Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 615 100 – Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti za 2021. godinu  

Datum objave: 27.04.2021. 10:25 / Izvor: Akta.ba, 16.03.2021.

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15), a u vezi sa članom 48. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2021. godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 2/21), Vlada Bosankopodrinjskog kantona Goražde, na 82. redovnoj sjednici, održanoj dana 12.03.2021. godine, d o n o s i:   

 

O D L U K U

o davanju saglasnosti  na Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu  i sport sa ekonomskog koda 615 100  – Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti za 2021. godinu

 

Ovom se Odlukom daje saglasnost na Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 615 100 – Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti za 2021. godinu. 

II 

Program iz člana 1. Odluke sastavni je dio ove Odluke.  

III 

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.   

 

Broj:03–11-449/21                   

P R E M I J E R 12.03.2021.godine                   

Aida Obuća,s.r.     

G o r a ž d e  ..............................  222a) 

 

 

Na osnovu člana 48. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko podrinjskog kantona Goražde za 2021.godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 2/21), a u skladu sa članom 4. stav (3),  članom 68. stav (1) i članom 69. Zakona o sportu Bosanskopodrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/11, 1/14), Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko podrinjskog kantona Goražde, u t v r đ u j e:  

 

P R O G R A M

utroška sredstava Ministarstva  za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu   i sport sa ekonomskog koda 615 100  – Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti za 2021. godinu  

 

1. NAZIV PROGRAMA 

Naziv Programa je: „Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 615 100 – Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti za 2021. godinu“.  

PODACI O PROGRAMU 

Period realizacije Programa: 01.01.2021- 31.12.2021. godine 

Budžetska pozicija:  Kapitalni transferi  drugim nivoima vlasti 

Ekonomski kod:  615 100 

Ukupna vrijednost Programa: 50 000,00 KM 

Odgovorna osoba: Ministar     

Kontakt osoba za Program:  Elmedin Valjevčić, državni službenik 

Kontakt telefon:    038 224 259 lokal 214 

Kontakt e-mail:    obrazovanje@bpkg.gov.ba    

Internet:   http://mo.bpkg.gov.ba/     

 

SAGLASNOST NA PROGRAM 

Saglasnost na ovaj Program, u skladu sa članom 48. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2021.godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj:2/21), dala je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Odlukom broj:03-11-449/21 od 12.03.2021.godine.  

 

2. SVRHA I OPIS PROGRAMA 

2.1. Svrha Programa 

Svrha programa je da se, zbog izuzetno kompleksne problematike u oblasti sporta, koji je zakonom utvrđena djelatnost, obezbjeđuje dio finansijskih sredstava putem finansiranja ili sufinansiranja dodatnih programa registrovanih sportskih organizacija kao upravitelja sportskim objektima, kao i mjesnim zajednicama za adaptaciju, sanaciju ili izgradnju novih sportskih objekata na nivou Bosansko–podrinjskog kantona Goražde (u daljem tekstu: Kanton) radi unapređenja  učešća Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport (u daljem tekstu: Ministarstvo) i Vlade Kantona u sanaciji i modernizaciji sportskih objekata.  

2.2. Opis Programa 

Ovim se Programom definišu pojedinačne podsticajne mjere za unapređenje adaptacije i sanacije objekata te izgradnje novih sportskih objekata na području Kantona, utvrđuju potrebna finansijska sredstva, te način praćenja realizacije svake od predviđenih podsticajnih mjera, način i dinamika dodjele sredstava, izvještavanje, korisnici Programa te druga pitanja od značaja za provođenje Programa.

 

3. OPĆI I POSEBNI CILJEVI PROGRAMA 

3.1. Opći cilj Programa 

Opći cilj ovog Programa, u skladu sa nadležnostima Ministarstva utvrđenim članom 12. Zakona o ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Kantona („Službene novine Bosansko –podrinjskog kantona Goražde“, broj: 9/13 i 13/13) je unapređenje adaptacije, održavanja i izgradnje novih sportskih objekata na nivou Kantona, odnosno obnova i modernizacija postojećih sportskih objekata te ulaganje u igrališta i javne prostore, a sve u cilju ostavarenja javnog interesa Kantona u sportu shodno članu 4. stav (3) Zakona o sportu Kantona („Službene novine Bosansko–podrinjskog kantona Goražde“, broj:08/11 i 1/14). 

3.2. Posebni ciljevi Programa  

U skladu sa općim ciljem, posebni cilj ovog Programa je Podrška adaptaciji i izgradnji sportskih objekata 

- Mjera: finansijska podrška registrovanim sportskim organizacijama kao upraviteljima sportskim objektima, kao i mjesnim zajednicama za adaptaciju, sanaciju ili izgradnju sportskih objekata, shodno dokumentaciji u koju ulazi: predračun, vlasnički list ili Rješenje gradske/općinske službe o privremenom zauzimanju javne površine za sportski teren, ugovor o zajedničkom ulaganju (ako sportska organizacija nije vlasnik sportskog objekta, izuzev sportskih organizacija koje su rješenjem gradske/općinske službe privremeno zauzele javnu površinu grada/općine iz sastava 

Kantona za sportski teren), kao i svi ostali značajni materijali.  

 

4. POTREBNA SREDSTVA  ZA PROVOĐENJE PROGRAMA 

Potrebna sredstva za provođenje Programa iznose  50.000,00 KM. 

Ukupna sredstva predviđena Programom će se isplaćivati po utvrđenoj mjeri u okviru posebnih ciljeva, dinamikom od januara do decembra 2021. godine.  

 

5. KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA 

Da bi dodatni programi registrovanih sportskih organizacija kao upravitelja sportskim objektima, kao i mjesnim zajednicama, bili sufinansirani ili finansirani, moraju zadovoljiti određene kriterije i rokove za predaju zahtijeva iz Odluke o utvrđivanju Kriterija za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 16/11, 3/12, 2/13 i 2/14).  

 

6. KORISNICI PROGRAMA 

Korisnici Programa su registrovane sportske organizacije kao upravitelji sportskim objektima i mjesne zajednice, odnosno sportisti, sportisti rekreativci, treneri, kondicioni treneri, instruktori, menadžeri,  sudije, delegati, komesari – povjerenici i gledaoci, Aktiv nastavnika tjelesnog i zdravstvenog odgoja Kantona, odnosno učenici, nastavno osoblje i gledaoci, grad/općine u sastavu Kantona odnosno stanovništvo, a sve u zavisnosti od tipa dodatnog programa na koji je zahtjev podnesen. 

6.1. Obaveze korisnika sredstava 

Korisnici sredstava trebaju  obezbijediti vidljivost, promociju, korištenje i širenje rezultata ovog Programa.    

 

7. POTREBAN BROJ RADNIKA  ZA PROVOĐENJE PROGRAMA  I MONITORING 

Za provođenje ovog Programa  će biti angažovani uposlenici Ministarstva u toku radnog vremena bez posebnih nadoknada. Nadzor (monitoring) nad upotrebom budžetskih sredstava od strane korisnika obavlja Ministarstvo za finansije Kantona, te Ministarstvo u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta Kantona za 2021. godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 2/21).  

 

8. PROCJENA REZULTATA 

Realizacijom Programa očekuje se poboljšanje uvjeta za razvoj sporta - sp-ort dostupan svim korisnicima. 

Procjenu ostvarivanja rezultata Programa će obavljati Ministarstvo, u skladu sa dinamikom realizacije Programa. U cilju osiguranja procjene rezultata Programa, korisnici Programa se obavezuju da će prije odobravanja sredstava  Ministarstvu dostaviti zahtjev za dodatne programe na Obrascu DP-1 i DP-3 Odluke o utvrđivanju Kriterija za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 16/11, 3/12, 2/13 i 2/14) te dostaviti izvještaje o namjenskom utrošku sredstava na način i u rokovima koji će se definisati prilikom odobravanja, odnosno dodjele sredstava. Izvještaj  o utrošku sredstava ovog Programa predavati na Obrascu DP- 2 Odluke o utvrđivanju Kriterija za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 16/11, 3/12, 2/13 i 2/14).  

 

9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA 

Neki od mogućih rizika koji mogu uticati na ostvarivanje ovog Programa su: 

- Eventualno nedovoljno punjenje Budžeta Kantona zbog nedovoljnog priliva sredstava u Budžet Kantona.  

 

Broj:10-11-672-1/21        

16.03.2021.godine              

M I N I S T A R

Arman Bešlija.s.r.     

G o r a ž d e   223 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: