Prodaja teretnog vozila Ford Transit Connect, putničkih vozila Škoda Fabia i Škoda Octavia

Datum objave: 19.01.2022. 10:33 / Izvor: Akta.ba, 19.01.2022.

Broj: 101-1-140/22

Mostar, 18.1.2022. godine

 

Na osnovu Odluke Upravnog odbora o rashodovanju i prodaji službenih vozila Građevinskog fakultta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, broj: 100-2818/21 od 11.10.2021. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru, objavljuje

 

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA KUPOVINU VOZILA

UNIVERZITETA „DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU

 

I. Predmet prodaje

Predmet Javnog poziva je prodaja vozila putem javne licitacije sljedećih karakteristika:

 

1. Teretno vozilo - Ford Transit connect

 

Marka i model vozila

Ford, Transit connect

Godina proizvodnje

2005.

Broj šasije

WF0TXXTTPT5J28090

Snaga motora

66 kW

Radna zapremina

1753 ccm

Broj vrata

4

Registarske oznake i istek registracije

E58-M-747, registracija ističe 12.03.2022. godine

Boja vozila

Žuta

Broj pređenih kilometara

284.512

Opće stanje vozila

Dobro

Početna vrijednost vozila u KM

3.503,90 KM

 

2. Putničko vozilo Škoda Fabia

Marka i model vozila

Škoda, Fabia

Godina proizvodnje

2005.

Broj šasije

TMBHK26Y64519050

Snaga motora

59 kW

Radna zapremina

1422 ccm

Broj vrata

5

Registarske oznake i istek registracije

J30-E-405, neregistrovano vozilo

Boja vozila

Crna

Broj pređenih kilometara

369.926

Opće stanje vozila

Dobro

Početna vrijednost vozila u KM

3.655,20 KM

 

3. Putničko vozilo Škoda Octavia

Marka i model vozila

Škoda, Octavia

Godina proizvodnje

2002.

Broj šasije

TMBDN11U328554826

Snaga motora

50 kW

Radna zapremina

1896 ccm

Broj vrata

5

Registarske oznake i istek registracije

M74-O-811, registracija ističe 10.09.2022. godine

Boja vozila

Smeđa

Broj pređenih kilometara

259.997

Opće stanje vozila

Dobro

Početna vrijednost vozila u KM

3.300,20 KM

 

Pravo učešća

(1) Pravo učešća na licitaciji imaju domaće i strane fizičke i pravne osobe, koje izvrše uplatu depozita u vrijednosti od 10% početne vrijednosti vozila za koje se ponuda dostavlja.

(2) Depozit se uplaćuje na blagajni Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, Sjeverni logor b.b., 88 104 Mostar, prvi sprat, kancelarija A105, svakim radnim danom u periodu od 08:00 do 14:00 sati.

(3) Pravo učešća u postupku licitacije nemaju zaposleni na Univerzitetu „Džemal Bijedić" u Mostaru i članovi njihove uže porodice.

 

III. Pregled vozila i rok za prijavu učešća u licitaciji

(1) Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno", bez prava na naknadne prigovore i žalbe koje se odnose na predmet prodaje.

(2) Vozila se mogu pogledati u Univerzitetskom kampusu - Sjeverni logor bb, Građevinski fakultet, radnim danom od 08:00 do 14:00 sati.

(3) U vezi pregleda vozila moguće je kontaktirati osobu sa Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru na telefon broj: +387 62 265 398 - Muhammed Ratkušić.

(4) Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, bez obzira kada su poslane, neće biti uzete u razmatranje.

 

IV. Dostavljanje ponude

(1) Ponude u zatvorenoj (neprovidnoj) koverti sa naznakom „Ponuda za kupovinu vozila – NE OTVARAJ", sa dokazom o izvršenoj uplati depozita, primaju se najkasnije do 10:00 sati dana 02.02.2022. godine.

(2) Ponude se dostavljaju na Protokol Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, kancelarija A003 ili putem pošte na adresu: Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru, Sjeverni logor bb, 88104 Mostar.

(3) Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresiranih ponuđača održat će se dana 02.02.2022. godine u 10:15 sati na adresi Sjeverni logor bb, 88 104 Mostar, zgrada Rektorata (Sala za sastanke - 1 sprat, kancelarija A101).

(4) Otvaranju ponuda, odnosno na javnom nadmetanju mogu biti prisutne fizičke osobe lično ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravnu osobu ili punomoćnik za sudjelovanje u postupku licitacije. V. Sadržaj ponude

 

(1) Ponuda obavezno treba da sadrži:

a) Ako ponudu dostavlja fizička osoba:

1. ime i prezime,

2. ime jednog roditelja,

3. adresu i broj telefona,

4. broj tekućeg računa i naziv banke,

5. ovjerenu kopiju identifikacijskog dokumenta, a

 

Ako ponudu dostavlja pravna osoba:

1. naziv pravne osobe,

2. adresu i broj telefona,

 

3. Rješenje o upisu u sudski registar ne starije od tri mjeseca ovjereno od strane nadležnog organa,

 

4. ime ovlaštene osobe za zastupanje u postupku licitacije,

5. potpis ovlaštene osobe i pečat,

6. broj žiro računa i naziv banke,

 

b) Iznos ponude u KM,

c) Dokaz o uplati depozita.

 

(2) Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja. Ukoliko je ponuđač pravna osoba, ista mora biti i ovjerena pečatom pravne osobe.

(3) Ukoliko ponuđač - fizičko lice podnosi ponudu za više vozila, ponuda za svako vozilo se podnosi u odvojenim kovertama.

(4) Ukoliko ponuđač - pravno lice podnosi ponudu za više vozila, ponuda za svako vozilo se podnosi u odvojenim kovertama, s tim da Rješenje o upisu u sudski registar može priložiti uz jednu od ponuda, a ne za svaku pojedinačno.

(5) Nepotpune i neblagovremeno dostavljene ponude se neće uzimati u razmatranje.

(6) Licitacija će biti punovažna i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponuđač.

 

VI. Tok licitacije

(1) Predsjednik Komisije otvara ponude čiji se sadržaj unosi u listu ponuđača koja sadrži:

a. Naziv ponuđača,

b. Redni broj ponude po prispijeću,

c. Vrsta vozila ili broj lota iz specifikacije,

d. Ponuđeni iznos i

e. Prihvatljivost ponude.

 

(2) Ponude koje ne sadrže uvjete prihvatljivosti neće se razmatrati u daljnjem postupku prodaje.

(3) Ponude ispod početne cijene neće biti uzete u razmatranje.

(4) Ako se na poziv odazove samo jedan ponuđač i dostavi ponudu na početnu vrijednost/cijenu ili veći iznos, Komisija ga proglašava pobjednikom licitacije.

(5) Ako se prijave dva ili više ponuđača sa prihvatljivom ponudom i istom cijenom, koja je ujedno i najviša cijena ponude, Komisija daje prednost ponuđaču koji je ranije predao ponudu.

(6) Nakon zaključene licitacije, utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijenu iznad minimuma i konstatira se da je imovina prodana najpovoljnijem ponuđaču, odnosno ponuđaču koji je ponudio najvišu cijenu za navedeno motorno vozilo.

(7) Zapisnik sa otvaranja ponuda potpisuju svi prisutni.

(8) Ponuđač ima pravo povući ponudu pisanim putem, a obavijest o povlačenju ponude mora stići u prostorije Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru u istom roku u kojem je mogao dostaviti ponudu, u suprotnom, nema pravo na povrat uplaćenog depozita.

 

VII. Obaveze kupca

(1) Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena, odnosno kupac, dužan je pristupiti zaključenju ugovora po pozivu, a najduže u roku od sedam dana po završetku postupka javnog nadmetanja i istom će biti vraćen uplaćeni iznos depozita po dostavljanju dokaza o uplati punog licitiranog iznosa.

(2) Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos u roku od 7 dana od dana potpisivanja ugovora.

(3) Sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva snosi Kupac.

(4) Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno", bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje.

 

(5) Ako kupac odustane od kupovine (odnosno ne pristupi sklapanju ugovora ili odustane od već potpisanog ugovora), uplaćeni depozit mu se neće vratiti. Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru će sklopiti ugovor sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem.

(6) Preuzimanje motornih vozila se vrši nakon predočenja dokaza o izvršenoj uplati kupoprodajne vrijednosti na odgovarajućoj lokaciji.

 

VIII. Dodatne informacije

Učesnicima u licitaciji čije ponude ne budu prihvaćene, depozit se vraća na blagajni Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, Sjeverni logor b.b. 88 104 Mostar-zgrada Rektorata, sprat 1, kancelarija A105 u roku od 7 dana od dana završetka licitacije.

Rektor

Prof.dr. Elvir Zlomušica

 

Prilog:

1. Obrazac za cijenu ponude

 

 

 

 

Poziv Za Dostavljanje Ponuda Za Kupovinu Vozila GF

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: