Prodaja teretnog vozila, makaza za sječenje lima, makaza za podužno sječenje lima, ravnalica limova sa poprečnim sječenjem, dizalica i pila za sječenje...

Izvor: Dnevni Avaz, 15.04.2014.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OSNOVNI SUD U DERVENTI

Broj: 84 0 lp 036753 12 lp

Derventa, 12.03.2014. godine

 

Osnovni sud u Derventi, po sudiji Zoranu Laziću, u postupku tražioca izvršenja Raiffeisen bank d.d. Bosna i Hercegovina Sarajevo, ul. Zmaj od Bosne bb, protiv izvršenika „Jaguar" doo Miškovci bb, opština Derventa, zastupan po direktoru Preradović Grozdani i izvršenika Preradović (Boška) Nedeljka iz Dervente, ul. Njegoševa S-6, radi duga, donio je dana 12.03.2014. godine sljedeći

 

ZAKLJUČAK O PRODAJI

 

1. Određuje se druga prodaja pokretnih stvari izvršenika „Jaguar" doo Miškovci bb, opština Derventa i to:

 

R. br

Opis popisanih stvari

Kom.

Vrijednost

1.

Makaze za sječenje lima, tip: FM-3010/25 hidraulične, snaga motora 37 KW, godina proizvodnje: 1998-, proizvođač-: Jelšingrad, Banja Luka

1

75.000,00 KM

2.

Makaze za podužno sječenje lima, tip: Sliter, godina proizvodnje 2005., proizvođač: Alat Hanović, Obrenovac, Srbija

1

250.000,00 KM

3.

Ravnalica limova sa poprečnim sječenjem tip: 1250/2, snaga motora: 2 KW+7 KW+5,5 KW, proizvođač: Alat Banović, Obrenovac, Srbija

1

80.000,00 KM

4.

Ravnalica čeličnih traka, tip: 120/10. snaga motora: 0.75 KW+5,S KW, godina proizvodile: 2005-,

proizvođač: Alat Banović, Obrenovac, Srbija

1

30.000,00 KM

5.

Dizalica (KRAN) 10 tona, tip. jednoSinska, nosivost 10 tona, snaga motora: 8 KW, godina proizvodnje: 2006., proizvođač: Primkompani, Orahovica, BiH,

1

30.000,00 KM

6.

Pila za sječenje 2 O, tip 2 O, snaga motora: 2 X 1,4 KW, godina proizvodnje: 2005-, proizvođač: Eisele, Njemačka

1

12.000,00 KM

7.

Teretno vozilo tip: Mercedes, broj šasije: WDB67401315518832, broj motora; 356901 10329908. godina proizvodnje: 1990., nosivost: 5.000 kg-, reg. oznake 534-M-400

1

15.000,00 KM

8.

Viljuškar Balkankar, tip: 1 7945, godina proizvodnje 1991-, tvornički broj: W271-302, broj motora: 590020, nosivost: 4.500,00 kg.

1

8.500,00 KM

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i to putem usmenog javnog nadmetanja na dan 28.04.2014. godine u 12.45 sati u zgradi Osnovnog suda u Derventi. soba broj 19.  Konstatuje se da je vrijednost pokretne stvari iz tačke 1-8 ovog zaključka određena zapisnikom ovog suda od dana 16.01. 2013. godine u ukupnom iznosu od 500.500,00 KM.

2.Pokretna stvar koja je predmet prodaje ne može se prodati ispod 1/3 procijenjene vrijednosti.

3. Ponuđač sa najvećom ponudom dužan je platiti cijenu odmah nakon objavljivanja rezultata ročišta za prodaju. Ako to ne učini, drugi ponuđač će biti proglašen kupcem i biće dužan platiti cijenu koju je podnio i tako redom;

4. Kupac je dužan uplatiti 10 % od procijenjene vrijednosti popisane pokretne stvari na ime učešća na javnom nadmetanju u korist Ministarstva finansija Republike Srpske - Račun posebnih namjena broj: 568-163-12000058-02, vrsta prihoda broj: 223171, budžetska organizacija broj 1073001, šifra opšti-ne 027, pozivom na broj 0367532012.

5. Zainteresovani kupci mogu pogledati pokretnu stvar koja se prodaje na dan prodaje od 7,00 sati.

6. U slučaju da nijedan ponuđač ne plati cijenu, sud će na zahtjev jedne od stranaka, oglasiti da ročište za prodaju nije uspjelo.

7. Sud će postupka obustaviti ako stranka ne predloži održavanje novog ročišta za prodaju u roku iz tačke 5. ovog zaključka, ili ako se stvari ne uspiju prodati na drugom ročištu:

8. Ovaj zaključak o prodaju objaviće se na oglasnoj tabli suda, a tražilac izvršenja ga može objaviti i u javnim glasilima, o svome trošku.

 

SUDIJA

Zoran Lazić

 

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog zaključka nije dopušten pravni lijek.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: