Prvi javni konkurs za prenos prava vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Općine Tuzla licima sa nastradalih područja općine Tuzla

Izvor: eKapija.ba, 24.09.2014.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

OPĆINA TUZLA

OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01/07-31-4221-2014

 

Na osnovu člana 4. Pravilnika o postupku objavljivanja konkursa za prenos prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova i općina na nastradalim područjima („Službene novine F BiH", broj: 65/14), tačke 9. Programa zbrinjavanja građana i pomoći u obnovi i izgradnji stambenih zgrada, zahvaćenih prirodnom nesrećom na području općine Tuzla („Službeni glasnik općine Tuzla", broj: 8 /14) i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za za prenos prava vlasništva na građevinskom zemljištu u vlasništvu Općine Tuzla licima sa nastradalih područja općine Tuzla., Općinskog vijeća Tuzla, broj01/07-31- 4177/14 od 16.092014., Općinsko vijeće Tuzla raspisuje

 

PRVI JAVNI KONKURS

ZA PRENOS PRAVA VLASNIŠTVA BEZ NAKNADE NA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE TUZLA LICIMA SA NASTRADALIH PODRUČJA OPĆINE TUZLA

 

1. Raspisuje se prvi javni konkurs za prenos prava vlasništva bez naknade na sljedećem građevinskom zemljištu u vlasništvu Općine Tuzla:

A) LOKACIJA KO PLANE

PARCELA BROJ 1

-k.č.broj 2817/19 „DOLINA", površine 461 m2 PARCELA BROJ 2

-k.č.broj 2817/18 „DOLINA", površine 440 m2 PARCELA BROJ 3

-k.č.broj 2817/17 „DOLINA", površine 414 m2 PARCELA BROJ 4

-k.č.broj 2817/16 „DOLINA", površine 413 m2 PARCELA BROJ 5

-k.č.broj 2817/15 „DOLINA", površine 420 m2 PARCELA BROJ 6

-k.č.broj 2817/14 „DOLINA", površine 366 m2 PARCELA BROJ 7

-k.č.broj 2817/13 „DOLINA", površine 364 m2

PARCELA BROJ 8

-k.č.broj 2817/12 „DOLINA", površine 394 m2

PARCELA BROJ 9

-k.č.broj 2817/11 „DOLINA", površine 424 m2

PARCELA BROJ 10

-k.č.broj 2817/10 „DOLINA", površine 443 m2

PARCELA BROJ 11

-k.č.broj 2817/9 „DOLINA", površine 449 m2

PARCELA BROJ 12

-k.č.broj 2817/8 „DOLINA", površine 503 m2

PARCELA BROJ 13

-k.č.broj 2817/6 „DOLINA", površine 554 m2

PARCELA BROJ 14

-k.č.broj 2817/5 „DOLINA", površine 565 m2

PARCELA BROJ 15

-k.č.broj 2817/4 „DOLINA", površine 528 m2

PARCELA BROJ 16

-k.č.broj 2817/1 „DOLINA", površine 481 m2

PARCELA BROJ 17

-k.č.broj 2817/2 „DOLINA", površine 606 m2

Sve upisane u PL 410 KO Plane, posjed Općina Tuzla sa 1/1(stari premjer:k.č.broj 1840/1, 1840/2, 1840/4,1840/5, 1840/6, 1840/7, 1840/8, 1840/9, 1840/10, 1840/11, 1840/12, 1840/13, 1840/14, 1840/15, 1840/16, 1840/17, 1840/18 i 1840/19, sve upisane u zk.ul KO Bistarac, vlasništvo Općine Tuzla sa 1/1)a prema urbanističko-tehničkim uslovima utvrđenim Rješenjem o načelnoj urbanističkoj saglasnosti Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline, broj 06/6-23- 5059-2014 od 02.09.2014.godine.

URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI:

NAMJENA: Individualni stambeni objekti

KARAKTER: Stalni

SADRŽAJ OBJEKATA: stambene prostorije sa svim potrebnim sadržajima

POLOŽAJ OBJEKATA: Položaj svakog pojedinačnog objekta na novoformiranim parcelama su prikazani na Situaciji koja je sastavni dio rješenja i može se pogledati na oglasnoj tabli u Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoline i Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove

OBIM I VRSTA RADOVA: građevinske, zanatske i instalaterske radove projektovati i izvesti u skladu sa urbanističko-tehničkom dokumentacijom, a radove izvesti u skladu sa građevinskom dozvolom izdatom u skladu sa važećim zakonima i propisima.

GEOLOŠKI USLOVI: Izgradnja planiranih individualno stambenih objekata na predmetnoj lokaciji sa geološkog aspekta može se odobriti uz uslov da se prethodno izvrše detaljna geomehanička ispitivanja i uradi Elaborat u kojem će biti egzaktno definisane dubine kao i uslovi temeljenja te način uređenja terena kompletne lokacije. U cilju izbjegavanja diferencijalnog slijeganja na objektima, sugeriše se temeljenje planiranih objekata na temeljnoj ploči koristeći pri tome egzaktne vrijednosti geomehaničkih parametara podtemeljnog tla.

 

B) LOKACIJA KO BREŠKE

PARCELA BROJ 1

k.č.broj 627/2 „BRUSNICE", površine 603 m2

PARCELA BROJ 2

k.č.broj 627/3 „BRUSNICE", površine 577 m2

PARCELA BROJ 3

k.č.broj 627/4 „BRUSNICE", površine 540 m2

PARCELA BROJ 4

k.č.broj 627/5 „BRUSNICE", površine 500 m2

PARCELA BROJ 5

k.č.broj 627/6 „BRUSNICE", površine 459 m2

PARCELA BROJ 6

k.č.broj 627/7 „BRUSNICE", površine 446 m2

PARCELA BROJ 7

k.č.broj 627/8 „BRUSNICE", površine 444 m2

PARCELA BROJ 8

k.č.broj 627/9 „BRUSNICE", površine 459 m2

PARCELA BROJ 9

k.č.broj 627/10 „BRUSNICE", površine 539 m2

LOKACIJA BROJ 10

k.č.broj 627/11 „BRUSNICE", površine 578 m2

PARCELA BROJ 11 

k.č.broj 627/12 „BRUSNICE", površine 589 m2

PARCELA BROJ 12

k.č.broj 627/13 „BRUSNICE", površine 570 m2

PARCELA BROJ 13

k.č.broj 627/14 „BRUSNICE", površine 615 m2

PARCELA BROJ 14

k.č.broj 627/15 „BRUSNICE", površine 567 m2

PARCELA BROJ 15

k.č.broj 627/16 „BRUSNICE", površine 510 m2

PARCELA BROJ 16

k.č.broj 627/17 „BRUSNICE", površine 519 m2

PARCELA BROJ 17

k.č.broj 627/18 „BRUSNICE", površine 530 m2

PARCELA BROJ 18

k.č.broj 627/19 „BRUSNICE", površine 480 m2

PARCELA BROJ 19

k.č.broj 627/20 „BRUSNICE", površine 476 m2

PARCELA BROJ 20

k.č.broj 627/21 „BRUSNICE", površine 529 m2

Sve upisane u PL 408 KO Breške, vlasništvo Općine Tuzla sa 1/1,prema urbanističko tehničkim uslovima utvrđenim Rješenjem o načelnoj urbanističkoj saglasnosti Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline, broj 06/6-23-5060-2014 od 02.09.2014.godine.

URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI:

NAMJENA: Individualni stambeni objekti

KARAKTER: Stalni

SADRŽAJ OBJEKATA: Stambene prostorije sa svim potrebnim sadržajima.

POLOŽAJ OBJEKATA: Položaj svakog pojedinačnog objekta na novoformiranim parcelama su prikazani na Situaciji koja je sastavni dio rješenja i može se pogledati na oglasnoj tabli u Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoline i Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove

OBIM I VRSTA RADOVA: građevinske, zanatske i instalaterske radove projektovati i izvesti u skladu sa urbanističko-tehničkom dokumentacijom, a radove izvesti u skladu sa građevinskom dozvolom izdatom u skladu sa važećim zakonima i propisima.

GEOLOŠKI USLOVI: Na predmetnoj lokaciji je potrebno izvršiti odgovarajuća detaljna geološko-geomehanička ispitivanja kako bi se planirana izgradnja svih objekata i uređenje terena prilagodili lokalnim geološkim uslovima i karakteristikama terena. U sklopu izrade Elaborata o geološko-geomehaničkom ispitivanju terena treba uraditi i detaljnu inženjerskogeološku kartu kompletne padine na kojoj treba izdvojiti konture labilnih i zavodnjenih zona, te definisati njihov stepen uticaja na samu lokaciju, uz davanje smjernica za provođenje eventualnih mjera zaštite u cilju obezbjeđenja potpune stabilnosti terena u dijelu predmtne lokacije. Generalna preporuka za izgradnju objekata u padinama Tuzle, je da se oni ubuduće temelje na kontra pločama.

 

C) LOKACIJA KO SOLINA (bliža lokacija Kozlovac)

PARCELA BROJ 1

k.č.broj 2747/3 „PARLOG", površine 623 m2

PARCELA BROJ 2

k.č.broj 2747/4 „PARLOG", površine 557 m2

PARCELA BROJ 3

k.č.broj 2747/5 „PARLOG", površine 560 m2

PARCELA BROJ 4

k.č.broj 2747/6 „PARLOG", površine 561 m2

PARCELA BROJ 5

k.č.broj 2747/7 „PARLOG", površine 616 m2

PARCELA BROJ 6

k.č.broj 2747/8 „PARLOG", površine 560 m2

PARCELA BROJ 7

k.č.broj 2747/9 „PARLOG", površine 560 m2

PARCELA BROJ 8

k.č.broj 2747/10 „PARLOG", površine 560 m2

PARCELA BROJ 9

k.č.broj 2747/11 „PARLOG", površine 602 m2

sve upisane u PL 87 ko Solina, posjed Općina Tuzla (stari premjer k.č.broj 968/92, 968/93, 968/94, 968/95, 968/96, 968/97, 968/98, 968/99 i 968/100 , KO Tuzla, vlasništvo Općine Tuzla sa 1/1 a prema urbanističko-tehničkim uslovima utvrđenim Rješenjem o načelnoj urbanističkoj saglasnosti Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline, broj 06/6-23-5061-2014 od 02.09.2014.godine.

URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI:

NAMJENA: Individualni stambeni objekti

KARAKTER: Stalni

SADRŽAJ OBJEKATA: Stambene prostorije sa svim potrebnim sadržajima

POLOŽAJ OBJEKATA: Položaj svakog pojedinačnog objekta na novoformiranim parcelama su prikazani na Situaciji koja je sastavni dio rješenja i može se pogledati na oglasnoj tabli u Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoline i Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove

OBIM I VRSTA RADOVA: građevinske, zanatske i instalaterske radove projektovati i izvesti u skladu sa urbanističko-tehničkom dokumentacijom, a radove izvesti u skladu sa građevinskom dozvolom izdatom u skladu sa važećim zakonima i propisima.

GEOLOŠKI USLOVI: Prema inženjerskogeološkim kriterijumima predmetna lokacija svrstava se u stabilnu kategoriju terena.Za definisanje tačne dubine i uslova temeljenja svih planiranih objekata (9 objekata) u narednoj fazi treba izvršiti detaljna geomehanička ispitivanja kako bi se izgradnja objekata i uređenje terena maksimalno prilagodilo lokalnim geološkim i nivelacionim karakteristikama terena. Generalna preporuka za izgradnju objekata na padinama Tuzle je da se oni ubuduće temelje na kontra pločama.

 

D) LOKACIJA KO TUZLA I

PARCELA BROJ 1 (naselje Paša Bunar)

-k.č.broj 1426/3„PAŠABUNAR" površine 78 m2 i 1426/4 „PAŠABUNAR", površine 145 m2

upisane u PL 534, KO Tuzla I, posjed Općina Tuzla sa 1/1 (stari premjer: k.č.broj 1996/6 i 1996/7, vlasništvo Općina Tuzla 1/1) a prema urbanističko-tehničkim uslovima utvrđenim

Rješenjem o načelnoj urbanističkoj saglasnosti Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline, broj 06/6-23-5227/14 od 05.09.2014.godine.

URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI:

NAMJENA: Individualni stambeni objekat

KARAKTER: Stalni

SADRŽAJ OBJEKATA: Stambene prostorije sa svim potrebnim sadržajima.

POLOŽAJ OBJEKATA: Položaj objekta na parceli je prikazan na Situaciji koja je sastavni dio rješenja i može se pogledati na oglasnoj tabli u Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoline i Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove

OBIM I VRSTA RADOVA: građevinske, zanatske i instalaterske radove projektovati i izvesti u skladu sa urbanističko-tehničkom dokumentacijom, a radove izvesti u skladu sa građevinskom dozvolom izdatom u skladu sa važećim zakonima i propisima.

GEOLOŠKI USLOVI: Prema inženjersko-geološkim kriterijumima predmetna lokacija svrstava se u stabilnu i povoljnu kategoriju terena za izgradnju individualnog stambenog objekta. Zbog specifičnosti morfoloških uslova terena te potrebnog nivelacionog uklapanja sa okolnim terenom, na ovoj parceli bit će neophodno izvršiti zasjecanje terena tako da treba predvidjeti zaštitu zasjeka izradom odgovarajuće potporne konstrukcije. Temeljenje objekta i potporne konstrukcije izvršiti na tvorevinama geološkog supstrata uz obavezan geološki i građevinski nadzor pri izvođenju radova.

PARCELA BROJ BROJ 2 (naselje Batva)

-k.č.broj 2330/2 „BATVA", površine 460 m2

upisana u PL 534 KO Tuzla I, posjed Općina Tuzla sa 1/1, (stari premjer: k.č. br. 1977/57 vlasništvo Općine Tuzla sa 1/1) a prema urbanističko-tehničkim uslovima utvrđenim Rješenjem o načelnoj urbanističkoj saglasnosti Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline, broj 06/6-23- 5267/14 od 08.09.2014.godine.

URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI:

NAMJENA: Individualni stambeni objekat

KARAKTER: Stalni

SADRŽAJ OBJEKATA: Stambene prostorije sa svim potrebnim sadržajima.

POLOŽAJ OBJEKATA: Položaj objekta na parceli je prikazan na Situaciji koja je sastavni dio rješenja i može se pogledati na oglasnoj tabli u Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoline i Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove

OBIM I VRSTA RADOVA: građevinske, zanatske i instalaterske radove projektovati i izvesti u skladu sa urbanističko-tehničkom dokumentacijom, a radove izvesti u skladu sa građevinskom dozvolom izdatom u skladu sa važećim zakonima i propisima.

GEOLOŠKI USLOVI: Lokacija se nalazi na terenu koji je označen na IG karti iz 1981.godine kao povoljan za gradnju (I zona). Parcela se nalazi u denivelaciji postojećeg naseljskog puta, a teren je u nagibu preko 10 stepeni u gornjem dijelu parcele. Gradnja objekta se može odobriti pod sljedećim uvjetima:

- Temeljenje izvršiti na temeljnoj AB ploči na dubini min. 1 m od najniže kote koju pokriva osnova objekta

- Prije ugradnje temeljne AB ploče izvršiti zamjenu materijala lomljenim kamenom ili šljunkom uz nabijanje do Msmin=40 Mpa

- Zid objekta prema padini izvesti ojačano kao potporni AB zid.

- U nivou dna temelja izvesti drenažu sa geotekstilom, PEHD cijevima i šljunčanim zasipom

- Sve vode (oborinske, olučne, drenažne,fekalne) odvesti u gradsku kanalizaciju

- Oko objekta izvesti zaštitne betonske pločnike,

- Prilikom iskopa i izrade temelja objekta obavezan geotehnički nadzor,

- Izvještaj nadzora, kao i ostali atesti modula snošljivosti biće obavezan uslov za tehnički prijem objekta i izdavanje upotrebne dozvole

- Geotehnički nadzor može vršiti registrovano pravno lice ili fizičko lice geološke ili građevinske struke sa položenim stručnim ispitom

PARCELA BROJ 3 (naselje Batva)

-k.č.broj 2326/3 „BATVA", oranica/njiva 4.klase, površine 668 m2

upisana u PL 534 KO Tuzla I, posjed Općina Tuzla sa 1/1 (stari premjer: k.č. br. 1977/62 vlasništvo Općine Tuzla) a prema urbanističko-tehničkim uslovima utvrđenim Rješenjem o načelnoj urbanističkoj saglasnosti Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline, broj 06/6-23- 5228/14 od 05.09.2014.godine.

URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI:

NAMJENA: Individualni stambeni objekat sa dvije posebne stambene jedinice

KARAKTER: Stalni SPRATNOST: P+1

SADRŽAJ OBJEKATA: U prizemlju riješiti stambene sadržaje za jednu stambenu jedinicu a na spratu stambene sadržaje za drugu stambenu jedinicu. Detaljan sadržaj objekata utvrdit će se izvedbenom projektnom dokumentacijom u postupku izdavanja odobrenja za građenje. Sve sadržaje dati u skladu sa pravilnicima kojima se reguliše izgradnja objekata navedene namjene.

POLOŽAJ OBJEKATA: Položaj objekta na parceli je prikazan na Situaciji koja je sastavni dio rješenja i može se pogledati na oglasnoj tabli u Službi za prostorno uređenje i zaštitu okoline i Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove

OBIM I VRSTA RADOVA: građevinske, zanatske i instalaterske radove projektovati i izvesti u skladu sa urbanističko-tehničkom dokumentacijom, a radove izvesti u skladu sa građevinskom dozvolom izdatom u skladu sa važećim zakonima i propisima.

GEOLOŠKI USLOVI: Temeljenje izvršiti na temeljnoj AB ploči na dubini minimalno 1,20m od najniže kote koju pokriva osnova objekta. Prije ugradnje temeljne AB ploče izvršiti zamjenu materijala lomljenim kamenom ili šljunkom uz nabijanje minimalno MS 40 Mpa. Zid objekta prema padini izveszi ojačano kao potporni zid. U nivou dna temelja izvesti drenaže sa geotekstilom, PEHD cijevima i šljunčanim zasipom. Sve vode (obotinske, olučne, drenažne, fekalne) kontrolisano odvesti u gradsku kanalizaciju. Oko objekta izvesti zaštitne pločnike. Prilikom iskopa i izrade temelja objekta obavezan je geotehnički nadzor. Izvještaj nadzora kao i atesti modula stišljivosti obavezan su uslov za tehnički pregled objekta i izdavanje upotrebne dozvole. Geotehnički nadzor može vršiti registrovano pravno lice ili fizičko lice geološke ili građevinske struke sa položenim stručnim ispitom

2. PRAVO NA PODNOŠENJE PRIJAVA IMAJU:

1) - vlasnici stambenih zgrada (pravni i faktički), koji su u momentu proglašenja stanja prirodne nesreće, odnosno na dan 04.05.2014. godine imali prijavljeno mjesto prebivališta na području općine Tuzla

2) - kojima je prirodnom nesrećom trajno onemogućeno korištenje stambenog prostora,

3) - vlasnici (pravni i faktički) čiji stambeni prostor nije moguće sanirati ili je ono povezano sa nesrazmjernim troškovima ili sigurnosnim rizicima i

4) - koji nemaju u vlasništvu drugu nekretninu iste namjene.

Pod stambenom zgradom u smislu ovog Konkursa podrazumjeva se objekat namijenjen za stanovanje i koji je bio uništen prirodnom nesrećom i u kojem su u vrijeme proglašenja stanja prirodne nesreće pravni i faktički vlasnik objekta i članovi njegovog porodičnog domaćinstva, imali prijavljeno mjesto prebivališta.

Bez ispunjavanja kriterija iz predhodnog stava ovog člana, niko neće moći ostvariti pravo na prenos prava vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Općine Tuzla

U slučaju da je u stambenoj zgradi u kojoj je trajno onemogućeno korištenje stambenog prostora ili koju nije moguće sanirati ili je ono povezano sa nesrazmjernim troškovima ili sigurnosnim rizicima, stanovalo na dan proglašenja prirodne nesreće više porodica, pravo na podnošenje prijave na konkurs ima vlasnik stambenog objekta.

3. NA OVOM JAVNOM KONKURSU NE MOGU UČESTVOVATI:

1. lica koja u vrijeme prirodne nesreće nisu koristila stambenu zgradu za stanovanje

2. vlasnici vikend kuća koje su trajno oštećene i koje se ne mogu sanirati.

4. USLOVI KONKURSA I DOKUMENTACIJA

Da bi ostvarili pravo na prenos prava vlasništva na građevinskom zemljištu, učesnici ovog javnog konkursa su dužni Prvostepenoj komisiji za provođenje javnog konkursa dostaviti slijedeće:

1. Prijavu na javni konkurs sa osobnim podacima (ime, prezime, ime oca, jedinstveni matični broj, adresa na kojoj će se dostavljati pismena Komisije i kontakt telefon, oznaka lokacije za koju se podnosi prijava) uz napomenu da se prijava podnosi na prijavnom obrascu;Prijavni obrazac se može dobiti u sjedištu Prvostepene komisije,A.Alije Izetbegovića broj 4, Šalter sali Općine Tuzla (zgrada Centra za socijalni rad) i na web stranici Općine Tuzla: www.tuzla.ba.

2. dokaz o vlasništvu (pravnom ili faktičkom) na uništenom stambenom objektu na području općine Tuzla na dan proglašenja stanja prirodne nesreće (zk.izvod ili izvod iz posjedovnog lista, u slučaju nepostojanja ovih dokumenata:račun za isporučenu električnu energiju za maj 2014.godine);

3. kopija zapisnika Općinske komisije za procjenu šteta kojim je konstatovano trajna nemogućnost korištenja stambenog prostora, odnosno da nije moguće izvršiti sanaciju stambenog prostora ili je ono povezano sa nesrazmjernim troškovima ili sigurnosnim rizicima; 4.ovjerenu izjavu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da su korisnik i punoljetni članovi porodičnog domaćinstva imali mjesto prebivališta u uništenoj ili oštećenoj stambenoj zgradi na dan 04.05.2014. godine ;

5. dokaz da nije vlasnik druge nekretnine namijenjene za stanovanje na području općine Tuzla na dan proglašenja stanja prirodne nesreće (uvjerenje zk.ureda i potvrda Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove).

6. naknadna urbanistička saglasnost u postupku legalizacije izgrađenih objekata, građevinska i/ili upotrebna dozvola za objekte, koji posjeduju navedenu dokumentaciju (fotokopija);

7. kućna lista ovjerena kod nadležnog općinskog organa za poslove matičnih knjiga ili notara;

8. uvjerenje o statusu nezaposlenosti za sve punoljetne članove domaćinstva, izdate od strane Biroa za zapošljavanje;

9. potvrda JU Centar za socijalni rad Tuzla (ako je korisnik stalne socijalne pomoći) ;

10. uvjerenje Službe za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i povratak ili Odjeljenja odbrane Općine Tuzla;

11. mišljenje Tima za monitoring klizišta

NAPOMENA:

Dokaze pod tačkama 3.9. i 11, kao i dokaz pod tačkom 5., a koji se odnosi na potvrdu Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Tuzla o neposjedovanju druge imovine na području Općine Tuzla, Prvostepena komisija će pribaviti po službenoj dužnosti. Ostale dokaze, kao i dokaz pod tačkom 5., a koji se odnosi na uvjerenje zk. ureda Općinskog suda u Tuzli da podnosilac prijave nije upisan kao vlasnik stana u knjizi etažne svojine (uvjerenje Zemljišno-knjižnog ureda Općinskog suda u Tuzli da nije upisan kao etažni vlasnik) pribaviti će podnosilac zahtjeva i dostaviti uz prijavu na javni konkurs.

U slučaju sumnje, Komisija koja provodi javni konkurs dužna je kod nadležnog organa uprave za vođenje evidencije o prebivalištu, provjeriti izjavu iz tačke 4.

5. KRITERIJI ZA DODJELU

Lica koja se budu prijavila na Ovaj Javni konkurs će biti bodovana prema kriterijima propisanim Pravilnikom o bližim kriterijumima, postupku i dokumentaciji neophodnoj za ostvarivanje prava za prenos prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Općine Tuzla licima sa nastradalih područja općine Tuzla („Službeni glasnik općine Tuzla" broj 9/14).

Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku općine Tuzla", na web.stranici Općine Tuzla www.tuzla.ba i na Oglasnoj ploči na ulazu u zgradu sjedišta Prvostepene komisije za provođenje javnog konkursa za postupak prenosa prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Općine Tuzla: Prvostepena komisija, na adresi: ulica Aleja Alije Izetbegovića broj 4 i u prostorijama mjesnih zajednica.

Učesnici javnog konkursa za dodjelu parcela, dužni su u prijavi naznačiti lokaciju na koju se prijavljuju.

Prvostepena komisija, odredit će pravo prvenstva za prenos prava vlasništva na parcelama iz tačke 1. ovog Konkursa, na osnovu redosljeda učesnika konkursa na rang listi. Ukoliko više učesnika konkursa ima isti broj bodova prednost imaju oni, čije se prebivalište na dan proglašenja stanja prirodne nesreće odnosno 04.05.2014. godine nalazilo bliže lokaciji, koja je predmet konkursa.

Ako se jedan učesnik prijavi na više različitih lokacija, Prvostepena komisija će poštujući redosljed na rang listi odrediti lokaciju, koja će biti predmet prenosa prava vlasništva u odnosu na konkretnog učesnika javnog konkursa.

Ako je na jednoj lokaciji predviđena gradnja objekta sa dvije posebne stambene jedinice za predmetni lokalitet mogu se prijaviti dva učesnika konkursa zajedno.

Odluku o prenosu prava vlasništva na nekretninama iz tačke 1. ovog Konkursa bez naknade, donijet će Općinsko vijeće Tuzla sukladno odredbi člana 1. stav 4. Zakona o postupku prenosa prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova i općina na nastradalim područjima („Službene novine FBiH", broj: 59/14) i odredbama Pravilnika o postupku objavljivanja konkursa za prenos prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova i općina na nastradalim područjima („Službene novine F BiH",broj: 65/14).

Prije donošenja Odluke o prenosu prava vlasništva, pribavit će se mišljenje Općinskog pravobraniteljstva Tuzla.

6. MJESTO I ROK ZA DOSTAVU PRIJAVE NA KONKURS

Ovaj javni konkurs objaviti će se u „Sl. novinama Federacije BiH", na službenoj web stranici Vlade Federacije BiH, na službenoj web stranici Općine Tuzla i u tri dnevna lista koja se distribuiraju na području Federacije BiH, i to: „Dnevni avaz", „Oslobođenje" i „Dnevni list". Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 15 (petnaest) dana računajući od dana posljednjeg objavljivanja javnog konkursa.

Ako tekst javnog konkursa ne bude istovremeno objavljen, rok za podnošenje prijava na javni konkurs računati će se od zadnjeg objavljivanja.

Prijave na javni konkurs u zatvorenoj koverti sa traženim dokumentima dostaviti, na adresu:

Općina Tuzla

Prvostepena komisija za provođenje javnog konkursa za postupak prenosa prava vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Općine Tuzla

Aleja Alije Izetbegovića br. 4 - TUZLA "ne otvaraj"

Prijavu na javni konkurs dostaviti sa naznakom:

„ZA KONKURSNU KOMISIJU (prenos prava vlasništva bez naknade) - NE OTVARAJ"

Nepotpune i neblagovemene prijave neće se uzeti u razmatranje i iste će se odbaciti.

7. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU

Ovaj rok ne može biti duži od 30 dana od dana zatvaranja javnog konkursa. Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona Službe za boracko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i povratak. Kontakt osoba:

Sekretar Prvostepene komisije Jasmina Hasanefendić-Šimleša, dipl.pravnik

(tel: 035-307-438 i 035 252 216).

Općina Tuzla ne snosi nikakve troškove podnošenja prijava po ovom Javnom konkursu, te zadržava pravo da ovaj konkurs poništi i ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima konkursa.

PO OKONČANJU OVOG JAVNOG KONKURSA, A PO STICANJU USLOVA, RASPISAĆE SE SLJEDEĆI JAVNI KONKURS.

 

OPĆINSKO VIJEĆE TUZLA 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: