Prodaja zemljišta i građevinskog objekta u Banja Luci

Izvor: Večernje novosti, 31.05.2014.

„ŽITOPRODUKT" a.d. - u stečaju

Siniše Mijatovića 9

BANJA LUKA

Broj: 184/14

Datum: 26.05.2014.

Na osnovu člana 105,106,107. i 108. Zakona o stečajnom postupku - prečišćen tekst (SI. gl. RS br: 26/10) i člana 87. i 90. Zakona o izvršnom postupku (SI. gl. RS br: 59/83,85/03 i 64/05), Odluke Skupštine povjerilaca donesene dana 16.03.2010. godine i Odluke Odbora povjerilaca sa XX sjed­nice održane dana 23.5.2014. godine, stečajni upravnik dana 26.5.2014. godine donosi:

 

ZAKLJUČAK objavljuje se I i II JAVNA PRODAJA (LICITACIJA)

naknadno upisane imovine stečajnog dužnika putem usmenog javnog nadmetanja

 

I. PREDMET PRODAJE:

Prodaje se imovina stečajnog dužnika "Žitoprodukt" a.d.- u stečaju, Banja Luka, ul. Siniše Mija- toviće br. 9, a koja se odnosi na prodaju zemljišta i građevinskog objekta u naravi industrij­ski kolosjek - pruga, koji se nalazi u mjestu Vrbanja, Banja Luka, a koju imovinu čine:

I a) Zemljište upisano u zemljišno - knjižni uložak br. 490 k.o. Rebrovac 2, a kojim nekretnina­ma po novom premjeru odgovaraju nekretnine upisane u List nepokretnosti br. 4/13 k.o. Rebrovac 2 i to:

 

Broj ZK uloška

Broj lista nepokrenosti po novom premjeru

Parcela po ZK ulošku

Parcele po listu nepokretnosti

Površina po ZK ulošku

(u m2)

Površina po listu neporektnsoti (m2)

Pravo svojine po ZK ulošku

Pravo posjeda po listu nepokretnosti

ZK uložak 490 k.o. Rebrovac 2 ZK

4 / 13 K.O. Rebrovac 2

654/0

646/0

647/0

648/0

648/0

 

643/2

645

646

647

648

 

1.018,00

3.864,00

1.0160,00

1.618,00

2.144,00

1.018,00

3.864,00

1.0160,00

1.618,00

2.144,00

 

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

 

 

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

 

UKUPNO:

9.704,00

9.704,00

 

 

Napomene:

U ZK ulošku br. 490 k.o. Rebrovac u "C" teretnom listu upisana je hipoteka u korist povjerioca Hypo leasing d.o.o. Sarajevo, za kog povjerioca su rezervisana sredstva - predmet br. 57 0 Ps 008597 13 Ps na Okržnom privrednom sudu Banja Luka.

 

Početna cijena zemljišta opisana u tabeli I a) iznosi 533.720,00 KM, a utvrđena je na bazi procje­ne tržišne vrijednosti nekretnine prema nalazu stalnog sudskog vještaka građevinsko-arhitek- tonske struke Nebojše Vujasinovića iz Banja Luke od dana 5.5.2014. godine.

 

I b) Građevinski objekat - industijski kolosjek (pruga)

Stalni objekat izgrađen je 1972. godine u naravi 74,00 m dvokolosječne pruge i 57,00 m jedno- kolosjećne pruge za dovoz i odvoz robe. sada zaraslo u travu i nisko rastinje. te je neophodna sanacija i rekonstrukcija istog

Početna cijena nduvDuog kotosjefca - pruge opisanog pod I bi unosi 42-240,00 KM. * utvrđena je na bazi procjene tmine vrijednosti nefcremme prema nalazu "i ^kEsVm] vještaka

građevinsko - arhitektonske struke Nebojše Vujas

II  USLOVII NAČIN PRODAJE: Prodaja se vrši putem usmenog javnog nadmetanja - licitacije.

Imovina se prodaje u faktičkom i pravnom stanju u kakvom se ista nalazi u momentu pro­daje i na kupca se prenosi obim prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje.

a) Imovina stečajnog dužnika "Žitoprodukt" a.d. - u stečaju, Banja Luka, navedena pod tačkom I a) i I b) se prodaje "u paketu", kao jedna cjelina. Ukupno procijenjena vrijednost imovine iznosi 575.960,00 KM, što ujedno predstavlja početnu i najnižu cijenu ispod koje se imovina na prvoj licitaciji ne moze prodati.

b) Na drugoj javnoj prodaji imovine stečajnog dužnika "Žitoprodukt" a.d. - u stečaju, Banja Luka, navedena pod tačkom I a) i I b) imovina se prodaje po procjenjenoj vrijednosti, s tim da najniža cijena po kojoj se može prodati imovina ne može biti ispod 80% procjenjene vrijednosti.

 

Prednost u kupovini nekretnina opisanih u tačkama I a) i I b), u slučaju iste visine izlicitirane cijene, daje se firmi "Bojanić" d.o.o. iz Jajca, kao kupcu ranijeg proizvodnog pogona firme "Žitoprodukt" a.d. - u stečaju, Banja Luka, ili firmi kojoj je kupac "Bojanić" d.o.o. Jajce prodao cjelokupnu imo­vinu, ukoliko se ova firma pojavi kao jedan od ponuđača na licitaciji, jer je industijski kolosjek neophodan radi funkcionisanja tehničko-tehnološke cjeline ovog kompleksa.

 

III VRIJEME ODRŽAVANJA LICITACIJE

(prva) javna licitacija će se održati dana 2.7.2014. godine u prostorijama Okružnog privrednog suda Banja Luka - velika sala, prizemlje, Gundulićeva bb, sa početkom u 13 časova.

Ukoliko ne uspije prva licitacija, (druga) javna licitacija će se održati dana 4.8.2014. godine u prostorijama Okružnog privrednog suda Banja Luka - velika sala prizemlje, Gundulićeva bb, sa početkom u 13 časova.

 

IV NAČIN IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Za najpovoljnijeg ponuđača, biće izabran ponuđač koji ponudi najveći iznos za predmet prodaje. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuđača, stečajni upravnik će dostaviti na adresu kupca u roku od 3 (tri) dana od dana održavanja licitacije. Ponuđačima, čije ponude nisu prihvaćene, vratiće se depozit u roku od 3 (tri) dana po okončanju javne prodaje na poslovni - tekući račun. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u roku od 30 (trideset) dana od dana dostavljanja Zaključka, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje obezbjeđenja, a novim Zaključkom će se odrediti sljedeći najpovoljniji ponuđač. Svi troškovi vezani za prodaju imovine padaju na teret kupca.

 

V ZAJEDNIČKE ODREDBE:

1. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit na račun stečajnog dužnika broj: 555 007 01031837 16 otvoren kod „Nova banka" a.d. Banja Luka u visini od 50.000,00 KM. Dokaz o uplati depozita - uplatnicu, ponuđači su dužni da predoče komisiji na dan održavanja lici­tacije, tako što će nakon provjere uplate depozita licitiranju moći pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu izvršili u roku.

2.Fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku. Ako u nadmetanju učestvuju lično, dužna su radi utvrđivanja identiteta, prije početka nadmetanja, pokazati stečajnom upravniku ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ako fizičko lice zastupa punomoćnik, isti je obavezan predati stečajnom upravniku valjanu punomoć za zastupanje i dokaz o uplati depozita.

Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku (direktoru) ili punomoćniku. Ukoliko pravno lice predstavlja pravni zastupnik, isti je obavezan stečajnom upravniku predati na uvid Rješenje o upisu u sudski registar, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ukoliko pravno lice predstavlja punomoćnik, isti je obavezan da stečajnom upravniku preda na uvid valjanu puno­moć i dokaz o uplati depozita. Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati u nadmetanju.

3. Javno nadmetanje održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.

Ovaj Zaključak objavljen je na oglasnoj tabli stečajnog suda, dnevnom listu "Večernje novosti" Banja Luka, izdanje za Republiku Srpsku i Privrednoj komori Republike Srpske (www.bl.komorars.ba)

 

Stečajni upravnik

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: