Sazivanje 15. redovne Skupštine akcionara

Izvor: Banjalučka berza, 20.05.2014.

"Čajavec uslužne djelatnosti" AD Banjaluka
Ul. Jovana Dučića 23A
78000 BANJALUKA


Broj: 04/14
Dana 19.5.2014. godine

-UPRAVNI ODBOR-

Na osnovu čl. 269. i 272. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 43. Statuta "Čajavec uslužne djelatnosti" a.d. Banjaluka, sa sjedištem u ul. Jovana Dučića 23A, Banjaluka (u daljem tekstu: "Društvo"), Upravni odbor Društva, dana 19.5.2014. godine, donosi

ODLUKU

o sazivanju 15. redovne sjednice Skupštine akcionara "Čajavec uslužne djelatnosti" AD Banjaluka koja će se održati dana 20.6.2014. godine (petak) u 12 časova u prostorijama Društva, ul. Jovana Dučića 23a.

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara Društva;
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 14. redovne sjednice Skupštine akcionara Društva;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2013. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2013. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja "Čajavec uslužne djelatnosti" AD Banjaluka na dan 31.12.2013. godine;
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju "Čajavec uslužne djelatnosti" AD Banjaluka za 2013. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću gubitka na dan 31.12.2013. godine;
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2014. godinu.

Pozivaju se akcionari, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici da prisustvuju Skupštini akcionara. Pravo glasa akcionar može da ostvaruje lično ili preko punomoćnika.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banjaluka, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, što je 10.6.2014. godine.

U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine se zakazuje za isti dan u prostorijama Društva, u 14 časova sa istim dnevnim redom. Ponovljena Skupština može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju ili zastupaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova.

Sve informacije o održavanju sjednice Skupštine i materijale sa predloženim dnevnim redom akcionari mogu dobiti lično u prostorijama Društva, u ul. Jovana Dučića 23A Banjaluka, od 8 do 15 časova ili na telefon 051/214-929.

Predsjednik Upravnog odbora
Jelena Bojić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: