Prodaja zemljišta kruga Tvornice KO Tuzla i proizvodno-poslovnih objekata izgrađenih unutar kruga Tvornice

Datum objave: 03.09.2016. 09:29 / Izvor: Oslobođenje, 03.09.2016.

"Livnica čelika"d.o.o. Tuzla za proizvodnju,

promet i usluge Tuzla - u stečaju,

ul. Bosne Srebrene br. 14

75000 Tuzla

Stečajni upravnik

Broj: 32 0 St 172006 15 St

Dana : 01.09.2016.godine

 

Na osnovu člana 101, 102 i 103 Zakona o stečajnom postupku (Službene novine FBiH br.29/03, 32/04 i 42/06), Odluke Skupštine povjerilaca i Odluke Odbora povjerilaca, stečajni upravnik objavljuje

 

OGLAS

O PRODAJI IMOVINE JAVNIM NADMETANJEM

 

A. Predmet oglasa je prodaja imovine stečajnog dužnika:

1.   "Livnica Čelika" d.o.o. Tuzla za proizvodnju, promet i usluge Tuzla - u stečaju, kao cjelina, što uključuje slijedeću imovinu:

1.1. Zemljište kruga Tvornice,   ulica Bosne Srebrene br. 14, Tuzla, ukupne površine 33.751 m2 (bez zemljišta ispod objekata), označene kao. kč.br.1/1, 1/4, 1/5,1/6,1/7,1/8,1/9, 1/10,1/11, 111, upisane u P.L. br.221 KO Tuzla IV po novom premjeru odnosno po starom premjeru 1923/1, 1917/9, 1917/4, 1923/4, 1923/6, 1923/3, 1923/5, 1923/7, 1923/8, 1923/9, 1910/3, 1917/6, 1915/4, 1915/5, 1917/7,1917/, sve upisano u zk. ul. broj: 11262 KO SP Tuzla; sa upisanim pravom korištenja na nekretninama u A listu, i direktnim pristupom sa južne magistrale, povezana sa Željezničkom stanicom Tuzla, normalnim koiosjekom koji trenutno nije u funkciji.

1.2. Proizvodno-poslovni objekti, izgrađeni unutar kruga Tvornice , više objekata koji predstavljaju funkcionalnu cjelinu, i to:

• Objekat broj 1 a sastoji se od: prostorije Pripreme-sprat površine neto 563,46 m2, Mašinske obrade sa prostorijama stare obrade-pri zemlje površine neto 1.362,54 m2, Magacina gotovih proizvoda površine neto 524,90 m2, Tehničke kontrole površine neto 207,36 m2, Portirnica površine neto 43,45 m2, Magacina rezervnih dijelova površine neto 865,42 m2, Čistione površine neto 1.406,54 m2, Vatrogasnog spremišta površine neto 349,95 m2,

• Objekat broj 2 a sastoji se od: Upravne zgrade sa restoranom, gardarobom, laboratorij om, prostorijom kontrole, WC-a i halom transporta ukupne površine neto 2.093,47 m2,

• Objekat broj 3 a sastoji se od: Skladišta modela 1,2,3, Stolarije i Skladišta repromaterijala ukupne površine neto 1.475,08 m2-

• Objekat broj 4 a sastoji se od: Pripreme pjeska, Jezgarnice, Livnice, Kaluparnice, Čistione ukupne neto površine 4.793,15 m2,

• Objekat broj 5: Ambulanta ukupne neto površine 400,36 m2,

• Objekat broj 6: Garaža i radionica ukupne neto površine 150,65 m2

• Objekat broj 7: Skladište kisika ukupne neto površine 38,18 m2 ,

• Objekat broj 8: Pomoćni objekti pored garderobe ukupne neto površine 49,05 m2.

• Objekat broj 9: Skladište modela kod zgrade Dženex ukupne neto površine 205,62 m2.

• Objekat broj 10: Trafo stanica ukupne neto površine 114,24 m2

• Objekat broj 11: Pumpna stanica ukupne neto površine 20,29 m2

• Objekat broj 12: Kompresorska stanica ukupne neto površine 95,53 m2

• Objekat broj 13: Skladište - nadstrešnica ukupne neto površine 186,45 m2.

Ukupna procjenjena vrijednost nekretnina 1.1. i 1.2. iznosi 13.595.566,99 KM

1.3. Stalna sredstva (mašine, oprema, postrojenja, sitan inventar, modeli) prema popisnoj listi 1.234.495,80 KM

Ukupno početna prodajna cijena 1.1., 1.2., i 1.3. 14.830.062,79 KM.

 

B. Cijena i način prodaje

1 .Navedena imovina se prodaje kao cjelina, a početna prodajna cijena je utvrđena na osnovu Odluke odbora povjerilaca.

2. Prodaja imovine izvršit će se usmenim javnim nadmetanjem.

 

C. Uslovi, termin i način prodaje

1.Pravo učešća na Oglasu o prodaji, imaju sva pravna i fizička lica, koja prije održavanja prodaje dostave dokaz o uplati sredstava na ime garancije (depozita).

2. Prijava u zatvorenoj koverti sa ponudom o kupovini predmeta prodaje, dokazom o uplati depozita i punim nazivom, adresom i brojem telefona podnosioca prijave, se dostavlja poštom na adresu stečajnog dužnika najkasnije do 19.09.2016. godine.

3. Svi učesnici prije početka Usmenog javnog nadmetanja će potpisati izjavu da su u slučaju izbora za najpovoljnijeg ponuđača preuzeli na sebe obavezu uplate poreza na promet nepokretnosti i prava za kupljene nekretnine, te svih drugih troškova vezanih za prenos prava vlasništva,

4. Pojedinačna podizanja iznad početne cijene na usnemon javnom nadmetanju mogu biti najmanje 10.000,00 KM a najviše 100.000,00 KM.

5. Prodaja imovine javnim nadmetanjem će se održati 19. septembra 2016. godine (četvrtak) u 13 sati u krugu firme "Livnica Čelika" d.o.o. Tuzla za proizvodnju, promet i usluge Tuzla-u stečaju, ul. Bosne Srebrene br. 14, Tuzla.

6. Imovina, koja je predmet prodaje je u posjedu i vlasništvu stečajnog dužnika, i prodaje se u postojećem pravnom statusu.

7. Javno nadmetanje će se održati i ako na njemu učestvuje samo jedan podnosilac prijave, a koji ispunjava uslove Oglasa,

8. Početna cijena iz ponude u zatvorenoj koverti ne može biti manja od iste navedene pod tačkom A

(1.1.+1.2.+1.3.) ovog Oglasa, a najveća ponuđena cijena iz zatvorene ponude predstavlja početnu cijenu za usmeno javno nadmetanje,

9. Na javnom natimetanju mogu sudjelovati Kupci koji, na ime garancije (depozita), uplate novčana sredstava u iznosu od 10% od vrijednosti predmeta prodaje odnosno najviše 10.000,00 KM na transakcijski račun firme "Livnica Čelika" d.o.o. Tuzla za proizvodnju, promet i usluge Tuzla-u stečaju broj 134-090-00003949-67 kod IK banke dd Zenica, sa naznakom: osiguranje za učešće na javnom nadmetanju,

10. Kupcu će uplaćeno osiguranje biti uračunato u cijenu, a ponuđačima Čija ponuda ne bude prihvaćena (osim prva tri rangirana) garancija će se vratiti u roku od tri dana od dana zaključenja javnog nadmetanja po ovom oglasu,

11. Sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništv a snosi kupac,

12. Prodaja se vši po načelu «viđeno-kupljeno», bez naknadnih prigovora, žalbi, vezano za predmet prodaje,

13. Najpovoljniji ponuđač je dužan sklopiti kupoprodajni ugovor i uplatiti cjelokupni iznos kupljene imovine u roku od 30 dana, računajući od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

14. Ako najpovoljniji ponuđač odustane ođ ponude, ne uplati ukupnu kupoprodajnu cijenu u roku od trideset (30) dana po prijemu odluke najpovoljnijeg ponuđača smatra se daje odustao od kupnje, te gubi pravo na povrat garancije (depozita), a stečajni upravnik proglašava kupcem slijedećeg najpovoljnijeg ponuđača,

15. Imovina koja je predmet prodaje, kao i dokumentacija vezana za istu,može se pogledati svakog radnog dana od 08-15 sati, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 061/421 074,

 

Stečajni upravnik

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: