uplaćenom depozitu. Depozit se uplaćuje na žiro račun br. 1028390000009449 otvoren kod Union banke najkasnije 7 dana prije početka aukcije.

Obrazac prijave sa priloženom kopijom uplatnice i kupljenim pravilima za aukciju se podnosi neposredno ili preporučenom poštom do 30.06.2022. godine.

Prijave koje se odnose na predmet prodaje moraju biti naznačene na koverti.

Sve prijave slati u zatvorenim kovertama sa naznakom „ ne otvaraj" na adresu TRZ Hadžići dd , 6. marta 82,71240 Hadžići.

Prijave podnesene poštom smatraše se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.            

Registrovanje učesnika za aukciju će početi dva sata prije početka aukcije u prostorijama TRZ Hadžići dd. Prilikom registracije učesnici na aukciji dužni su obavezno ispuniti obrasce da su upoznati sa pravilima prodaje metodom aukcije.

 

2. TEHNIČKI REMONTNI ZAVOD HADŽIĆI DD, VRŠI PRODAJU POKRETNE IMOVINE JAVNIM NADMETANJEM PO LOTOVIMA:

LOT 1. PRODAJU REZERVNIH DIJELOVA ZA RAZNE TIPOVE VOZILA IZ SKLADIŠTA TRZ-A početna cijena 28.505,00 KM.

Dokumentacija o vrsti i količini rezervnih dijelova biće sastavni dio dokumentacije o pravilima za aukciju koja se može preuzeti u TRZ Hadžići dd za cijenu od 10 KM.

Predmet prodaje za Lot -1 će se vršiti dana 31.05.2022. u 13 h 

 

LOT 2. GRANITNA KOCKA

početna cijena 0,30 KM/kom minimalana količina za prodaju 200 kom.

Predmetna prodaja za Lot - 2, će se vršiti dana 31.05.2022. u 14h

 

LOT 3 SEKUNDARNE SIROVINE - PREMA UTVRĐENOM SPISKU A KOJE JE MOGUĆE IZVRŠITI UVIDOM NA LOKACIJI. Cijenu sekundara ponuđač dostavlja u zatvorenoj koverti. Najviša istaknuta cijena ponuđača će biti najniži osnov za vođenje javnog nadmetanja i sekundar se neće ispod te cijene prodavati.

Predmetna prodaja za Lot - 3 će se vršiti dana 31.05.2022. u 15 h.

 

PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA JAVNOM NADMETANJU

Pravo učešća stiče se popunjavanjem obrasca prijave i uplatom depozita samo za Lot 1 10% od početne cijene i kupovinom pravila za javno nadmetanje u iznosu od 10 KM ,a za druge Lotove samo kupovinom dokumentacije sa pravilima za prodaju koji se mogu preuzeti na adresi prodavca uz uplatu na blagajni iznosa od 10 KM.

Uz obrazac prijave potrebno je dostaviti za Lot 1 kopiju uplatnice kao dokaz o uplaćenom depozitu. Depozit se uplaćuje na žiro račun br. 1028390000009449 otvoren kod Union banke najkasnije 7 dana prije početka JAVNOG NADMETANJA.

Obrazac prijave sa priloženom kopijom uplatnice se podnosi neposredno ili preporučenom poštom do 30.05.2022. godine.

Prijave koje se odnose na predmet prodaje ili Lot 1 , ili Lot 2 i ili Lot 3 moraju biti naznačene na koverti.

Sve prijave slati u zatvorenim kovertama sa naznakom, ne otvaraj" na adresu TRZ Hadžići dd, 6. marta 82,71240 Hadžići u roku od 14. dana od objave (krajnji rok je 30.05.2022.)

Prijave podnesene poštom smatraše se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.

Registrovanje učesnika za javno nadmetanje će početi dva sata prije početka javnog nadmetanja u prostorijama TRZ Hadžići dd . Prilikom registracije učesnici na javnom nadmetanju dužni su obavezno ispuniti obrasce da su upoznati sa pravilima prodaje metodom javnog nadmetanja.

 

v.d. Direktor TRZ Hadžići dd

lsmo Hebibović dipl. ecc.  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: