Prodaja zemljišta, poslovnih objekata, garaža, teretnog motornog vozila i kancelarijskog namještaja i opreme

Izvor: Dnevni Avaz, 29.05.2014.

JP VETERINARSKA STANICA d.o.o. - u stečaju Zavidovići

Ul.Patriotske lige bb

ZAVIDOVIĆI

Broj: St-81101/13-04/14

Dana, 23.05.2014. godine

 

Na osnovu člana 101. 102. i 103, Zakona o stečajnom postupku (SI. Novine F BiH broj 29/03,32/04 i 42/06), Odluke Skupštine povjerilaca od 10.02.2014. godine, stečajni upravnik , raspisuje

 

OGLAS O PRODAJI

 

A. Predmet oglasa je prodaja imovine JP Veterinarske stanice d.o.o. Zavidovići, usmenim javnim nadmetanjem, i to:

1. Zemljište, poslovni objekat-Veterinarska stanica i garaža, u Zavidovićima:

- Zemljište u ul. Patriotske lige br. 7, parcela k.č. broj 726/1 "novo naselje privredna zgrada 4 šuma", ukupne površine 2.202 m2, upisano u PL br. 242 ko Zavidovići, obim posjeda: državna svojina, posjednik "Veterinarska stanica " d.o.o. Zavidovići,

 - Objekat-Veterinarska stanica, poslovni objekat u prizemlju kao sastavni dio stambeno poslovne zgrade izgrađena na parceli k.č. broj 726/1, ukupne površine 95,08 m2, upisano u PL br. 242 ko Zavidovići, obim posjeda: državna svojina, posjednik "Veterinarska stanica " d.o.o. Zavidovići, i

- Objekat -garaža, dvije garaže izgrađena na parceli k.Ć. broj 726/1, ukupne površine 63,84 m2, upisano u PL br. 242 ko Zavidovići, obim posjeda: državna Svojina, posjednik "Veterinarska stanica " d.o.o. Zavidovići.

Početna prodajna cijena (zemljište i objekti) ........................................................... 92.200,00 KM

 

2. Zemljište i poslovni objekat-Veterinarske stanice u Vozućoj, Zavidovići:

- Zemljište u Vozućoj br. 75, parcela k.č. broj 135 " kuća i zgrada, dvorište i 2 pašnjak", ukupne površine 1.248 m2, upisano u PL br. 119 ko Vozuća, obim posjeda: državna svojina, posjednik "Veterinarska stanica " d.o.o. Zavidovići. Objekat-Veterinarska stanica, montažni poslovni objekat-devastiran, izgrađen parcela k.č. broj 135, ukupne površine 44,88 m2, upisano u PL br. 119 ko Vozuća, obim posjeda: državna svojina, posjednik "Veterinarska stanica " d.o.o. Zavidovići.

Početna prodajna cijena (zemljište i objekat) ........................................................... 4.700,00 KM

 

3. Teretno motorno vozilo, „OPEL ASTRA- oblik karaserije-zatvorena, godina proizvodnje 1996, nije u voznom stanju.

Početna prodajna cijena  .................................................................................................... 600,00 KM

 

4. Kancelarijski namještaj i oprema (prema Popisnoj listi)...................................................... 1.950,65 KM

 

B. Cijena i način prodaje

1. Početna prodajna cijena je utvrđena od strane skupštine povjerilaca a na osnovu Nalaza o procjeni vrijednosti imovine od strane sudskog vještaka.

2. Ponuđena početna cijena ne može biti manja od iste navedene u tački A.I., 2., 3. i 4. ovog oglasa.

3. Prednost pri kupovini imaju kupci koji kupuju cjelokupnu imovinu (po tačkama A/l.,2., 3. i 4.) a prodaja će se izvršiti usmenim javnim nadmetanjem.

 

C. Uslovi, termin i način prodaje

1. Na predmetnoj imovini nisu upisani tereti, a predmetna imovina je u posjedu, odnosno vlasništvu stečajnog dužnika.

2. Pravo učešća na javnom nadmetanju, imaju sva pravna i fizička lica, koja neposredno prije održavanja javnog nadmetanja dostave: prijavit i dokaz o uplati sredstava na ime garancije (depozita).

3. Prodaja imovine usmenim javnim nadmetanjm će se održati 19.06.2014. godine (četvrtak) u 13,30 sati u prostom firme u Zavidovićima . ul. Patriotske lige br. 7 Zavidovići.

4. Ponuđena početna cijena iz ponude u zatvorenoj koverti ne može biti manja od iste navedene pod A.tačke 1 .2., 3. i 4. ovog Oglasa.

5. Na javnom nadmetanju mogu sudjelovati kupci koji na ime garancije (depozita), uplate novčana sredstava u iznosu od 10% od početne cijene definisane ovim oglasom, na transakcijski račun JP„Veterinarska stanica" d.o.o. - u stečaju Zavidovići. broj: 1340900000371202 otvoren kod IK Banke dd Zenica, sa naznakom: osiguranje za učešće na javnom nadmetanju.

6. Javno nadmetanje će se održati i ako na njemu učestvuje samo jedan podnosilac prijave, a koji ispunjava uslove Oglasa ,

7. Sve poreze i troškove snosi kupac,

8. Prodaja se vrši po načelu «viđeno-kupljeno», bez naknadnih prigovora, žalbi vezano za predmet prodaje,

9. Kupac je dužan uplatiti cjelokupni iznos kupljene imovine u roku od 30 dana, te sklopiti kupoprodajni ugovor, li suprotnom smatra se daje odustao od kupovine, gubi pravo na povrat depozita a stečajni upravnik raspisuje novi oglas o prodaji.

10. Imovina koja je predmet prodaje može se razgledati svakog radnog dana od.08-15 sati, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 061/152 959 i 032 663 211.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: