Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu  i sport sa ekonomskog koda 614 200 (KAM 002) – Tekući transferi pojedincima – ostalo  

Datum objave: 27.04.2021. 10:28 / Izvor: Akta.ba, 12.03.2021.

Na osnovu člana 23. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 8/15),   a u vezi sa članom 48. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2021. godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 2/21), Vlada Bosankopodrinjskog kantona Goražde, na 82. redovnoj sjednici, održanoj dana 12.03.2021. godine, d o n o s i:   

 

O D L U K U

o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva  za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 200 (KAM 002) – Tekući transferi pojedincima – ostalo za 2021.godinu 

 

I

Ovom se Odlukom daje saglasnost Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport na Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 200 (KAM 002) – Tekući transferi pojedincima – ostalo za 2021. godinu.   

II 

Program iz člana 1. Odluke sastavni je dio ove Odluke.  

III 

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj tabli Kantona, a naknadno će se objaviti u „Službenim novinama  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.   

Broj:03–11-448/21                 

P R E M I J E R  12.03.2021.godine                 

Aida Obuća,s.r.       G o r a ž d e

 

Na osnovu člana 48. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj: 2/21), Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko podrinjskog kantona Goražde, utvrđuje:  

 

P R O G R A M

utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu  i sport sa ekonomskog  koda614 200 (KAM 002) – Tekući transferi pojedincima – ostalo  

 

1.   NAZIV PROGRAMA 

Naziv Programa je: „Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog  koda 614 200 (KAM 002) – Tekući transferi pojedincima – ostalo“.  

PODACI O PROGRAMU  

Period realizacije Programa:    01.01.2021- 31.12.2021. godine 

Budžetska pozicija:   Tekući transferi pojedincima - ostalo               

Ekonomski kod:   614 200 

Ukupna vrijednost Programa:    115.000,00 KM 

Odgovorna osoba:    Ministar 

Pozicija odgovorne osobe:     Ministar 

Kontakt osoba za Program:       Ministar 

Kontakt-telefon:     038 224 259 lokal 231 

Kontakt e-mail:  obrazovanje@bpkg.gov.ba   

Internet    http://mo.bpkg.gov.ba/     

SAGLASNOST NA PROGRAM 

Saglasnost na ovaj Program, u skladu sa članom 48. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko -podrinjskog kantona Goražde za 2021.godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj:2/21), dala je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Odlukom broj: 03-11-448/21 od 12.03.2021. godine.  

2.    SVRHA I OPIS  PROGRAMA 

2.1.     Svrha Programa 

Svrha Programa je poboljšanje cjelokupne aktivnosti i kvalitete obrazovnog procesa kroz podsticanje i promovisanje takmičarskog duha te unapređenje kvalitete obrazovanja u osnovnim i srednjim školama, obezbjeđenje besplatnih udžbenika i priručnika za učenike, prevoz studenata, obavezni program, sufinansiranje predškolskog odgoja i obrazovanja, učešće učenika na obrazovnim, sportskim i kulturnim manifestacijama izvan Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, ljekarske preglede djece iz obaveznog programa i zdravstveno osiguranje učenika i studenata, podršku za djecu sa poteškoćama u učenju i učešću,  podršku radu vijeća učenika i dodjele diploma maturantima, organizaciju Sajma zanimanja, jačanje kompetencija mladih kroz aktivnosti skijanja, plivanja, školu planinarstva, jačanje mentalnog zdravlja učenika, šah i sl., naučno-istraživačke projekte i takmičenja te poduzetništvo mladih i ostale podsticaje za učenike i studente te druge pojedince gdje se u izuzetnim slučajevima ukaže potreba. 

2.2.      Opis Programa 

U okviru svoje nadležnosti, Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport (u daljem tekstu: Ministarstvo) „vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na predlaganje i provođenje obrazovne politike“. Program utroška sredstava sa ekonomskog koda  614 200 (KAN 002) – Grantovi pojedincima – Ostalo, Budžeta za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko podrinjskog kantona Goražde za 2021.godinu definiše sve ključne elemente implementacije budžetskih sredstava, kao što su opći i specifični ciljevi Programa, kriteriji za raspodjelu sredstava, potrebna sredstva za implementaciju pojedinih komponenti Programa, korisnici sredstava iz Programa, broj radnika koji će biti angažovani na njegovoj implementaciji, procjena rezultata koji će se ostvariti Programom te procjena nepredviđenih rashoda i izdataka u okviru Programa.       Ovim Programom Ministarstvo nastoji podići nivo obrazovanja u svim oblastima, te dodatno motivisati učenike i studente za aktivno učestvovanje u odgojno-obrazovnom procesu i to kroz podršku i aktivnostima kako slijedi:  

2.2.1. Takmičenja i učenici generacije  - organizovanje kantonalnih takmičenja za učenike osnovnih i srednjih škola (reducirano zbog Co-19) - podrška učešću učenika na federalnim takmičenjima  - podrška učešću učenika na državnim, međunarodnim i dr. takmičenjima - podrška učenicima generacije osnovnih i srednjih škola 

2.2.2. Udžbenici  - obezbijeđenje dijela sredstava za kupovinu udžbenika učenicima osnovnih škola, što je u skladu sa članom 12. stav 2. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona“ broj:5/16, 9/20) i Pravilnikom o osnovama, mjerilima, kriterijima i postupcima osiguranja školskih udžbenika za učenike osnovnih škola sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 

2.2.3. Obavezni program/realizacija ig- raonica za djecu pred polazak u školu  - finansiranje realizacije Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja/realizacija igraonica za djecu pred polazak u školu u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona“ broj: 15/09 i 7/14) i Zaključkom Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde broj:03-34-233/21 od 12.02.2021. godine 

2.2.4. Podrška osposobljavanju djece sa    poteškoćama u učenju i učešću  - sufinansiranje rada resursne sobe za osposobljavanje i rad sa djecom sa poteškoćama u učenju i učešću u cilju ranog rasta i razvoja 

2.2.5. Ljekarski pregledi djece iz Oba- veznog programa i zdravstveno osiguranje učenika i studenata  - finansiranje ljekarskih pregleda djece iz obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona“ broj: 15/ 09 i 7/14), odnosno igraonica pred polazak u školu po Zaključku Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde broj:03-34-233/21 od 12.02.2021. godine, te na osnovu zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona“ broj: 5/16, 9/20)  - finansiranje zdravstvenog osiguranja učenika i studenata koji ne mogu ostvariti zdravstveno osiguranje po drugom osnovu 

2.2.6. Učešće učenika na obrazovnim,  sportskim i kulturnim manifestacijama izvan Bosansko–podrinjskog kantona Goražde   - finaniranje učešća učenika osnovnih i srednjih škola na obrazovnim, sportskim i kulturnim manifestacijama na osnovu zahtjeva stručnih aktiva, škola i sl. 

2.2.7. Podrška radu vijeća učenika u os- novnim i srednjim školama i učenicima za realizaciju projektnih aktivnosti  - finansiranje i sufinansiranje u realizaciji projektnih aktivnosti kroz podršku vijećima učenika u osnovnim i srednjim školama 

2.2.8. Realizacija Sajma zanimanja  - finansiranje Sajma zanimanja kao podrška Programu profesionalne orjentacije za učenike srednjih škola 

2.2.9. Razvoj kompetencija učenika kroz razvoj životnih vještina  - finansiranje radionica za učenike osnovnih i srednjih škola kroz: - Školu planinarstva - Školu plivanja - Školu skijanja - Šah - Mentalno zdravlje učenika i kreativne radionice 

2.2.10. Naučno-istraživački rad učenika  - finansiranje projektnih ideja i takmičenja učenika 

2.2.11. Poduzetništvo mladih  - finansiranje projekata za podizanje svijesti i znanja u poduzetništvu kroz realizaciju aktivnosti sa učenicima 

2.2.12. Promocija maturanata – učenika  srednjih škola putem vijeća učenika u srednjim školama   - finansiranje realizacije manifestacije promocije maturanata  

2.2.13. Podrška učenicima i strudenti- ma - pojedincima za ostvarivanje određenih projektnih aktivnosti, školovanja, stipendiranja, podsticaja i sl.  

 

3. OPĆI CILJEVI PROGRAMA 

3.1.      Opći cilj Programa 

Opći cilj Programa je da se planirana budžetska sredstva u 2021. godini sa ekonomskog koda 614 200 (KAN 002) – Grantovi pojedincima – ostalo, u ukupnom iznosu od 115.000,00 KM, planski i transparentno utroše u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona“ broj: 15/09, 7/14), Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona“ broj: 5/16), Zakonom o srednjem obrazovanju i odgoju („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona“ broj: 10/11 i 5/16), Pravilnikom o takmičenju učenika osnovnih i srednjih škola („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj: 5/11 i 5/13), Pravilnikom o izboru učenika generacije („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj:10/16), Pravilnikom o finansiranju provedbe Obaveznog programa za djecu pred polazak u školu („Službene novine Bosanskopodrinjskog kantona Goražde“ broj: 5/13) te u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta Bosansko–podrinjskog kantona Goražde za 2021. godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj: 2/21). Aktivnosti predviđene Programom su definisane u Pragramu rada Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport te u Strategiji razvoja kantona za period 2016-2021. godina (mjera 2.1.4. - projekti i aktivnosti 2.1.4.2. i 

2.1.4. i mjera  2.1.5. - projekti i aktivnosti 2.1.5.5. te u Strategiji za mlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Poduzetnička ključna kompetencija je definisana kao jedna od važnih kompetencija u okviru Evropskog okvira, kao i profesionalna orijentacija. Poseban akcenat dat je na jačanje psihološkog zdravlja učenika i razvoj kompetencija, posebno uzimajući u obzir Covid izolaciju u prethodnom periodu.  

4. POTREBNA SREDSTVA  ZA PROVOĐENJE PROGRAMA 

Za realizaciju ovog Programa potrebna su novčana sredstva u iznosu od 115.000,00 KM. S obzirom na to da je Programom definisano 12 različitih aktivnosti, moguće je da se u toku realizacije planirana sredstva ne utroše kako je to definisano Programom ili da se na određenim aktivnostima ukaže potreba za dodatnim sredstvima, Ministarstvo može napraviti redistribuciju sredstava  između specifičnih ciljeva po potrebi, a na osnovu predviđenih sredstava utvrđenih Programom. Sredstva će se utrošti na osnovu zahtjeva pojedinaca, na osnovu utvrđenih postupaka ili zakonskih odredbi, putem javnih nabavki i sl. Za hitne i prioritetne zahtjeve i specifične potrebe po odluci ministra može se dodijeliti do 10% sredstava od ukupnih sredstava odobrenih Programom.  Ukupna sredstva u iznosu od 115.000,00 KM predviđena Programom će se isplaćivati na način kako slijedi:  1. Iznos od 2.500 KM učenicima osnov-nih i srednjih škola za takmičenja i  nagrade učenicima generacije.                                                                                                       (dinamika: april – juli)      2. Iznos od 8.000 KM za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola                                                                                  (dinamika: juli – septembar)                                                                                                                                            3. Iznos od 20.000 KM za finansijska podršku JU za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde u vidu finansiranja realizacije Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja/realizacija igraonica                                                                                                (dinamika: mart - juni) 

4. Iznos od 30.000 KM za podršku osposobljavanju djece sa poteškoćama u učenju i učešću        (dinamika: 2021. godina) 

5. Iznos od 11.000 KM za ljekarske preglede djece iz Obaveznog programa i zdravstveno osiguranje učenika i studenata       (dinamika: ljekarski pregledi april -            juni zdravstveno osiguranje (januar         - decembar) 

6. Iznos od 2.000 KM za učešće učenika na sportskim i kulturnim, obrazovnim manifestacijama        (dinamika januar – decembar) 

7. Iznos od 10.000 KM za podršku rada vijeća učenika u realizaciji projektnih aktivnosti       (dinamika: mart - decembar) 

8. Iznos od 4.000 KM za realizaciju Sajma zanimanja u svrhu profesionalne orijentacije učenika       (dinamika: mart - decembar) 

9. Iznos od 14.000 KM za realizaciju razvoja kompetencija učenika kroz razvoj životnih vještina, finansiranje radionica za učenike osnovnih i srednjih škola kroz:  - Školu planinarstva - Školu plivanja - Školu skijanja - Šah - Mentalno zdravlje učenika i kreativne radionice (dinamika: mart - decembar) 

10. Iznos od 2.000 KM za realizaciju naučno-istraživačkog rada učenika – finansiranje projektnih ideja i takmičenja učenika        (dinamika: mart - decembar) 

11. Iznos od 1.500 KM za realizaciju poduzetništva mladih 

12. Iznos od 5.000 KM za realizaciju promocije maturanata srednjih škola 

13. Iznos od 10.000 KM za ostale hitne i prioritetne zahtjeve po odluci ministra 

 

5. KRITERIJ ZA RASPODJELU SREDSTAVA  

Utrošak sredstava odobrenih Budžetom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2021. godinu sa ekonomskog koda 614 200 (KAN 002) Grantovi pojedincima – ostalo u ukupnom iznosu od 115.000,00 KM, raspoređivat će se na osnovu sljedećih kriterija: 

5.1.     Opći i posebni uvjeti 

5. 1. Takmičenja i učenici generacije 

Sredstva za nagrade učenika po osnovu takmičenja i nagrade za učenike  generacije se dodjeljuju odlukom ministra za obrazovanjae, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u skladu sa kriterijima nagradnog konkursa, Pravilnikom o takmičenju učenika osnovnih i srednjih škola i Pravilnikom o izboru učenika generacije ukoliko su stekli status učenika generacije, a na osnovu podnešenog zahtjeva Ministarstvu za finansije. Sredstva se u principu dodjeljuju na svečanom prijemu ili na drugi način. Sredstva se mogu dodijeliti na osnovu zahtjeva i učenicima i studentima i za takmičenja koja nisu definisana Kalendarom takmičenja ukoliko Ministarstvo procijeni da je to u interesu razvoja obrazovanja. 

5.2. Udžbenici 

Obezbjeđenje udžbenika i priručnika za učenike se vrši u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a po procedurama propisanim Zakonom o javnim nabavkama. Završeni postupak odabira najpovoljnijih izdavača odobrenih udžbenika koji ispunjavaju uvjete propisane Programom utroška sredstava, Ministarstvo će u formi prijedloga odluke dostaviti Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na odobravanje. 

5.3. Obavezni program/Realizacija igraonica za djecu pred polazak u školu 

Na osnovu javnog poziva, korisnik sredstava, JU za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde „Vrtić Sunce“ dostavlja prijedlog projekta. Nakon odobravanja projekta sa vrtićem će se sklopiti ugovor o realizaciji projekta realizacije igraonica. Izvještaj o utrošku odobrenih  sredstava potrebno je dostaviti u roku od 15 dana po završetku projekta, odnosno po izvršenoj uplati novčanih sredstava. 

5.4. Podrška osposobljavanju djece sa  poteškoćama u učenju i učešću 

Korisniku sredstava će se izvršiti sufinansiranje rada resursne sobe za rad sa djecom kojoj je neophodna podrška u učenju i učešću, tj. djecom sa posebnim obrazovnim potrebama na osnovu odluke ministra a u skladu sa raspoloživim sredstvima u Budžetu Ministarstva za obrazovanje. 

5.5. Ljekarski pregledi djece iz Obave- znog programa i zdravstveno osiguranje učenika i studenata 

Finansiranje ljekarskih pregleda djece iz obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona“ broj:15/09, 7/14) odnosno igraonica pred polazak u školu po Zaključku Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde broj: 03-34-233/21 od 12. 02.2021. godine, te na osnovu Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona“ broj: 5/16, 9/20) vršit će se na način da se ugovorom precizira cijena ljekarskog pregleda za djecu te će se plaćanje vršiti na osnovu ispostavljene fakture od ovlaštene zdravstvene ustanove. Finansiranje zdravstvenog osiguranja učenika i studenata koji ne mogu ostvariti zdravstveno osiguranje po drugom osnovu vršit će se na osnovu Sporazuma o zdravstvenom osiguranju učenika i studenata gdje je određena mjesečna cijena osiguranja, a plaćanje će se vršiti na osnovu ispostavljene mjesečne fakture od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja Goražde. 

5.6. Učešće učenika na sportskim i kulturnim, obrazovnim manifestacijama 

Obezbjeđenje i finansiranje prevoza učenika osnovnih i srednjih škola na obrazovne, sportske i kulturne manifestacije na osnovu zahtjeva stručnih aktiva škola, škola, udruženja, pojedinaca i sl. vrši se tako što nakon dostavljenog zahtjeva Ministarstvu za  obrazovanje, mlade,  nauku,  kulturu i  sport, koje zaključuje ugovor  o  prevozu  u  skladu sa Zakonom te obavijesti stručni  aktiv,  školu i sl. da preuzme sve potrebne mjere u pogledu organizacije prevoza. Nakon izvršenog prevoza, stručni aktiv, škola i sl. dostavlja informaciju o izvršenom prevozu, a prevoznik definisan ugovorom o prevozu dostavlja račun. Po zaprimanju računa, ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport donosi odluku o odobravanju sredstava za plaćanje računa, koji zajedno sa odlukom, računom i ostalim bitnim materijalima dostavlja u Ministarstvo za finansije na plaćanje. 

5.7. Podrška rada vijeća učenika u realizaciji projektnih aktivnosti 

Obezbjeđivanje sredstava za realizaciju projektnih aktivnosti vijeća učenika osnovnih i srednjih škola nakon dostavljenog zahtjeva škola - po zaprimanju zahtjeva, sredstva se odobravaju na osnovu odluke ministra o visini sredstava. 

5.8. Finansiranje Sajma zanimanja kao  podrška Porgramu profesionalne orijentacije za učenike srednjih škola 

Obezbijeđenje sredstava za realizaciju Sajma zanimanja, koji će se realizovati za učenike srednjih škola u okviru profesionalne orijentacije. Na osnovu javnog poziva, zainteresovani pojedinci, aktivi, udruženja i sl. će iskazati interes da organizuju Sajam zanimanja na osnovu programa, sa definisanim elementima. Sredstva će se odobriti na osnovu odluke ministra. Izvještaj će se dostaviti po okončanju projekta, tj. nakon isplate potrebnih sredstava. 

5.9. Razvoj kompetencija učenika kroz razvoj životnih vještina  Finansiranje radionica za učenike osnovnih i srednjih škola kroz: 

- Školu planinarstva - Školu plivanja - Školu skijanja - Šah - Mentalno zdravlje učenika i kreativne radionice realizovat će se na osnovu javnog poziva i dostavljenog projekta sa svim potrebnim elementima. Sredstva će se odobriti na osnovu odluke ministra. Izvještaj će se dostaviti po okončanju projekta, tj. nakon isplate potrebnih sredstava. 

5.10. Naučno-istraživački rad učenika 

Organizacija manifestacija iz oblasti naučno-istraživačke djelatnosti učenika, takmičenja, smotra i sl. Na osnovu javnog poziva, zainteresovani pojedinci, aktivi, udruženja i sl. će iskazati interes da organizuju naučno-istraživački rad učenika – takmičenja, smotru ili drugo, na osnovu programa sa definisanim elementima. Sredstva će se odobriti na osnovu odluke ministra. Izvještaj će se dostaviti po okončanju projekta, tj. nakon isplate potrebnih sredstava. 

5.11. Poduzetništvo mladih  

Organizacija manifestacije iz oblasti poduzetničke ključne kompetencije učenika kroz takmičenja, smotre, seminare, radionice i sl. Na osnovu javnog poziva, zainteresovani pojedinci, aktivi, udruženja i sl. će iskazati interes da organizuju poduzetničkog rada učenika – takmičenja, smotru ili drugo, na osnovu programa sa definisanim elementima. Sredstva će se odobriti na osnovu odluke ministra. Izvještaj će se dostaviti po okončanju projekta, tj. nakon isplate potrebnih sredstava. 

5.12. Promocija maturanata učenika  srednjih škola 

Organizacija manifestacije putem vijeća učenika, a na osnovu javnog poziva. Sredstva će se odobriti na osnovu odluke ministra. Izvještaj će se dostaviti po okončanju projekta, tj. nakon isplate potrebnih sredstava. 

5.13. Ostale pojedinačne stimulacije po odluci ministra  

Pojedinci se Ministarstvu tokom čitave godine obraćaju zahtjevima ministru za podršku i pomoć u obezbijeđivanju uvjeta za različita takmičenja, stipendije, učešće i kotizacije koje nisu planirane programima i sl. Kao rezerva za nepredviđene situacije koje pojedinci ostvare ili steknu u toku godine, predviđeno je da ministar svojom odlukom može po zahtjevu odobriti određena novčana sredstva. Pojedinci će se zahtjevima javiti na javni poziv koji raspusuje Ministarstvo.  

6. KORISNICI SREDSTAVA 

Korisnici sredstava ovog Programa su  učenici  osnovnih i srednjih škola i studenti koji imaju prebivalište na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, stručni aktivi, pojedinci, udruženja, vijeća učenika, JU za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde, Vrtić „Sunce“, i djeca uključena u Obavezni program za djecu pred polazak u školu i djeca u vrtiću, djeca sa poteškoćama u učenju i učešću i ostali.  

7. POTREBAN BROJ RADNIKA  ZA PROVOĐENJE PROGRAMA  I MONITORING 

Za provođenje Programa su nadležni zaposlenici Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Program ne zahtijeva angažovanje dodatnih radnika na njegovom provođenju. Nadzor i monitoring nad upotrebom budžetskih sredstava od strane korisnika obavlja Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te Ministarstvo u skladu Zakonom o izvršenju Budžeta Bosansko–podrinjskog kantona Goražde za 2021. godinu („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 2/21).  

8. PROCJENA REZULTATA 

Realizacijom Programa očekuje 

se poticanje nadarenih učenika, podrška mladima koji studiraju na prostoru kantona, BiH i Evrope, promocija znanja, kao i uključivanje što većeg broja djece predškolskog uzrasta u program za djecu pred polazak u školu, a kao osnove za dalji napredak, odnosno očuvanja dostignutog nivoa kvaliteta obrazovanja na području Kantona, osiguranje zdravstvene usluge učenicima i studentima. Procjenu ostvarivanja rezultata Programa će obavljati Ministarstvo, u skladu sa dinamikom realizacije Programa.  

9. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I  RIZIKA 

Jedan od mogućih rizika koji može uticati na ostvarivanje ovog Programa jeste nedovoljno punjenje Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zbog slabog priliva sredstava u Budžet, kao i nedovoljno angažovanje nastavnika i učenika na pripremi za predviđena kantonalna i federalna takmičenja. 

Broj:10-11-542-2 /21    

M I N I S T A R 17.03.2021.godine             

Arman Bešlija,s.r.      

G o r a ž d e  224 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: