Prodaja zemljišta, stambenih zgrada, pašnjaka i njiva, KO Kreševo, KO Fojnica, KO Podastinje i KO Palež

Izvor: Oslobođenje, 10.04.2014.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACUA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U KISELJAKU

Broj: 49 0 Ip 006742 07 Ip

Kiseljak, 8. 4. 2014. godine

 

Općinski sud u Kiseljaku. stnični saradnik Fatima Hajdarević, u pravnoj stvari tražitelja izvršenja Sberbank BH d.d. Sarajevo (raniji naziv tražitelja izvršenja VOLKSBANK BH DD Sarajevo), ul Fra Andela Zvizdovića br. 1, Sarajevo, protiv izvršenika 1. T&M INTERŠPAR, d.o.o. Kreševo, Polje bb, Kreševo, 2. Milišić Anto, ul. Kijevska br. 1, Knin, R Hrvatska, 3. Perić Željko, ul. Lućice bb. Fojnica, 4. Trogrančić Janja, ul. Bakovićki put 68, Fojnica, 5. Trogranćić Josip, ul. Bakovićki put 68, Fojnica, radi naplate duga. v.sp. 317.720,35 KM, 8. 4. 2014. godine, donio je:

ZAKLJUČAK O PRODAJI NEKRETNINE

1. Određuje se prvo ročište za prodaju nekretnina izvršenika i to:

a) parcele k.č. broj 40 Gorušić polje skladište 1, površine 597 m2, nadstrešnica 2 površine 280 m2, zemljište uz zgrade površine 500 m2, Gorušić polje pašnjak 3. klase, površine 5.731 m2, k.č. 41 Gorušić polje njiva 3. klase, površine 1.673 m2 upisane u KK ul. br. 741 KO Kreševo, sa upisanim pravom vlasništva u korist ,,T&M INTERSPAR" d.o.o. Kreševo sa dijelom 1/1,

b) parcela k.č. broj 1465 - stambena zgrada sa dvorištem i njiva .»Srednji Tulek" površine 7.800 m2 upisana u ZK ul. br. 2267 K.O. Podastinje sa upisanim pravom vlasništva u korist Željka Perića. sina Slavka, sa dijelom 1/1,

c) parcela k.č. br. 287/6 stambena zgrada sa dvorištem površine 300 m2 upisana u ZK ul. br. 2091 K.O. Palež sa upisanim pravom vlasništva u korist Ante Vlilišić, sin Marka, sa dijelom 1/1,

d) parcela k.č. br. 1635 „Urlenike" u naravi pašnjak površine 349 m2, dvorište površine 500 m2, stambena zgrada površine 120 m2, pomoćna zgrada 71 m2, pomoćna zgrada 53 m2, površine 40 m2 i pomoćna zgrada 21 m2 upisana u KK ul. br. Dn 1383 K.O. Fojnica sa upisanim pravom suvlasništva u korist Janje Trogrančić sa dijelom 2/3, Josip Trogrančić sa dijelom 1/3.

Prodaja će se obaviti usmenim javnim nadmetanjem. Dana SRIJEDA, 14. 5. 2014. GODINE, u 10 sati. Ročište za prodaju ovih nekretnina će se održati u zgradi Općinskog suda Kiseljak, II kat.

2. Na nekretnini iz tačke 1 ovog zaključka pod a) postoji teret, odnosno potraživanje tražitelja izvršenja vjerovnika Sberbank BH d.d. Sarajevo (raniji naziv tražitelja izvršenja VOLKSBANK BH DD Sarajevo), ul. Fra Andela Zvizdovića br. 1, Sarajevo, prema izvršeniku, tj. založnom dužniku, uknjižen na osnovu rješenja broj: Ip-38/5 od 24. 3. 2005. godine.

Na nekretnini iz tačke 1 ovog zaključka pod b) postoji teret, odnosno potraživanje tražitelja izvršenja vjerovnika Sberbank BH d.d. Sarajevo (raniji naziv tražitelja izvršenja VOLKSBANK BH DD Sarajevo), ul. Fra Anđela Zvizdovića br. 1, Sarajevo, prema iz- vršeniku, tj. založnom dužniku, uknjižen na osnovu iješenja broj: Ip-1/04 od 26.3.2004. godine, teret uknjižen na osnovu rješenja broj Ip-38/05 od 24. 3. 2005. godine i zabilježba rješenja o izvršenju u korist tražitelja izvršenja.

Na nekretnini iz tačke 1 ovog zaključka pod c) postoji teret, odnosno potraživanje tražitelja izvršenja vjerovnika Sberbank BH d.d. Sarajevo (raniji naziv tražitelja izvršenja VOLKSBANK BH DD Sarajevo), ul. Fra Andela Zvizdovića br. 1, Sarajevo, prema izvršeniku, tj. založnom dužniku, uknjižen na osnovu iješenja broj: Ip-1/04 od 26.3.2004. godine, teret uknjižen na osnovu rješenja broj Ip-38/05 od 24. 3. 2005. godine i zabilježba rješenja o izvršenju u korist tražitelja izvršenja.

Na nekretnini iz tačke 1 ovog zaključka pod d) postoji teret, odnosno potraživanje tražitelja izvršenja vjerovnika Sberbank BH d.d. Sarajevo (raniji naziv tražitelja izvršenja VOLKSBANK BH DD Sarajevo), ul. Fra Anđela Zvizdovića br. 1, Sarajevo, prema iz- vršeniku, tj. založnom dužniku, uknjižen na osnovu rješenja broj: Ip-1/04 od 26. 3. 2004. godine, teret uknjižen na osnovu rješenja broj Ip-38/05 od 24. 3. 2005. godine i zabilježba iješenja o izvršenju u korist tražitelja izvršenja.

3. Vrijednost nekretnine iz tačke 1. pod a) ovog zaključka utvrdena je na osnovu nalaza i mišljenja vještaka Lejle Spaho od 7. 10. 2013. godine na iznos od 237.765,00 KM, vrijednost nekretnine iz tačke 1. pod b) ovog zaključka utvrdena je na osnovu nalaza i mišljenja vještaka Lejle Spaho od 7. 10. 2013. godine na iznos od 167.487,00 KM, vrijednost nekretnine iz tačke 1. pod c) ovog zaključka utvrdena je na osnovu nalaza i mišljenja vještaka Lejle Spaho od 7.10. 2013. godine na iznos od 63.733,00 KM i vrijednost nekretnine iz tačke 1. pod d) ovog zaključka utvrđena je na osnovu nalaza i mišljenja vještaka Lejle Spaho od 7. 10. 2013. godine na iznos od 209.780,00 KM, ukupna vrijednost nekretnina iz tačke 1. pod a), b), c) i d) ovog zaključka je 678.763,00 KM.

4. Na prvom ročištu za prodaju nekretnina, nekretnine iz točke 1. ovog zaključkane mogu se prodati ispod polovine utvrdene vrijednosti, na drugom ročištu ispod jedne trećine utvrdene vrijednosti, dok na trećem ročištu iste se mogu prodati bez ograničenja najniže cijene u odnosu na utvrđenu vrijednost.

5. Poreze i takse u vezi sa prodajom snosi kupac.

6. Na javnoj prodaji mogu učestvovati sva fizička i pravna lica, osim lica navedenih u čl. 88. ZlP-a, uz uvjet da prije ročišta za prodaju na ime osiguranja položi iznos od 1/10 utvrdene vrijednosti nekretnine. što isti ne može iznositi više od 10.000 KM. Prije početka ročišta. sudu treba priložiti uplatnicu iz koje je vidljivo da je osiguranje položeno. Osiguranje se polaže na račun Općinskog suda u Kiseljaku broj. 3060470000028513 kod HYPO ALPE ADRIA BANK, sa naznakom predmeta broj: 49 0 Ip 006742 07 Ip.

Od polaganja osiguranja oslobođene su osobe utvrdene čl. 86. Zakona o izvršnom postupku.

7. Kupac je dužan položiti cijenu u roku od 30 dana od dana objavljivanja zaključka o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponudaču. Ako kupac u odredenom roku ne položi cijenu, sud će rješenjem prodaju tom ponudaču proglasiti nevažećom i odrediti da je nekretnina prodata drugom po redu ponudaču, koji treba u roku koji mu odredi sud deponovati cijenu. Navedene Odredbe primjenjivat će se na trećem ponuđaču u slučaju da drugi ne deponuje u utvrdenom roku prodajnu cijenu. U slučaju da sva tri ponudača sa najvišim ponudama ne ispune svoje obveze, sud može oglasiti da ročište nije uspjelo i zakazati no- vu prodaju. Iz položenog osiguranja namirit će se troškovi nove prodaje.

8. Sud će obustaviti izvršenje ako se nepokretnost ne može prodati ni na trećem ročištu. Obustava izvršenja ne sprečava pokretanje novog izvršnog postupka radi naplate tog potraživanja na istoj nepokretnosti.

Zaključak o prodaji objavit će se na oglasnoj tabli suda, a stranka može o svom trošku objaviti zaključak o prodaji u sredstvima javnog informisanja, odnosno da o zaključku obavijesti lica koja se bave u posredovanju prodaje nekretnina. Od dana objavljivanja ovog zaključka na oglasnoj tabli suda do dana prodaje mora proći najmanje 30 dana. Zaključak se dostavlja strankama i nadležnom organu poreske uprave.

 

Stručni saradnik Fatima Hajdarević

PRAVNA POUKA: Protiv ovog zaključka nije dozvoljen pravni lijek (čl. 12. stav 6. Zakona o izvršnom postupku, Sl. novine Federacije BiH broj 32/03).  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: