Sazivanje 28. redovne Skupštine akcionara

Izvor: Banjalučka berza, 29.04.2014.

Nadzorni odbor NLB Razvojne Banke a.d.

Broj : NO-054/14


Odluka o sazivanju XXVIII sjednice Skupštine akcionara NLB Razvojne Banke a.d. Banja Luka, za dan 29.05.2014. godine, sa početkom u 13.00 časova, u prostorijama Banke, Ulica Milana Tepića 4, Banja Luka


Na osnovu člana 37. Zakona o bankama Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske» broj 44/03, 74/04 i 116/11) i člana 56. Statuta NLB Razvojne banke a.d. Banja Luka (broj S-021/06 od 10.03.2006. godine, broj S-020/08 od 12.08.2008. godine i S-013/2011 od 11.05.2011. godine), Nadzorni odbor na 13. sjednici održanoj dana 25.04.2014. donosi

Odluku

1. Saziva se XXVIII sjednica Skupštine NLB Razvojne banke a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka), za dan 29.05.2014. godine. Početak sjednice je u 13.00 časova. Sjednica će se održati u sjedištu Banke u Banja Luci, Ul. Milana Tepića br. 4.

2. Za sjednicu Skupštine akcionara utvrđuje se sljedeći Dnevni red :

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine;
2. Izbor radnih tijela Skupštine (zapisničar, dva člana za verifikaciju zapisnika i tri člana skupštinskog odbora za glasanje);
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju NLB Razvojne banke a.d. Banja Luka za 2013. godinu, sa izvještajem o radu Nadzornog odbora, Odbora za reviziju, interne i eksterne revizije;
4. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Banke za 2014. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Odluka o utvrđivanju i raspodjeli dobiti za poslovnu 2013. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o isplati dividende;
7. Razmatranje i usvajanje Politike i procedure za procjenu članova Nadzornog odbora.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

4. U skladu sa članom 42. Zakonom o bankama RS akcionari imaju pravo da u prostorijama NLB Razvojne banke a.d. Banja Luka, Ul. Milana Tepića br. 4. u Banja Luci, izvrše uvid u dokumente koje se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u Dnevni red Skupštine.

Datum, 25.04.2014. godine

 

Blaž Brodnjak
Predsjednik Nadzornog odbora

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: