Sazivanje 8. vanredne sjednice Skupštine akcionara

Izvor: Nezavisne novine, 26.04.2014.

Na osnovu rješenja Okružnog privrednog suda u Banjaluci broj 57 0 V 108734 14 V od 15. aprila 2014. godine i člana 269, stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 127/08,58/09,100/11 i 67/13), manjinski akcionar "Kozaraprevoz" a.d. Novi Grad, Mag. Dr. Thaler (Heribert) Georg po punomoćniku odvokatu dr Predragu Barošu objavljuje:

          

POZIV

Za 8. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Akcionarskog društva "Kozaraprevoz" a.d. Novi Grad

Vanredna sjednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva "Kozaraprevoz" a.d. Novi Grad (u daljem tekstu: Društvo) će se održati 20. maja 2014. godine (utorak) u prostorijama Društva, u Ulici kralja Petra I Oslobodioca, Novi Grad, s početkom u 11.00 časova.

Rješenjem Okružnog privrednog suda u Banjaluci broj 57 0 V10873414 od 15. aprila 2014. godine, imenovan je advokat dr Predrag Baroš iz Banjaluke za privremenog zastupnika Mag. Dr. Thaler (Herbiert) Georg sa sljedećim ovlašćenjem:

- da sazove i predsjedava sjednicom Skupštine akcionara,

- da utvrdi mjesto i datuni održavanja sjednice,

- da utvrdi dnevni red sjednice.

Za sjednicu Skupštine predložen je sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara i imenovanje radnih tijela Skupštine (Komisije za glasanje, zapisničara i ovjerivača zapisnika),

2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara,

3. Razmatranje i usvajanje odluke o raziješenju članova Upravnog odbora,

4. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru članova Upravnog odbora,

5. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru nezavisnog.revizora za 2012. i 2013. godinu.

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva.

Pravo učešća i pravo glasa na vanrednoj sjednici Skupštine akcionara Društva ostvaruju akcionari Društva koji su upisani u Centralni registar hartija od vrijednosti na dan 10. maj 2013. godine.

Akcionar može dati punomoć u pisanoj formi određenom licu, sa odredivanjem njegovog punog imena, podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje daje punomoć.

Poziv o sazivanju Skupštine akcionara Društva će biti objavljen bez prekida na internet stranici Banjaiučke berze namanje 15 dana prije održavanja vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva i u dva dnevna lista, registrovana na području Republike Srpske.

U slučaju da se sjednica Skupštine ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovna sjednica Skupštine akcionara zakazuje se istog dana, 20. maja 2014. godine, sa početkom u 12.00 časova, na istom mjestu i sa istim dne- vnim redom. Akcionari i Društva imaju pravo i mogućnost da u sjedištu Društva izvrše uvid u tekst prijedloga odluka uvršetih u dnevni red vanredne sjednice Skupštine akcionara svakim radnim danom od 09.00 do 14.00 časova, u periodu od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sjednice Skupštine.

 

Privremeni zastupnik

Predrag Baroš

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: