(prva izmjena plana javnih nabavki za 2021. godinu) Nabavka kancelarijskog materijala, materijala za održavanje higijene, HTZ opreme, hemikalija za fizičko-hemijska ispitivanja, adsorbenasa i potrošnog materijala za hromatografiju, stručne literature

Datum objave: 21.04.2021. 08:53 / Izvor: Akta.ba, 08.04.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNI ZAVOD ZA POLJOPRIVREDU

SARAJEVO

 

Broj: 04-45-796/21

Datum: 08.04.2021.godine

 

Na osnovu člana 60. stav 1.,2. i 3. Zakona o Organizaciji organa uprave u FBiH i člana 17. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službene glasnik BiH", broj 39/14), odobrenim Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021.godinu, („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 4/21 od: 19.01.2021.godine Direktor Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo, d o n o s i :

 

O D L U K U

o I izmjeni Plana javnih nabavki Federalnog zavoda za poljoprivredu

Sarajevo u 2021.godini

 

Na osnovu promjena u planiranim aktivnostima, a koje su predviđene za vrijeme trajanja pojedinih ugovora iz Plana nabavki za 2021.godine usvojenog po Odluci broj: 04-45-333/21 od: 09.02.2021.godine, kao i novonastalih potreba za provođenje postupaka javnih nabavki, vrši se Prva izmjena plana javnih nabavki za 2021.godinu Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo.

 

II            

Ostale odredbe Odluke broj 04-45-333/21 od: 09.02.2021. godine ostaju na snazi.

 

III          

Usvaja se Prva izmjena plana javnih nabavki za 2021.godinu Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo, koji se nalazi u prilogu ove odluke.

 

IV          

Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2021.godinu Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo objavit će se na web stranici Ugovornog organa

 

V            

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Direktor

Dr sc. Kurtović Omer

 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU I. IZMJENA

Red. Broj planu

Izmjene i

dopune

Plana

nabavki

N-

novo P-

promjena B-

brisanje

Predmet nabavke

CPV-kod

Procjenjena vrijednost nabavke (u KM bez PDV-a)- osnovni plan nabavki

Procjenjena vrijednost - I Izmjena i dopuna plana nabavke od 06.11.2019.god (u KM bez PDV-a

Vrsta postupka nabavke

Ugovor ili

okvirni sporazum

Planirani početak postupka

Okvirno vrijeme potpisivanja ugovora

Izvor finansiranja

5

P

Kancelarijski materijal

22000000-0 22800000-8

5.000,00

2.000,00

Direktni

613400

III Kvartal

Decembar 2021

Budžet

8

P

Materijal za

održavanje

higijene

39800000-0 39830000-9

3.000,00

1.000,00

Narudžben

613400

II Kvartal

Maj 2021

Budžet

15

P

HTZ oprema

18000000-9 18100000-0

5.000,00

1.000,00

Narudžben

613400

II Kvartal

Juni 2021

Budžet

16

P

Hemikalije za

fizičko-hemijska

ispitivanja

24300000-7 24311000-7

2.000,00

8.300,00

Konkurentski

613400

II Kvartal

Juni 2021

Budžet

20

P

Adsorbensi i potrošni materijal za hromatografiju

24300000-7 24311000-7

4.300,00

8.700,00

Pregovarački

613400

II Kvartal

Maj 2021

Budžet

24

P

Stručna literatura

22000000-0 22211000-2

3.000,00

1.300,00

Direktni

613400

I-IV Kvartal

Maj- decembar 2021

Budžet

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: