Sazivanje 2. vanredne sjednice Skupštine akcionara

Datum objave: 03.09.2016. 09:54 / Izvor: Banjalučka berza, 03.09.2016.

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d.Trebinje
Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" A.D. Ugljevik

Broj: 14229/16.
Datum: 01.09.2016. godine

Na osnovu Rješenja Okružnog privrednog suda u Bijeljini broj: 59 0 V 029772 16 V od 05.07.2016. godine (broj protokola Preduzeća 10849/16 od 05.07.2016. godine) i Rješenja Okružnog privrednog suda u Bijeljini broj: 59 0 V 029772 16 V od 10.08.2016. godine (broj protokola Preduzeća 13150/16 od 12.08.2016. godine), Dopisa Privremenog zastupnika broj: 14227/16 od 01.09.2016. godine, Odluke broj: 14228/16 od 01.09.2016. godine, Direktor Preduzeća, utvrđuje sledeći:

S A Z I V
za 2. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Preduzeća koja će se održati dana 19.09.2016. godine
(ponedjeljak) u 11,00 časova

Druga vanredna sjednica Skupštine akcionara Preduzeća održaće se dana, 19.09.2016. godine (ponedjeljak) u Ugljeviku, sala Upravne zgrade Preduzeća sa početkom u 11,00 časova.

Za 2. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara predložen je sledeći:

D n e v n i   r e d:

1. Izbor i imenovanje predsjednika skuštine - imenuje ga skupština;

2. Izbor radnih tijela:
- komisije za glasanje - imenuje je Predsjednik skupštine;
- zapisničara - imenuje ga Predsjednik skupštine;
- dva ovjerivača zapisnika - imenuje ih Predsjednik skupštine;

3. Izvještaj Komisije za glasanje;

4. Razmatranje Zapisnika OPU br. 589/2016 sa 1. vanredne sjednice Skupštine akcionara Preduzeća održane dana 25.03.2016. godine;

5. Razmatranje Izvještaja broj: 4762/16 od 01.04.2016. godine o realizaciji Odluka i Zaključaka sa 1. vanredne sjednice Skupštine akcionara Preduzeća održane dana 25.03.2016. godine;

6. Razmatranje Odluke o razrješenju 3 člana Nadzornog odbora Preduzeća imenovanih ispred Matičnog preduzeća;

7. Razmatranje Odluke o imenovanju 3 vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Preduzeća ispred Matičnog preduzeća;

8. Razmatranje odluka u vezi sa raspisivanjem javnog konkursa za izbor i imenovanje 3 člana Nadzornog odbora Preduzeća ispred Matičnog preduzeća i to:
 Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterija za izbor i imenovanje;
 Odluke o imenovanju Komisije za izbor;
 Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje;

9. Tekuća pitanja.

Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, tj. na dan 09.09.2016. godine.
Pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćnicima.

Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa i sadržati: podatke o vlastodavcu (vlasniku akcija) i punomoćniku; podatke o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoć; granice ovlaštenja i vrijemenu trajanja punomoći.

Ukoliko akcionar glasa pisanim putem, pisana izjava o glasanju mora biti ovjerena kod nadležnog organa.

Poziv za sjednicu Skupštine akcionara, sa svim materijalima za održavanje Skupštine akcionara, će biti objavljen na internet stranici Preduzeća www.riteugljevik.com, internet portalu Banjalučke berze, a uz navedeno Poziv za sjednicu Skupštine akcionara će biti objavljen u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Blic" kao i na oglasnim tablama Preduzeća odmah nakon donošenja ove odluke.
Uvid u materijale za održavanje Skupštine akcionara se može izvršiti svakog radnog dana od dana objavljivanja ove Odluke do dana održavanja Skupštine, u terminu od 7-15 00 časova, u Organizaciono-pravnom sektoru-Pravna služba Preduzeća, kancelarija 105.

Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem, da uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
U slučaju da se zakazana Skupština akcionara ne održi dana 19.09.2016. godine, ponovljena Skupština akcionara održaće se dana 26.09.2016. godine, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom i u isto vrijeme.

Član 2.
Ovaj Saziv stupa na snagu danom utvđivanja.


D I R E K T O R
dr Đorđe Popović, dipl. inž.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: