Prodaja traktora i traktorske prikolice

Datum objave: 22.09.2016. 12:58 / Izvor: Akta.ba, 22.09.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO SANSKl KANTON

OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI

 

Broj: 23 0 lp 013940 08 lp

Velika Kladuša, 13.09.2016. godine

 

OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI, po sudiji Dragana Đerić - Cerović, u izvršnom postupku tražioca izvršenja 1. Raiffeisen Bank DD BiH Glavna filijala Bihać, zastupan po punomoćniku zaposleniku Žerić Jasminu, 2. DOO " Slavnić" Banja Luka, zastupan po punomoćniku zaposleniku Zora Bokan, 3. DOO "Drvopromet" Velika Kladuša, protiv izvršenika OPZZ "'Ratar" Velika Kladuša zastupan po zz direktoru Ćufurović Izetu, radi izvršenja na pokretnim stvarima izvršenika, van ročišta, donio je dana 13.09.2016. sljedeći:

 

ZAKLJUČAK O PRODAJI

 

Rješenjem OPĆINSKI SUD U VELIKOJ KLADUŠI, broj 23 0 lp 013940 08 lp, od___, dopušteno je izvršenje protiv izvršenika Opzz "Ratar" Velika Kladuša, radi namirenja duga tražioca izvišenja prodajom pokretnih stvari izvršenika.

Dana 17.12.2012. godine zaplijenjene su i popisane sljedeće pokretne stvari Određuje se prva prodaja pokretnih stvari izvršenika:

Red. br.

Opis popisanih stvari

Kom.

Vrijednost

1.

Traktor Zetor 6320-2WDZ, godina proizvodnje 1997. br. Šasije 9833, br. motora 054217, reg oznaka 494-K-299

1

11.000,00 KM

2.

Traktorska prikolica Bicchi BRT 555

1

2.000,00 KM

 

 

 

 

 

 

 

 

i to putem usmenog javnog nadmetanja na dan 03.10.2016. godine, u 08:00 sati, u zgradi Zemljišno-knjižnog ureda Općinskog suda u Velikoj Kladuši, kancelarija sudskog izvršitelja.

Nadmetemje će voditi sudski izvršitelj Smlatić Senad.
2. Utvrđuje se da je vrijednost pokretnih stvari iz tačke 1. ovog zaključka u ukupnom iznosu od 13.000,00 KM.

3. Najniža prihvatljiva ponuda po kojoj se predmetne stvari mogu prodati jeste 1/2 utvrđene vrijednosti, po jednoj stvari.

4. Ponuđač s najvećom ponudom dužan je platiti cijenu odmah nakon objavljivanja rezultata ročišta za prodaju (u roku od 8 dana ). Ako to ne učini, drugi ponuđač će biti proglašen kupcem i bit će dužan platiti cijenu koju je ponudio i tako redom.

5. U slučaju da nijedan ponuđač ne plati cijenu, Sud će, na zahtjev jedne od stranaka, objaviti da ročište za prodaju nije uspjelo, a stranka može, u smislu odredbe člana 131. stav 3. Zakona o izvršnom postupku ("Si. novine FBiH" br. 32/03 i 33/06), u roku od csam dana tražiti zakazivanje novog ročišta.

6. Ukoliko aijedna stranka ne predloži održavanje novog ročišta za prodaju u roku iz tačke 5. ovog zaključka ili ako se stvari ne uspiju prodati na drugom ročištu, Sud će, u s mislu stava 5. navedenog člana, postupak obustaviti.

7. Ovaj zaključak o prodaji objavit će se na oglasnoj tablii Suda, a tražilac izvršenja ga može objaviti i u javnim glasilima, o svome trošku.

 

Sudija

Dragana Đerić Cerović

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog zaključka nije dopušten pravni lijek.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: