Prodaja zemljišta K.O. Putiš i K.O. Strane u Busovači

Izvor: Dnevni Avaz, 24.05.2014.

Dioničko društvo"MEDIAPAN" d.d. - u stečaju Busovača,

Kaonik bb, Busovača.

 

Na osnovu člana 101,102 i 103 Zakona o stečajnom postupku (Sl. Novine F BiH br. 29/03 i 32/04), te Odluke Odbora povjerilaca od 19.05.2014.godine, stečajni upravnik oglašava:

 

JAVNO NAMETANJE

Za prodaju imovine (stečajne mase) u vlasništvu stečajnog dužnika dioničko društvo"MEDIAPAN" d.d. - u stečaju Busovača, Kaonik bb, Busovača.

 

A) PREDMET OGLASA

Nepokretna imovina i to:

l. PARCELA 1 i 2

(k.č. dio 2716/1 K.O. Putiš n.p., k.č. broj dio 254/2 KO. Strane stari premjer) površine 1.370 m2

Cijena zemljišta po m2 35,00 KM.

Početna prodajna cijena 47.950,00 KM.

2. PARCELA 3

(KO. Putiš dio 2733/17, dio 2733/16, dio 2733/2 i dio 2733/16 n.p.),( KO. Strane stari premjer dio 252/25, dio 252/24, dio 252/1 i dio 246/1). Površine 4.740 m2.

Cijena zemljišta po m2 35,00 KM

Početna prodajna cijena 165.900,00 KM.

3. PARCELA 4

( KO. Putiš dio 2733/18, dio 2733/8 i dio 2733/16n.p.), ( KO. Strane stari premjer dio 252/27, dio 252/16 i dio 246/1) površine 1.863 m1.

Cijena zemljišta po m2 iznosi 35,00 KM

Početna prodajna cijena 65.205,00 KM

B) USLOVI PRODAJE

Prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja, uz predhodnu pismenu prijavu

Prijave se primaju do 17.06.2014.godine do 09,00.

- Naknadne prijave kao i prijave ispod predložene cijene neće biti predmet razmatranja.

1. Usmeno javno nadmetanje održat će se u Sali Općinskom suda Travnik 17.06.2014. (utorak) godine u 11 sati.

2. Nekretnine se prodaju po načelo, videno-kupljeno" u zatečenom stanju ,vlasništvo 1/1 . Sve troškove i poreze snosi kupac.

3. U javnom nadmetanju kao kupci mogu učestvovati samo lica koja su predhodno dala osiguranje, koje su dužni položiti na depozitni račim, stečajnog dužnika br: 134-040-00000695-57, otvoren kod IKB Busovača i to najkasnije na dan zakazane prodaje. Osiguranje iznosi 10% od početne cijene.

4. Prijava u zatvorenoj koverti sa ponudom o kupovini predmeta prodaje,dokazom o uplati depozita i naznačenom cijenom, punim nazivom i adresom i brojem telefona podnosioca prijave se dostavlja, putem pošte.  

5. Ponudena početna cijena iz ponude u zatvorenoj koverti ne može biti manja od navedene cijene ovog oglasa,

- najveća ponuđena cijena iz zatvorene ponude, predstavlja početnu cijenu za usmeno javno nadmetanje ponudača za predmet prodaje,

- javno nadmetanje će se odižati i ako na njemu učestvuje samo jedan podnosilac prijave, a koji ispunjava uslove Javnog nadmetanja.

6. Nekretnine koje su predmet prodaje kupci mogu razgledati svakim radnim danom u vremenu od 08 do 14 sati počev od dana objavljivanja ovog oglasa na oglasnoj tabli suda i stečajnog dužnika te sredstvima javnog informisanja zaključno sa 17.06. 2014.godine.

7. O prodaji nepokretnosti najpovoljnijem ponuđaću, stečajni upravnik donosi pismeni zaključak koji se objavljuje na oglasnoj ploči suda. Ponuđač sa najvišom ponudom dužanje položiti cijenu umanjenu za položeno osiguranje u roku od osam dana od dana objavljivanja zaključka o prodaji nepokretnosti najpovoljnijem ponuđaču na oglasnoj ploći Suda. Prednost imaju ponuđači koji daju ponudu za cijelokupnu imovinu koja je predmet licitacije.

8. Ponudačima, koji odustanu od ponude neće se vratiti položeno osiguranje nakon zaključenja javne prodaje.

9. Ukoliko ponudač sa najvišom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku stečajni upravnik će oglasiti prodaju tom ponudaču nevaljalom i novim zaključkom odrediti da je nepokretnost prodata drugom po redu ponudaču koji treba u roku od pet dana od dana iješenja da deponuje prodajnu cijenu.

10. Kupcima čija ponuda ne bude prihvačena, garancija će biti vračena u roku od tri dana.

11. Sve poreze i troškoveoko prijenosavlasništva snosi kupac.

12. Ako najpovoljniji ponuđač ne sklopi kupoprodajni ugovor, smatra se da je odustao od kupovine , te gubi pravo na povrat depozita.

13. Prodaja se vrši u skladu sa odredbama Zakona o stečajnom i izvršnom postupku, a sva obavještenja i informacije mogu se dobiti pozivom na telefone: 062- 733-313 ; 063/434-972. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: