Sazivanje 1/2014 redovne Skupštine dioničara

Izvor: Oslobođenje, 25.04.2014.
SBERBANK
 
Na osnovu članova 23. i 31. Statuta Sberbank BH d.d. i Odluke Nadzornog odbora od 22. 4. 2014. godine o sazivanju 1/2014 redovne Skupštine Banke, Sberbank BH d.d. objavljuje
 
 
OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU 1/2014 REDOVNE SKUPŠTINE DIONIČARA SBERBANK BH DD
 
Redovna Skupština dioničara Sberbank BH d.d. saziva se za
četvrtak, 22. maja 2014. godine, sa početkom u 12 sati.
 
Zasjedanje Skupštine Banke održat će se u Sarajevu u prostorijama Banke, ulica Fra Anđela Zvizdovića broj 1, Sarajevo, sala za sastanke.
 
Za zasjedanje Skupštine utvrđuje se slijedeći dnevni red:
 
1. Izbor radnih tijela Skupštine
 
a. Predsjedavajućeg Skupštine;
 
b. Odbora za glasanje;
 
c. Zapisničara;
 
d. Dva ovjerivača zapisnika.
 
2. Usvajanje zapisnika sa 15. redovne sjednice Skupštine od 23. 5. 2013. godine;
 
3. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izvještaja za poslovnu 2013. godinu sa izvještajima revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Banke;
 
4. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2013. godinu;
 
5. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o radu Nadzornog odbora te ocjena rada Nadzornog odbora u cjelini i rada pojedinačnih članova Nadzornog odbora;
 
6. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Sberbank BH d.d;
 
7. Donošenje odluke o utvrđivanju prečišćenog teksta Statuta;
 
8. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora i raskidanju ugovora sa članovima Nadzornog odbora;
 
9. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora i usvajanju teksta ugovora sa članovima Nadzornog odbora.
 
10. Razno
 
Pravo odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se nalazio na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH 45 dana prije dana održavanja Skupštine.
Pravo učešća u radu i odlučivanju dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika. Punomoćnik dioničara mora imati ovlaštenje za zastupanje dioničara potpisano od dioničara - fizičkog lica ili zastupnika dioničara - pravnog lica i ovjereno od nadležnog organa.
Punomoćnik je dužan predati Odboru za glasanje pisano ovlaštenje za zastupanje dioničara (original punomoć).
Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora "za" ili "protiv" prijedloga odluke.
 
 
Predsjedavajući Nadzornog odbora
Andras Hamori
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: