Sazivanje 15. redovne Skupštine

Izvor: Banjalučka berza, 20.05.2014.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima "VIB" a.d.
M. Stupara 4, Banjaluka


Na osnovu člana 267. i 272. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13), člana 76. i 85. Zakona o investicionim fondovima ("Sl. glasnik RS" broj: 92/06) i člana 50. Statuta Zatvorenog investicionog fonda VIB FOND a.d. Banjaluka, Upravni odbor Društva za upravljanje IF-ovima "VIB" a.d. Banjaluka

SAZIVA

15. sjednicu Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda "VIB FOND" a.d. Banjaluka, koja će se održati dana 24.6.2014. godine u 11 časova, u prostorijama Društva za upravljanje investicionim fondovima "VIB" a.d., ul. Miše Stupara br. 4, Banjaluka, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara - predsjednika Skupštine, a predsjednik Skupštine imenuje Komisiju za glasanje, zapisničara i 2 ovjerivača Zapisnika;
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Skupštine akcionara;
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Skupštine akcionara;
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju:
- Revizorskog izvještaja Fonda za 2012. godinu;
- Finansijskog izvještaja Fonda za 2012. godinu;
- Izvještaja o poslovanju Fonda za 2012. godinu;
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju:
- Revizorskog izvještaja Fonda za 2013. godinu;
- Finansijskog izvještaja Fonda za 2013. godinu;
- Izvještaja o poslovanju Fonda za 2013. godinu;
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Poslovne politike i investicionih ciljeva Fonda za 2014. godinu;
8. Donošenje Odluke o verifikaciji izbora revizora finansijskih izvještaja za 2013. godinu;
9. Donošenje Odluke o izboru revizora finansijskih izvještaja za 2014. godinu.

Skupština akcionara Fonda može odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji predstavljaju najmanje 30% osnovnog kapitala Fonda, uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem. U slučaju nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana u 12 časova na istom mjestu.

Ponovljena Skupština akcionara Fonda može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova, uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem.

Pravo glasa na Skupštini imaju akcionari upisani u knjigu akcionara na dan 14.6.2014. godine. Materijali za sjednicu Skupštine akcionara Fonda dostupni su u sjedištu Društva i na internet stranici Društva www.vibfond.com.

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za Skupštinu svaki radni dan u vremenu od 12 do 15 časova, u prostorijama Društva za upravljanje IF-ovima "VIB" a.d. Banjaluka, u ulici Miše Stupara broj 4, Banjaluka.

Akcionari koji nisu u mogućnosti da Skupštini akcionara prisustvuju lično ili putem punomoćnika (punomoć može biti ovjerena kod nadležnog organa ili u Društvu) mogu glasati i pismenim putem, dostavljajući glasački listić prije održavanja sjednice Skupštine na protokol Društva za upravljanje IF-ovima "VIB" a.d. Banjaluka. Telefon za informacije: 051/257-930.

 

Upravni odbor DUIF "VIB" a.d. Banjaluka

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: