Prodaja zemljišta u Mostaru i Sarajevu

Izvor: Dnevni Avaz, 22.04.2014.

Vranića d.d. Sarajevo, u stečaju

Sarajevo, UI. Antuna Branka Simića br. 8

Broj: 461/14

Sarajevo, dana 22.04.2014.

 

Na osnovu Cl. 99. Zakona o stečajnom postupku, Odluke Skupštine povjerilaca od 20.02.2014. i Odluke Odbora povjerilaca stečajnog dužnika od 17.04.2013. godine, stečajni upravnik objavljuje:

 

JAVNO NADMETANJE

za prodaju imovine „Vranića" dd Sarajevo, u stečaju,

u prostorijama „Vranica" d.d. u stečaju Sarajevo, ulica Antuna Branka Šimića 8,

za dan 07.05.2014.(srijeda), sa početkom u 13:00 sati

 

Predmet prodaje:

VRIJEDNOST

PREMA

PROCJENI

SUDSKOG

VJEŠTAKA

U KM

POČETNA CIJENA U KM

LOT 1. - ZEMLJIŠTE U MOSTARU, ul. Zalik bb, locirano na katastarskoj opštini SP Mostar

ZKU broi:7969. broi parcele: 1858/2.1873/2.1875/1.1877/3.1877/9.1858/1, 1873/1, 1858/9, 1858/10 u površini od 4.022,00 m2, pravo vlasništva 1/1. ZKU broi: 11680. broi Darcele: 1859/1. u Dovršim od 13.107,00m2„ sa Dravom korištenja na 1/1 dijela zemljišta;

ZKU broi 11681. broi parcele: 1861/7 u površini od 3.760m2. sa pravom korištenja na 1/1 dijela zemljišta; sve upisano kod Općinskog suda u Mostaru.

3.076.789,25

3.076.789,25

LOT 2. - ZEMLJIŠTE U SARAJEVU. uL Boinićka 7.

locirano na katastarskoj opštini KO_Bojnik:

ZKU broi: 127. broi Darcele: 9200. itameDovršine2.514 m2.

sa pravom vlasništva 1/1, sve upisano kod Općinskog suda u Sarajevu.

331.640,10

331.640,10

 

Navedene nekretnine kao i prava „Vranica" d.d. Sarajevo, u stečaju nad tim nekretninama su upisani u odgovarajuće -zemljišne knjige, i prava korištenja i vlasništvo „Vranica" d.d. Sarajevo, u stečaju nad tim nekretninama se prodaju u viđenom stanju.

 

Naknadne reklamacije vezano za pravni ili fizički status u kojima se nalaze navedene nekretnine ili prava „Vranica" dd Sarajevo, u stečaju nad tim nekretninama, neće se uvažavati, jer je obaveza zainteresovanih lica da prije javnog nadmetanja u potpunosti istraže sve okolnosti vezane za fizički i pravni status kako nekretnina, tako i prava „Vranića" dd Sarajevo, u stečaju nad tim nekretninama.

 

Procjenjena vrijednost prava korištenja i vlasništva „Vranića" dd. Sarajevo, u stečaju sa dijelom 1/1 nad nekretninama koje su predmet prodaje, utvrđena je temeljem nalaza i mišljenja stalnog sudskog vještaka građevinske struke Šarenkapa Jasmina, na iznos od:

- za zemljište u Mostaru, ukupno: 3.076.789,25KM,

- za zemljište u Sarajevu, ukupno: 331.640,10 KM

 

Prava korištenja i pravo vlasništva „Vranića" d.d. Sarajevo, u stečaju sa dijelom 1/1 nad nekretninama koje su predmet prodaje ne može se prodati ispod procjenjene vrijednosti. Početne ponude na iznos manji od procjenjene vrijednosti neće biti razmatrane.

 

Pravo učešća na javnftm nadmetanju imaju samo ona lica koji za predmet prodaje za čiju kupovinu su zainteresovani uplate 10% od njegove vrijednosti, na ime osiguranja učešća na javnom nadmetanju.

 

Zainteresovani su dužni uplatiti navedena osiguranja - depozite zaključno sa 06.05.2014, a uplata osiguranja se vrši na račun br. 1990490055684158. otvoren kod Spaikasse Bank. Dokaz o izvršenoj uplati osiguranja, učesnici su dužni dostaviti u prostorije „Vranica" dd Sarajevo, u stečaju u ulici Antuna Branka Simića 8, Sarajevo, zaključno sa danom 06.05.2015, s tim da se kao jedini dokaz uplate osiguranja ima smatrati samo izvod sa računa „Vranica" dd Sarajevo, u stečaju na kojem je evidentirana uplata osiguranja.

 

Učesnici u javnom nadmetanju koji uplate osiguranje za učešće u javnom nadmetanju su uplatom osiguranja prihvatili daje njihova ponuđena cijena jednaka početnoj cijeni predmeta prodaje za čiju su kupovinu zainteresovani.

 

Uz prethodnu najavu na adresu: Sarajevo, Antuna Branka Šimića 8, ili na telefon broj: 033 715 220 zainteresovani mogu izvršiti i fizički pregled imovine nad kojom „Vranića" d.d. Sarajevo, u stečaju ima vlasništvo i prava korištenja.

 

Učesnici na javnom nadmetanju koji su fizička lica su obavezni na dan održavanja javnog nadmetanja da stečajnom upravniku u prostorijama „Vranića" dd Sarajevo, u stečaju dostave:

- kopiju lične karte ovjerene od strane nadležnog organa, odnosno za strance od nadležnog organa u inostranstvu;

- punomoć i kopiju lične karte obje ovjerene kod notara, odnosno za strance od nadležnog organa u inostranstvu, ako se kupovina vrši preko punomoćnika;

- ukoliko su kupci strani državljani, dokaz o ispunjavanju uslova o reciprocitetu između BiH i te države pri sticanju vlasništva nad nekretninama;

 

Učesnici na javnom nadmetanju koji su pravna lica su obavezni na dan održavanja javnog nadmetanja da stečajnom upravniku dostave:

- orginalni izvod iz sudskog registra privrednih društava, iz kojeg se jasno vidi ko zastupa privredno društvo; kopiju lične karte zastupnika privrednog društva ovjerenu od strane nadležnog organa, odnosno za strance od relevantnog organa u inostranstvu;

- punomoć i kopiju lične karte punomoćnika obje ovjerene od notara, odnosno za strance od relevantnog organa u inostranstvu, ako se kupovina vrši preko punomoćnika;

- ukoliko su pravna lica sa sjedištem van BiH, dokaz o ispunjavanju uslova po osnovu reciprociteta između BiH i te države pri sticanju vlasništva nad nekretninama;

 

Ni jedan od gore navedenih orginalnih dokumenata ili kopija ovjerenih kod nadležnih organa ne može biti stariji od tri mjeseca.

 

Prodaja predmeta prodaje se vrši putem prikupljenih pismenih ponuda, u zatvorenim kovertama. Dostavljene pismene ponude za kupovinu, poštom ili osobno, moraju biti propisno zatvorene i adresirane na: "Vranića" dd Sarajevo, u stečaju, ul. Antuna Branka Šimića 8, sa naznakom: "Ne otvaraj - Ponuda m oglas za prodaju nekretnina ".

 

Otvaranje prispjelih ponuda će se izvršiti u srijedu - 7. maja 2014. godine u 13,00 sati u prostorijama stečajnog dužnika "Vranica" d.d. Sarajevo, u stečaju, ulica Antuna Branka Šimića 8.

 

Nakon otvaranja svih zatvorenih pismenih i ispravnih ponuda koje su prispjele, najviša ponuđena cijena iz zatvorenih koverti, jeste početna cijena usmenog javnog nadmetanja koje otpočinje odmah nakon otvaranja zatvorenih pismenih ponuda, na kojem usmenom javnom nadmetanju mogu učestvovati svi ponuđači pismenih zatvorenih ponuda.

 

Usmeno javno nadmetanje za prodaju predmeta prodaje vodi stečajni upravnik.

 

Javno usmeno nadmetanje za prodaju predmeta prodaje vodi stečajni upravnik objavljivanjem cijene i pozivom ponuđačima da daju ponude za kupovinu predmeta prodaje po objavljenoj cijeni.

 

Najpovojniji ponuđač će se smatrati onaj koji ponudi najvišu cijenu na usmenom javnom nadmetanju. Ugovori o prenosu vlasništva i prava sa „Vranica" dd Sarajevo, u stečaju zaključuju se sa najpovoljnijim ponuđačima 30 dana nakon uplate cjelokupne cijene.

 

Ponuđenu cijenu, umanjenu za iznos osiguranja, kupac je dužan uplatiti na račun „Vranica" dd Sarajevo, u stečaju, u roku od 30 dana od održavanja javnog nadmetanja.

 

Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne uplati ponuđenu cijenu u određenom mu roku, gubi pravo na povrat uplaćenog obezbjeđenja, a predmet prodaje će biti ponuđen slijedećem od najpovoljnijih ponuđača na usmenom javnom nadmetanju. Ukoliko ni drugi niti treći najpovoljniji ponuđač ne uplati ponuđenu cijenu u roku od 30 dana, od poziva da to učini, gube pravo na povrat uplaćehog osiguranja, a prodaja će se oglasiti nevažećom.

 

Sve poreze vezano za prodaju nekretnina, troškove izrade ugovora i troškove uknjižbe i prenosa snosi kupac.

 

Stečajni upravnik zadižava pravo da odbije bilo koju ponudu, ili da poništi oglas o javnoj prodaji bez navođenja razloga i bilo kakvih daljnih objašnjenja.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: