Prodaja zemljišta (k.o.Kamičani)

Izvor: eKapija.ba, 30.04.2014.

Na osnovu člana 348. Zakona o stvarnim pravima («Službeni glasnik Republike Srpske«, br. 124/08, 58/09, 95/11), a u vezi sa članom 10. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave («Službeni glasnik Republike Srpske»,br. 20/12), Gradonačelnik r a s p i s u j e

 

 

O G L A S o prodaji nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja- licitacije

 

 

1. PUNI NAZIV I ADRESA PRAVNOG LICA- PRODAVCA ZEMLjIŠTA

- Grad Prijedor

- Adresa: Trg Oslobođenja br.1

- Poštanski broj i mjesto: 79101 Prijedor

- Identifikacioni broj: 4400711050003

- Telefon. 052/245-115

- Faks: 052/245-114

- Kontakt osoba: Dijana Stojić

- Elektronska pošta: gradonacelnik@prijedorgrad.org

 

2. NAČIN PRODAJE ZEMLjIŠTA

Putem javnog nadmetanja-licitacije.

 

3. PODACI O ZEMLjIŠTU

Prema podacima katastarskog operata zemljišta:

- k.č.br. 3513, u površini od 2.763 m2,

upisana u pl.br.230, k.o.Kamičani, kao posjed Grada Prijedor.

 

Početna prodajna cijena nepokretnosti iznosi 820,80 KM

 

4. USLOVI PRODAJE

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica, koja izvrše uplatu troškova postupka u iznosu od 100 KM po prijavi i iznos predviđene kaucije.

Troškovi postupka uplaćuju se na Račun javnih prihoda, broj: 5620070000417349-vrsta prihoda 722521-budžetska organizacija: 0074125.  

Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u dokumentaciju o nekretninama koje se prodaju i dobiti tražene informacije u zgradi Grada Prijedor, svakim radnim danom u vremenu od 0730 do 1530 časova ( kancelarija br.30).

 

5. NAČIN POLAGANjA KAUCIJE

Kaucija iznosi 10% od početne prodajne cijene nekretnina, koju je učesnik licitacije dužan uplatiti na Jedinstven račun trezora Grada Prijedor, broj: 5620070000266805. Kauciju je potrebno uplatiti prije otvaranja postupka licitacije i dokaz o uplati podnijeti Komisiji za prodaju.

 

6. USLOVI I NAČIN PLAĆANjA KUPOVNE CIJENE

Kupovna cijena za predmetne nekretnine ( uz umanjenje plaćene kaucije) ima se uplatiti u roku od 15 dana od dana zaključivanja i notarske obrade ugovora o kupoprodaji.

 

7. DAN I MJESTO ODRŽAVANjA PRODAJE

Mjesto održavanja prodaje je zgrada Grada Prijedor, Velika sala na II spratu.

Prodaja će se obaviti dana 19.5.2014. godine ( ponedjeljak), sa početkom u 13,00 časova.

 

8. ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA LICITACIJI

Prijave podnijeti do 16.5.2014. godine do 15 časova. Uz prijavu za učešće na licitaciji potrebno je priložiti dokaz o uplaćenoj kauciji kao i dokaz o uplaćenim troškovima postupka.

 

9. Ovaj oglas će se objaviti u nedeljnom listu „Kozarski vjesnik“, a istovremeno će se istaći na oglasnoj tabli Grada Prijedor, kao i na internet stranici Grada Prijedor.

 

 

 

 

Gradonačelnik

Marko Pavić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: