(prva izmjena i dopuna plana javnih nabavki za 2021. godinu) Nabavka vozila za prevoz pumpi visokog pritiska kapaciteta 15000 do 20000 litara/minuti sa pratećom opremom, polietilinskog čamca sa motorom (80-150 KS) i prikolice za čamce, IP komunikacione oprema i telemetrijske opreme za nadzor elektro energetske infrastrukture IKT prostorija Uprave, usluga obuke za spašavanje u zimskim uslovima za sezonu 2021/2022, obuke članova Federalnog štaba civilne zaštite

Datum objave: 08.04.2021. 15:02 / Izvor: Akta.ba, 07.04.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE

 

Broj: 07-11-13-57-1/21

Sarajevo 01.04.2021 .godine

 

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i člana 17. Pravilnika o javnim nabavkama Federalne uprave civilne zaštite broj: 08-02/5-626/15 od 17.03.2016. godine, te na osnovu Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. P.O. Vlade F BiH šef odsjeka, donosi:

 

ODLUKU

o utvrđivanju prvih izmjena i dopuna Plana nabavki Federalne uprave civilne zaštite za

2021. godinu

 

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuju se prve izmjene i dopune Plana nabavki Federalne uprave civilne zaštite za 2021. godinu, koje su prilog ove Odluke i čine njen sastavni dio.

 

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja a ista će, zajedno sa izmjenama i dopunama Planom nabavki, biti objavljena na internetskoj stranici Federalne uprave civilne zaštite.

 

RB

Izmjene i dopune

Plana nabavki, N-novo, P-

promjen

a, B- brisano

Predmet nabavke

Šifra JRJN

Procijenj. vrijednost (bez PDV-

a)

Izvor finans. (budžet/ Sredstva posebne naknade )

Vrsta postu pk a

Okvirni datum

Ugovor ili OS

Planirano trajanje

Visina sredstava raspolož. u Budžetu za 2021. g sa uračunatim PDV-om

 

Konto

Iznos

Pokret. Postup

Zaklj. Ugo./OS

 

Ugovor ili OS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

N

Vozilo za prevoz pumpi visokog pritiska kapaciteta 15000 do 20000 litara/minuti sa pratećom opremom

34114000-9

126.239,32

Budžet 2021/Sred

stva posebne naknade

821300

Otvoreni postupak

August

septembar

Ugovor

Oktobar 2021

147.700,00

2.

N

Polietilinski čamaci sa motorom (80-150 KS) i prikolice za čamce

34521000-5

273.504,28

Budžet 2021/Sred

stva posebne naknade

821300

Otvoreni postupak

Septembar

Novembar

Ugovor

Decembar 2021

320.000,00

3.

N

IP komunikaciona oprema i telemetrijska oprema za nadzor elektro energetske infrastrukture IKT prostorija Uprave

31700000-3

76.923,08

Budžet 2021/Sred

stva posebne naknade

821300

Otvoreni postupak

Juli

August

Ugovor

Septembar 2021

90.000,00

 

4.

N

Obuka za spašavanje u zimskim uslovima za sezonu 2021/2022

80530000-8

17.094,02

Budžet 202 l/Sred

stva posebne naknade

613900

Aneks II Dio B

Novembar

Decembar

Ugovor

Decembar 2021

20.000,00

5.

N

Obuka 

80530000-8

12.820,52

Budžet 202 l/Sred

stva posebne naknade

613900

Aneks II Dio B

August

Septembar

Ugovor

Septembar 2021

15.000,00

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: