Prodaja zemljišta k.o. Ugljevička Obrijež i KO Zabrđe, Ugljevik

Datum objave: 03.04.2021. 08:22 / Izvor: Oslobođenje, 03.04.2021.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

 

Broj: 02-475-23/21

Datum, 01.04.2021..godine

 

Na osnovu člana 348. stav 1. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik RS", broj 124/08, 3/09,58/09,95/11,60/15,18/16 i 107/19), člana 5. stav 1. tačke 5. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepola^ostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 20/12), člana 3. Odluke 0 prodaji nekretnina putem javnog konkursa u K.O. Ugljevička Obrijež i Zabrđe („Službeni bilten opštine Ugljevik", broj 3/21) obj avlj uj e

 

JAVNI KONKURS

O prodaji nepokretnosti u K.O. Ugljevička Obriježi i Zabrđe

 

1. Opština Ugljevik prodaje nepokretnosti u KO. Ugljevik putem javnog konkursa i to:

-k.č. broj 644/2, zv. „JASIK", šuma 3. klase, površine od 2361 m2 upisana u List nepokretnosti broj 447. K.O. Ugljevička Obrijež,

-k.č. broj 644/3, zv. „JASIK", pašnjak 4. klase, površine od 4295 m2 upisana u List nepokretnosti broj 447. K.O. Ugljevička Obrijež,

-k.č. broj 1684, zv. ,JANjA", šuma 4. klase, površine od 7126 m2 upisana u List nepokretnosti broj 447. K.O. Ugljevička Obrijež,

-suvlasnički dio od Vz u k.č. broj 251. Zv. JANjA", šuma 3. klase, površine od 1378 m2 upisana u List nepokretnosti broj 152. K.O. Ugljevička Obrijež,

-k.č. broj 2094/1, zv. „BARE", njiva 6. klase, površine od 3859 m2 upisana u List nepokretnosti broj 771. KO. Zabrđe,

-k.č. broj 2094/2, zv. „BARE", njiva 6. klase, površine od 679 m2 upisana u List nepokretnosti broj 771. K.O. Zabrđe,

-k.č. broj 2095/2, zv. ,3ARE", voćnjak 3. klase, površine od 1492 m2 upisana u List nepokretnosti broj 771. K.O. Zabrđe,

-k.č. broj 2095/4, zv. ,3ARE", voćnjak 3. klase, površine od 774 m2 upisana u List nepokretnosti broj 771. KO. Zabrđe,

-k.č. broj 2262/1, zv. ,JrTUMKA", šuma 3. klase, površine od 16244 m2 upisana u List nepokretnosti broj 771. KO. Zabrđe,

-k.č. broj 2261, zv. ,JrIUMKA", šuma 4. klase, površine od 12595 m2 upisana u List nepokretnosti broj 771. KO. Zabrđe,

-k.č. broj 623/2, zv. „SUVAT", njiva 3. klase, površine od 1000 m2 upisana u List nepokretnosti broj 771. K.O. Zabrđe,

-k.č. broj 1335, zv.„DUBRAVE", pašnjak 4. klase, površine od 9160 m2 upisana u List nepokretnosti broj 771. K.O. Zabrđe,

-k.č. broj 1340, zv.„DUBRAVE", pašnjak 3. klase, površine od 719 m2 upisana u List nepokretnosti broj 771. KO. Zabrđe,

-k.č. broj 1331, zv. „DUBRAVE", šuma 3. klase, površine od 6164 m2 upisana u List nepokretnosti broj 771. K.O. Zabrđe i

-k.č. broj 292/2, zv. „Okućnica" ostalo neplodno zemljište, površine od 415 m2, upisana u List nepokretnosti broj 771. K.O. Zabrđe.

 

2.Prodaja nekretnina izvršiće se putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije) koja će se održati 20.04.2021. godine sa početkom u 11,00 časova u kancelariji broj 9. Opštinske uprave opštine Ugljevik.

3.Početna prodajna cijena zemljišta označenog u članu 1 iz alineje 1,2,9 i 10 ove Odluke iznosi 1,00 KM/m2, iz alineje 3 iznosi 1,50 KM/m2, iz alineje 4 i 11 iznosi 2,50 KM/m2, iz alineje 5,6,7,8,12,13 i 14 iznosi 1,25 KM/m2, iz alineje 15 iznosi 7.50 KM/m2.

4.Za učešće u postupku učesnici su dužni uplatiti iznos od 10 % od početne licitacione cijene s tim što taj iznos ne može biti manji od 1.000,00 KM.

Kaucija se može uplatiti na blagajni Opštine Ugljevik ili na žiro račun opštine.

5.Pravo učešća na javnom nadmetanju (licitaciji) imaju sva pravna i fizička lica.

Fizička lica koja učestvuju u javnom nadmetanju (licitaciji) potrebno je da Komisiji na uvid dostave jedan od identifikacionih dokumenata (lična karta,pasoš), kao i punomoć lica koje ih opunomoćuje.

Pravna lica koja učestvuju u javnom nadmetanju potrebno je da Komisiji na uvid dostave dokaz o upisu u sudski registar pravnog lica kao i ovlaštenje lica koje ih predstavlja.

6.Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u dokumentaciju o nekretninama koje se prodaju u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik u kancelariji broj 9., kao i razgledanje nepokretnosti na licu mjesta svakim radnim danom od 07-15 časova.

7.Prodajnu cijenu navedenog zemljišta učesnik licitacije sa kojim će se zaključiti ugovor, obavezan je uplatiti prije zaključivanja ugovora na žiro račun prodavca.

8.Prodajnu cijenu navedenih nepokretnosti učesnik licitacije, sa kojim će se zaključiti ugovor, obavezan je uplatiti u roku od 15 dana od dana licitacije na žiro račun prodavca, a u slučaju da kupac u ostavljenom roku od 15 dana od dana licitacije ne uplati licitacionu cijenu gubi pravo na povraćaj uplaćene kaucije.

Predaja nepokretnosti u posjed kupcu izvršiće se nakon zaključivanja ugovora o kupoprodaj i od strane službenog lica koji će 0 istom sačiniti zapisnik.

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: