Sazivanje 7. redovne Skupštine akcionara

Izvor: Banjalučka berza, 26.05.2014.

A.D. "KOMPRED" UGLjEVIK
Broj: NO- 747-8/14
Dana: 26.05.2014. godine

Na osnovu člana 272. stav 5. Zakona o privrednim društvima ("Sl. gl. RS" broj 137/08, 58/09 i 100/11), člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Sl. gl. RS" broj 75/04 i 78/11), člana 59. Statuta A.D. "Kompred" Ugljevik broj: 757/12 od 29.06.2012. godine i člana 5. Poslovnika o radu Skupštine akcionara broj 1833-4/13 od 27.12.2013. godine, Nadzorni odbor na 29. sjednici održanoj dana 26.05.2014. godine, donio je:


O D L U K U
o sazivanju 7. redovne sjednice Skupštine akcionara AD "Kompred" Ugljevik

I
SAZIVA SE 7. redovna sjednica Skupštine akcionara A.D. "Kompred" Ugljevik za dan 27.06.2014. godine sa početkom u 10 časova.
Sjednica će se održati u poslovnim prostorijama direktora Društva u sjedištu A.D. "Kompred" Ugljevik u ulici Vojvode Kerovići br. 27. u Ugljeviku.
Ukoliko iz opravdanih razloga redovna sjednica ne bude održana u terminu iz podtačke 1. ovog tačke, ponovljena će biti održana 28.06. 2014. godine u 10 časova.

II
Za 7. redovnu sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći dnevni red:

1. Imenovanje radnih tijela Skupštine i to:
a) Komisija za glasanje;
b) Zapisničara;
v) Dva ovjerivača zapisnika.
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje izvoda iz zapisnika sa 6. redovne sjednice Skupštine akcionara održane 27.12.2013. godine;
4. Razmatranje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2013. godinu i donošenje odluke o usvajanju istog;
5. Razmatranje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2013. godinu i donošenje odluke o usvajanju istog;
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o ugovorima zaključenim između AD "Kompred" Ugljevik i povezanih lica u smislu Zakona o javnim preduzećima;
7. Razmatranje Izvještaja o poslovanju AD "Kompred" Ugljevik za 2013. godinu i donošenje odluke o usvajanju istog;
8. Razmatranje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2013. godinu i donošenje Odluke o usvajanju istog.;
9. Razmatranje finansijskih izvještaja AD "Kompred" Ugljevik za 2013. godinu i donošenje odluke o usvajanju istih;
10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o raspodjeli dobiti po godišnjem obračunu za 2013. godinu sa preporukom Odbora za reviziju i Nadzornog odbora (predlagač Direktor Društva).

III
ZADUŽUJE SE direktor Društva da pripremi prijedlog odluka po predočenim tačkama dnevnog reda i iste u pozivu za sjednicu predmetne Skupštine akcionara dostavi zastupnicima kapitala.
Uvid u materijale zainteresovani mogu ostvariti svakog radnog dana od 08 do 14 časova u poslovnim prostorijama Društva počev od dana objavljivanja ove Odluke pa do dana održavanja predmetne Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti A.D. Banja Luka sa stanjem na dan 17.06.2014. godine.

IV
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ista se arhivira u Knjigu odluka Nadzornog odbora.

 

NADZORNI ODBOR
- PREDSJEDNIK-

Milan Lazić, dipl.inž. s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: