Sazivanje 23. (dvadeset treće) redovne Skupštine

Datum objave: 07.04.2021. 09:08 / Izvor: Oslobođenje, 07.04.2021.

 

Broj: 372/21

Datum: 05.04.2021 .godine

 

Na osnovu člana 229. i 230. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine FBiH" broj 81/15), člana 34. Statuta Javnog preduzeća „RAD" d.d. Tešanj, Nadzorni odbor Javnog preduzeća „RAD" d.d. Tešanj objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju 23. redovne Skupštine Javnog preduzeća „RAD" d.d. Tešanj

 

 

I. 23. (dvadesettreća) redovna Skupština Javnog preduzeća, J*AD" d.d. Tešanj, održat će se dana 30.4.2021. godine (petak) sa početkom u 14:00 sati, na adresi sjedišta preduzeća: Trg žrtava 3. avgusta br. 2, Tešanj, u prostorijama uprave preduzeća.

 

II.Dnevni red skupštine:

1.Izbor predsjednika sbipštine;

2.Izbor 2 (dva) ovjerivača zapisnika:

3.Odluka o potvrđivanju izbora vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2020. godinu;

4.Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju JP"RAD" d.d. Tešanj za 2020. godinu koji uključuje finansijski izvještaj, izvještaj nezavisnog revizora, izvještaj Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;

5.Odluka o raspodjeli dobiti iz poslovanja Preduzeća za 2020. godinu;

 

III.Radna tijela Skupštine:

-Skupštinom do izbora predsjednika skupštine predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa;

-Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika skupštine.

-Nadzorni odbor je izvršio imenovanje odbora za glasanje u sastavu: Ismet Vrabac, Haris Hasanbašić i Mirnes Dedukić (Alma Bašić, zamjenski član).

 

IV.Podnošenje prijedloga od strane dioničara:

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pisano predložiti pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje na dnevni red naredne skupštine društva, u svako doba prije objavljivanja obavještenja o održavanju skupštine, kao i na izmjenu dnevnog reda i prijedlog odluka skupštine koja je sazvana, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja obavještenja iz člana 230. stav 1. Zakona.

 

V.Učešće u radu skupštine i odlučivanje:

-Prava iz člana 235. Zakona o privrednim društvima dioničari mogu ostvariti kod Sekretara preduzeća.

-Skupština može odlučivati ukoliko je na njoj zastupljeno više od 30% ukupnog broja dionica sa pravom glasa.

-Pravo odlučivanja u skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra nalazio 30 dana prije datuma održavanja skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

-Pravo učešća u radu i odlučivanju skupštine dioničkog društva dioničar može ostvariti lično ili preko punomoćnika koji je dužan postupati u skladu sa uputstvima dioničara, a ako uputstva nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom prosudbom najboljeg interesa dioničara.

-Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine dioničkog društva daje se nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju svake skupštine u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika.

-Punomoć se dostavlja dioničkom društvu lično, poštanskom pošiljkom, telefaksom ili putem e-maila najkasnije u roku od 3 dana prije datuma određenog za održavanje skupštine, a original se dostavlja na samoj skupštini.

-Punomoć data za konkretnu skupštinu važi i za ponovljenu skupštinu.

-Jednog dioničara na skupštini može zastupati samo jedan punomoćnik.

-Skupštini mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici diončara koji su se prijavili Odboru za glasanje najkasnije 3 dana prije datuma određenog za održavanje skupštine, pismenom prijavom za prisustvo skupštini uz kopiju lične karte za identifikaciju, neposredno u sjedištu preduzeća, preporučenom poštom na adresu JP "RAD" d.d. Tešanj, Trg žrtava 3. avgusta br. 2, Tešanj ili fax-om na brojeve: 032 650-566,032 650-428.

-Prijava za učešće na skupštini preduzeća može se dobiti kod sekretara preduzeća i u sjedištu preduzeća.

-Odbor za glasanje će prilikom prijema prijave za učešće na skupštini preduzeća izdati dioničara ili punomoćniku dioničara potvrdu o prijemu prijave, koju je dioničar ili punomoćnik dioničara obavezan predati odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije početka skupštine.

-Glasanje u skupštini se vrši putem glasačkih listića koji sadrže ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.

-Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora "za" ili "protiv" prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa dioničkog društva.

-O tačkama dnevnog reda skupština odlučuje u skladu sa članom 236. Zakona o privrednim društvima.

 

VI.Objavljivanje i dostavljanje obavještenja o sazivanju skupštine:

-Obavještenje o sazivanju skupštine objaviti u dnevnom listu, web stranici preduzeća, na oglasnoj tabli preduzeća, te dostaviti Sarajevskoj berzi.

-Obavještenje o sazivanju skupštine, prijedlozi odluka i ostali dokumenti koji će se razmatrati na skupštini neće se dostavljati dioničarima koji imaju manje od 0,5% dionica sa pravom glasa, ali su na raspolaganju dioničarima u sjedištu javnog preduzeća kod sekretara.

 

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: