Sazivanje 37. Skupštine

Izvor: Oslobođenje, 18.04.2014.

DIONIČKO DRUŠTVO BH TELECOM SARAJEVO

NADZORNI ODBOR

 

Broj: 00.1-1.2-8455-1/14

Sarajevo, 17.04.2014. godine

 

Na osnovu člana 242. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine F BiH", broj: 23/99,45/00, 2/02,6/02, 29/03,68/05,91/07, 84/08,88/08, 7/09,63/10 i 75/13) i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju 37. Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, 00.1 -1.2 -1.2-8455/14 sa 40. sjednice održane dana 17.04.2014. godine. Nadzorni odbor Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

O sazivanju 37. Skupštine Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

 

Saziva se 37. Skupština Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, koja će se održati dana 08.0S.2014. godine (četvrtak) sa početkom u 10.00 sati u Sarajevu, u prostorijama Generalne direkcije BH Telecom d.d. Sarajevo, Obala Kutina bana broj 8, velika sala na III spratu.

 

I ZA SKUPŠTINU SE PREDLAŽE SLJEDEĆI DNEVNI RED:

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika;

2. Usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2013. godinu, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora. Izvještaje o radu nadzornog odbora i odbora za reviziju;

3. Usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za 2013. godinu;

 

II OBAVJEŠTENJE ZA DIONIČARE O POSTUPKU PRIJAVE ZA UČEŠĆE I KANDIDOVANJE

1.Pravo učešća i prijava za učešće u radu i odlučivanju Skupštine:

Pravo učešća i odlučivanja na Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo imaju dioničari upisani u listu dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ^ko on pada u neradni dan.

Skupštini Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara, koji su se prijavili Odboru za glasanje, imenovanom Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine, najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, neposredno, preporučenom poštanskom pošiljkom, faxom ili e-mailom (na adresu: Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, ulica Obala Kulina bana broj 8, sa naznakom: za 37. Skupštinu Dioničkog društva; fax: 033 20 77 38, e-mail: skupstina@bhtelecom.ba). U slučaju neposrednog prijavljivanja, prijava se podnosi u sjedištu Društva, Ulica Obala Kulina bana broj 8, Sarajevo, u sobi broj 302. Podnosilac prijave dužan je uz prijavu predočiti i/ili dostaviti svoj identifikacioni dokument. Dioničar ili grupa dioničara sa najntanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda. Prijedlog se dostavlja u pisanom obliku neposredno ili preporučenom poštom na gore navedenu adresu, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana objave Obavještenja.

 

2. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine putem punomoćnika

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine Društva dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara-vlastodavca. Osim svakog poslovno sposobnog fizičkog lica, punomoćnik može biti pravno lice registrirano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira, udruženje sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrirano radi udruživanja i zastupanja dioničara, banka koja ima dozvolu Komisije za vrijednosne papire za obavljanje skrbničkih poslova, u kojim slučajevima ovlaštenja iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takvog pravnog lica. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva daje se u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara - vlastodavca i punomoćnika, ovjerene u skladu sa propisima, i dostavlja se Društvu lično, preporučenom poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-maila, najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje 37. Skupštine.

 

III GLASANJE U ODSUTNOSTI

 

Pravo odlučivanja na Skupštini Društva, dioničar može ostvariti glasanjem putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljenih Društvu putem pošte Ili faksa prije datuma održavanja Skupštine. U ovom slučaju, dioničari mogu, najkasnije u roku od 3 dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja u dnevnim novinama, pismenim putem obavijestiti Društvo da žele pravo odlučivanja na Skupštini ostvariti glasanjem u odsutnosti. Društvo će u roku od 2 dana od dana prijema obavijesti dioničara, dostaviti dioničaru na adresu iz liste dioničara izvještaje i prijedloge svih odluka po pitanjima koja su uvrštena u dnevni red Skupštine i glasačke listiće, a dioničar može dostaviti popunjene glasačke listiće najkasnije 3 dana prije dana održavanja Skupštine.

 

IV RADNA TIJELA SKUPŠTINE

Odbor za glasanje imenovan Odlukom Nadzornog odbora Društva, čine:

a) Mustafa Kurtić, predsjednik

Edin Sedlarević, zamjenik predsjednika

b) Amra Muratbegović, član      

Edina Karišik, zamjenik člana

c) Hariz Haljevac, član   

Enisa Čurevac, zamjenik člana

 

Zapisnik Skupštine vodit će sekretar Društva. Skupštinom Društva, do izbora predsjednika Skupštine Društva, predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara, sa najvećim brojem ^ dionica sa pravom glasa. Skupština Društva većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine Društva i dva ovjerivača zapisnika. Članovi Nadzornog odbora, članovi Odbora za reviziju, generalni direktor i drugi članovi Uprave dužni su prisustvovati Skupštini.

 

V UVID U ISPRAVE I MATERIJALE ZA SKUPŠTINU

Narednog dana od dana objavljivanja Obavještenja do dana održavanja Skupštine, dioničari i punomoćnici dioničara imaju pravo uvida u isprave i materijale pripremljene za Skupštinu u sjedištu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Ulica Obala Kulina bana broj 8, soba broj 302 na III spratu, svakim radnim danom od 9.00 do 14.00 sati. Obrazac br. 2. (Prijava za učešće u radu i odlučivanju na 37. Skupštini Društva), kao i Obrazac br. 1. (Punomoć za punomoćnika da može učestvovati u radu i odlučivanju na 37. Skupštini) iz Poslovnika o radu Skupštine Društva će biti objavljeni na web stranici Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo: www.bhtelecom.ba

 

VI PREPORUKA

Preporučuje se dioničarima i punomoćnicima dioničara koji žele učestvovati u radu Skupštine, da dođu 30 minuta prije zvanično utvrđenog termina za početak rada Skupštine Društva, radi blagovremenog evidentiranja i utvrđivanja kvoruma za početak rada Skupštine Društva.

 

PREDJEDNIK NADZORNOG ODBORA

prof. dr. Kadrija Hodžić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: