Prodaja traktora, pluga, komplet drljača, tanjirače, karete za drva i vile za plastove

Datum objave: 07.09.2016. 12:16 / Izvor: Pravosudje.ba, 07.09.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OSNOVNI SUD U BIJELJINI                                                                                                     

 

Broj: 80 0 I 048614 13 I

Bijeljina, 07.09.2016. godine

 

Osnovni sud u Bijeljini po sudiji Rajković Ljilji u pravnoj stvari tražioca izvršenja Zagorke Mitrović udato Stevanović iz Jablanice, zastupane po punomoćniku Stevanović Vesni advokatu iz Bijeljine, protiv izvršenika Stevanović Ostoje iz Jablanice, koga zastupa punomoćnik Spasojević Dragica, advokat iz Bijeljine, radi naplate novčanog potraživanja, donio je dana 07.09.2016. godine, sljedeći:

 

Z A K L J U Č A K 

O  P R O D A J I  P O K R E T N I H  S T V A R I

JAVNIM NADMETANJEM

 

Određuje se prvo ročište, za prodaju sledećih pokretnih stvari izvršenika Stevanović Ostoje:

- traktor marke same, tip Argon 60 DT, godine proizvodnje 1995. registarskih oznaka 674-J-992, snage 44 KW, zapremine 2998 cm, crvene boje, broj šasije ARG60TO1724, broj motora 10003A42334, oblik karoserije sa kabinom, dizel, saobraćajna dozvola BH2219997.....................................................8.014,00 KM,

- jedan plug marke IMT, tip 757, crvene boje (koja je sada izblijedila………………………………………………………...….700,00  KM,

-  jedan komplet drljača, bez boje, zarđale ………………………………………….…….400,00 KM,

-  jedne tanjirače, plave boje…………………………………………..700,00 KM,

-  jedne karete za drva, sivkaste boje …………………………..…...…600,00 KM,

-  jedne vile za plastove, crvene boje…………………………………………………………………..400,00 KM,

 

UKUPNO: 10.814,00 KM.

 

Prikupljanje pismenih ponuda vršiće se u zgradi Osnovnog suda u Bijeljini od dana 21.09.2016. godine do 22.09.2016. godine, kancelarija br. 2A, u vremenu od 07.00 do 15. 00 časova, dok će se otvaranje ponuda izvršiti dana 23.09.2016. godine u 09,00 časova, kancelarija br. 2 A. Zainteresovani kupci pismene ponude mogu slati poštom ili iste predati neposredno u pisarnici Osnovnog suda Bijeljina.

Popisane pokretne stvari ostavljene su na čuvanje izvršeniku i mogu se razgledati u prisustvu sudskog izvršioca, po pismenom zahtjevu zainteresovanog ponuđača u roku određenom za prikupljanje ponuda, uz obvezu uplate odgovarajućeg predujma. Izvršeniku je zabranjeno svako raspolaganje zaplijenjenim pokretnim stvarima, bez naloga suda.

 

Ročište javnim nadmetanjem održaće se pred sudskim izvršiocem ovog suda, s jedne strane i kupca s druge strane. Sudski izvršilac pokretne stvari prodaje u ime i za račun izvršenika. Tražilac izvršenja može se prijaviti kao kupac ili može naći kupca za kupovinu zaplijenjenih stvari. Kupljene pokretne stvari kupac kupuje uz klauzulu viđeno - kupljeno. Prodavac ne odgovara za nedostatke na stvari, niti za ispravno funkcionisanje istih.

Zahtjev sudu za zakazivanje novog ročišta, ukoliko je prvo ročište bezuspješno održano, stranka može podnijeti u roku od 8. dana, od isteka posljednjeg dana određenog za prikupljanje ponuda. Sud nije u obavezi izvještavati uredno pozvane stranke o rezultatima prikuplenih ponuda. O rezultatima uspješno provedene prodaje stranke i drugi učesnici u postupku, biće obaviješteni putem Oglasne table suda, WEB stranice Osnovnog suda u Bijeljini – Elektronska oglasna tabla, a mogu se informisati pozivom na br. 055 /224-910,  Služba sudskih izvršilaca, narednog radnog dana nakon proteka roka određenog za otvaranje prispjelih ponuda.

 

Na prvom ročištu javnim nadmetanjem, zaplijenjena pokretna stvar ne može se prodati ispod ½ utvrđene vrijednosti.

Ukoliko ima više kupaca, ponuđač s najvećom ponudom obavezan je odmah uplatiti kupoprodajnu cijenu za kupljenu pokretnu stvar. Ukoliko najpovoljni ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu po pozivu suda, drugi najpovoljni ponuđač biće proglašen kupcem i platiće onu cijenu koju je ponudio i tako redom. U slučaju da niti jedan od ponuđača ne uplati cijenu po pozivu suda, sd će na zahtjev jedne od stranaka oglasiti da prvo ročište nije uspjelo.

Rješenje o dosudi Sud će donijeti odmah po uplati kupoprodajne cijene, a najkasnije u roku od 5( pet ) dana od izvršene uplate.

Sve poreze i takse u vezi sa prodajom snosi kupac.

Donošenjem i uručenjem Rješenja o dosudi, smatraće se da je kupcu predata isprava kojom se stvar može preuzeti od izvršenika ( treće osobe ili sudskog depoa ). Ukoliko izvršenik ne izvrši dobrovoljnu predaju kupljenih pokretnih stvari, iste će na zahtjev kupca uz posredovanje suda biti izuzete od izvršenika i predate kupcu. Kupac je dužan obavijestiti sud, da mu izvršenik na njegov zahtjev nije izvršio dobrovoljnu predaju kupljenih pokretni stvari. Sud je dužan osigurati predaju stvari kupcu u roku od 5 ( pet ) dana, od dana kada je postupajući sudija u sudski spis zaprimio podnesak kojim se zahtijeva predaja dosuđenih pokretni stvari posredstvom suda.

Ovaj zaključak objaviće se na sudskoj oglasnoj tabli i WEB stranici suda. Stranka može o svom trošku objaviti zaključak o prodaji u sredstvima javnog informisanja ili na drugi odgovarajući način.

Sud će obustaviti izvršenje određeno zapljenom, procjenom i prodajom pokretnih stvari ukoliko ni jedna stranka, nakon neuspjelog prvog ročišta, u roku od 8. dana ne predloži održavanje drugog ročišta javnim nadmetanjem ili ukoliko se pokretne stvari ne uspiju prodati na drugom ročištu javnim nadmetanjem.

 

PRAVNA POUKA:                                                                                           Sudija

Protiv ovog zaključka nije dozvoljen pravni lijek.                                                    Ljilja Rajković

Slike traktora sa priključcima

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: