Prodaja zemljišta u Prijedoru

Datum objave: 27.09.2016. 09:45 / Izvor: Glas Srpske, 27.09.2016.

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD PRIJEDOR

GRADONAČELNIK

GRADSKA UPRAVA

PRIJEDOR

 

Broj: 02-477-64/16

Datum: 26.9.2016. godine

 

Na osnovu člana 348. Zakona o stvarnim pravima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 124/08, 58/09, 95/11 i 60/15), člana 10. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 20/12), a u skladu sa Odlukom Skupštine grada Prijedora o Javnoj prodaji nepokretnosti u svojini jedinice lokalne samouprave ("Službeni glasnik grada Prijedor" broj: 5/16), gradonačelnik raspisuje

 

PONOVLjENI OGLAS

o prodaji nepokretnosti

putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije

 

1. PUNI NAZIV I ADRESA PRAVNOG LICA - PRODAVCA ZEMLJIŠTA

- Grad Prijedor

- Adresa: Trg oslobođenja br.1

- Poštanski broj i mjesto: 79101 Prijedor

- Identifikacioni broj: 4400711050003

- Telefon. 052/245-115

- Faks: 052/245-114

- Kontakt osoba: Dijana Stojić

- Elektronska pošta: gradonacelnik@prijedorgrad.org

 

2. NAČIN PRODAJE ZEMLJIŠTA

Putem javnog nadmetanja - licitacije.

 

3. PODACI O ZEMLJIŠTU

Prema podacima katastarskog operata zemljišta:

- dio k.č.br. 2919/1 u površini od cca 4.328 m2 ugšsana u pl.br. 3064 k.o. Prijedor 2, kao posjed grada Prijedor sa dijelom 1/1.

Prema podacima zemljišne knjige:

- dio k.č.br. 727/51, u površini od cca 4.328 m2 upisana u zk.ul.br.8691 k.o. SP Prijedor kao svojina grada Prijedor sa dijelom 1/1.

Na nepokretnostima se nalazi izgrađen poslovni objekat - hala.

Nepokretnosti koje su predmet prodaje nalaze se u naselju Urije, u sklopu kompleksa privrednog društva "Autotransport" a.d. Prijedor i u Ppanu parcelacije su označene brojem 7. Iste se nalaze u obuhvatu planskog dokumenta Regulacionog plana zone uz magistralni put M-15 Prijedor - Kozarska Dubica i dijela naselja Urije ("Službeni glasnik grada Prijedor", broj: 6715).

 

Početna prodajna cijena nepokretnosti (izgrađene hale i građevinskog zemljišta) iznosi 357.000,00 KM.

 

4. USLOVI PRODAJE

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica, koja izvrše uplatu troškova postupka u iznosu od 100 KM po prijavi i iznos predviđene kaupije.

Troškovi postupka uplaćuju se na Račun javnih prihoda, broj: 5620070000417349-vrsta prihoda 722521-budžetska organizacija: 0074125. Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u dokumentaciju o nekretninama koje se prodaju i dobiti tražene informacije u zgradi grada Prijedor, svakim radnim danom u vremenu od 7.30 do 15.30 časova (kancelarija br.30).

 

5. NAČIN POLAGANJA KAUCIJE

Kaucija iznosi 10% od početne prodajne cijene nekretnina, koju je učesnik licitacije dužan uplatiti na Jedinstven račun trezora grada Prijedor, broj: 5620070000266805. Kauciju je potrebno uplatiti prije otvaranja postupka licitacije i dokaz o uplati podnijeti Komisiji za prodaju.

 

6. USLOVI I NAČIN PLAĆANJA KUPO-VNE CIJENE

Kupovna cijena za predmetne nekretnine (uz umanjenje plaćene kaucije) ima se uplatiti u roku od 15 dana od dana zaključivanja i notarske obrade ugovora o kupoprodaji.

 

7. DAN I MJESTO ODRŽAVANJA PRODAJE

Mjesto održavanja prodaje je zgrada grada Prijedor, Velika sala na II spratu.

Prodaja će se obaviti dana 4.10.2016. godine (utorak), sa početkom u 13 časova.

 

8. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA LICITACIJI

Prijave podnijeti do 3.10.2016. godine do 15 časova. Uz prijavu za učešće na licitaciji potrebno je priložiti dokaz o uplaćenoj kauciji, kao i dokaz o uplaćenim troškovima postupka.

 

9. Ovaj oglas će se objaviti u dnevnom listu "Glas Srpske", a istovremeno će se istaći na oglasnoj tabli grada Prijedor, kao i na internet stranici grada Prijedor.

 

Gradonačelnik

Marko Pavić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: