Prodaja zemljišta u KO Soko-Gračanica, poslovnog objekta mlina sa pratećim objektima KO SP_Kožuhe, Općina Doboj, poslovnog objekta u Banovićima...

Datum objave: 09.09.2016. 09:22 / Izvor: Dnevni Avaz, 09.09.2016.

Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH na osnovu Odluke Uprave Banke br. MB_12_16/3.3 od 18.08.2016. godine, objavljuje

 

OGLAS O JAVNOJ PRODAJI NEKRETNINA

I. Predmet javnog oglasa

Predmet prodaje su nekretnine, vlasništvo Intesa Sanpaolo Banke d.d. BiH i to:

R.B.

OPIS NEKRETNINE

Početna cijena za prodaju u KM

1

Zemljište - površine 14560m2 (suvlasništvo na 1/28) ZK uložak br. 669 k.č. 1074/3 KO Soko - Gračanica

500,00

2

Poslovni objekat mlina sa pratećim objektima, (ZK br. 710 KO SP_Kožuhe - Općina Doboj

7.000,00 

3

Kuća (sa bazenom i pomoćnim objektom) - korisne površine 184 m2 i dvorište površine 400 m2, ZK 1331 kč. 1352/12 KO Srebrenik - u Srebreniku, ul. M.lbrahimovića br. 25

30.000,00

4

Poslovni objekat - ZK ul. Br. 960 KO Banovići grad - Općina Banovići

 

6.000,00

5

Zemljište - u k.č. 376/1 ,k.č.378, k.č. 382/1, k.č. 448, k.č. 449, kć, 381 ukupne površine 16.935 m2 - Općina Usora

4.000,00

6

Poslovni objekat (gradilište) površine 2.311 m2 na kojem je izgrađena nedćvršena zgrada - poslovni objekat dijelom na tri etaže. Banka je suvlasnik 5/6. ZK uložak 1502 k.č. 149/2 KO Guber Livno. Objekat nije uknjižen u zemljišne knjige. -Općina Livno

8.000,00

7

Stambeno poslovni objekti i zemijište - ZK1 SP_Kruščica, ZK 3 SP_Donje Rovine, ZK 13 SP_Kruščica i ZK 15 SP_ Kruščica - u općini Vitez

100.000,00

8

Stambeno poslovni objekat i dvorište - ZK 296 SP_Hrasnica u Hrasnici

40.000,00

9

Jezero i zemljište - ZK160 SP Mrakodol u općini Kostajnica

30.000,00

10

Kuća sa kućištem i dvorištem površine 792 m2-ZK 1326 u Općini Bugojno

30.000,00

11

Motel sa pratećim objektima i zemljištem upisano u ZK ul. br. 7 KO SP_Pribilovići na kč br. 49/31 i ZK ul. br. 9 KO SP Pribilovići na kč br. 49/27 u općini Novi Travnik

298.000,00

12

Kuća i zemljište upisano u ZK ul. br. 9890 na kč br. 15/361 u Brčko Distriktu

47.479,00

13

Kuća i dvorište upisano u ZK ul. br. 4002 na kč. br. 2666/2PG i kč. br. 2666/4PG u Brčko Distriktu

15.000,00

 

U navedene cijene nije uključen porez na promet nekretnina odnosno kupci će snositi isti kao i ostale troškove nastale pri prijenosu prava vlasništva sa Banke na kupce.

 

II. Pravo učešća

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica.

III. Sadržaj ponude

Pismena ponuda treba da sadrži predmet kupovine sa naznakom broja iz oglasa, ponuđenu cijenu, puno ime iii naziv ponuđača sa adresom i kontakt telefonom. Uz ponudu potrebno je dostaviti kopiju registracije za pravne osobe odnosno iičnu kartu za fizičko lice. Ponude trebaju ostati valjane u roku od 45 dana počevši od posljednjeg dana određenog za prihvaćanje ponuda.

IV. Način plaćanja

Nakon što se dobije obavijest o prihvaćanju ponude ponuđač je obavezan u roku od 35 dana potpisati kupoprodajni ugovor a u roku 10 dana od potpisivanja kupoprodajnog ugovora platiti oštatak kupoprodajne cijene. Ukoliko to ne učini smatraće se da je isti odustao od kupovine.

V. Rok za dostavljanje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda je 10 od dana objave ovog oglasa, bez obzira na način dostavljanja. Ponude slati u zatvorenoj koverti na adresu Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH, Obala Kulina bana br. 9a, 71000 Sarajevo, sa naznakom "oglas o javnoj prodaji nekretnina - NE OTVARAJ".

VI. Banka zadržava pravo da odbije bilo koju ponudu ili sve ponude bez daljih obrazloženja.

VII. Sve nekretnine se prodaju u viđenom stanju i mogu se pogledati u dogovom sa radnicima Banke.

VIII. Sve troškove prijenosa vlasništva snosi kupac.

IX. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon br. 033 497 559.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: