Sazivanje 2. vanredne Skupštine akcionara

Izvor: Banjalučka berza, 26.05.2014.

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d.Trebinje
Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" A.D. Ugljevik

Broj: 9554/14.
Datum: 23.05.2014. godine

Na osnovu člana 34. stav 3, člana 36. i člana 44. stav 1. tačka 4. Statuta Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d.Trebinje-Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" A.D. Ugljevik (u daljem tekstu: Preduzeće), člana 9. stav 2. tačka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Preduzeća i člana 11. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Preduzeća, Nadzorni odbor Preduzeća na svojoj 20. (telefonskoj) sjednici održanoj dana 23.05.2014.godine donosi sledeću:

O D L U K U
o sazivanju 2. vanredne sjednice Skupštine akcionara Preduzeća koja će se održati dana 11.06.2014. godine
(srijeda) u 12,00 časova

Član 1.
Sjednica Skupštine će se održati u sali Upravne zgrade Preduzeća. Za 2. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći:

D n e v n i r e d:

1. Izbor i imenovanje predsjednika skupštine - imenuje ga skupština,

2. Izbor radnih tijela:
-komisije za glasanje - imenuje je Predsjednik skupštine;
-zapisničara - imenuje ga Predsjednik skupštine;
- dva ovjerivača zapisnika - imenuje ih Predsjednik skupštine;

3. Izvještaj Komisije za glasanje;

4. Razmatranje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Preduzeća;

5. Tekuća pitanja.

Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, tj. na dan 01.06.2014. godine.
Pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćnicima.

Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa i sadržati: podatke o vlastodavcu (vlasniku akcija) i punomoćniku; podatke o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoć; granice ovlaštenja i vrijemenu trajanja punomoći.

Ukoliko akcionar glasa pismenim putem, pismena izjava o glasanju mora biti ovjerena kod nadležnog organa.

Poziv za sjednicu Skupštine akcionara, sa svim materijalima za održavanje Skupštine akcionara, će biti objavljen na internet stranici Preduzeća www.riteugljevik.com, internet portalu Banjalučke berze, a uz navedeno Poziv za sjednicu Skupštine akcionara će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske" i „Nezavisne novine" kao i na oglasnim tablama Preduzeća odmah nakon donošenja ove odluke.
Uvid u materijale za održavanje Skupštine akcionara se može izvršiti svakog radnog dana od dana objavljivanja ove Odluke do dana održavanja Skupštine, u terminu od 7-15 00 časova, u Organizaciono-pravnom sektoru-Pravna služba Preduzeća, kancelarija 105.

Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem, da uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
U slučaju da se zakazana Skupština akcionara ne održi dana 11.06.2014. godine, ponovljena Skupština akcionara održaće se dana 18.06.2014. godine, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom i u isto vrijeme.
Član 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Dragiša Maksimović, dipl.ing.el.tehn.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: