Sazivanje četrnaeste redovne sjednice Skupštine akcionara

Izvor: Banjalučka berza, 15.05.2014.

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA

"METAL", a.d.

GRADIŠKA

 

Na osnovu člana 42. stav 1. tačka 3. Statuta "Metal", a.d. Gradiška i odluke donesene 13.05.2014.g., Upravni odbor

 

SAZIVA

ČETRNAESTU REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

 

Četrnaesta redovna Skupština akcionara "Metal", a.d. Gradiška će se održati u četvrtak, 19.06.2014.g., u sjedištu društva u Gradišci, Ul. Dositejeva broj 7, sa početkom u 12 časova.

U slučaju da se skupština ne održi u naznačeno vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena skupština se saziva za isti dan, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom, sa početkom u 13 časova.

Za Skupštinu akcionara je predložen slijedeći

 

DNEVNI RED:

1. Imenovanje radnih tijela skupštine:

1.1. Komisije za glasanje,

1.2. Zapisničara,

1.3. Dva ovjerivača zapisnika,

2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje,

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa trinaeste redovne sjednice Skupštine akcionara  održane 20.06.2013.g.,

4. Razmatranje i usvajanje:

4.1. Finansijskih izvještaja za 2013.g., sa Izvještajem nezavisnog revizora,

4.2. Izvještaja Upravnog odbora o poslovanju u 2013.g., sa Izjavom o usklađenosti organizacije i djelovanja sa Standardima korporativnog upravljanja,

4.3. Izvještaja o radu Upravnog odbora u 2013.g.

5. Donošenje odluke o gubitku iskazanom po finansijskim izvještajima za 2013.g.

6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2014.g.,

 

Pravo učešća i pravo glasa na skupštini akcionari ostvaruju na osnovu liste akcionara Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, sa stanjem na dan 09.06.2014.g. (deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine).

Akcionari mogu učestvovati u radu skupštine lično ili zastupani po punomoćnicima, a mogu glasati i pisanim putem.

 

Punomoć mora biti ovjerena kod nadležnog organa ili ovlaštenog lica u društvu i obavezno sadržavati slijedeće: podatke o vlasniku akcija i punomoćniku (puno ime, JMBG ili matični broj pravnog lica i adresu stanovanja odnosno sjedište), podatke o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoć, granice ovlaštenja i vrijeme trajanja punomoći.     

 

Prijedlog dnevnog reda, finansijski izvještaji, izvještaj nezavisnog revizora, prijedlozi ostalih akata i prijedlozi odluka, objavljeni su na internet stranici društva, na www.metal-gradiska.com i na internet stranici Banjalučke berze, a.d. Banjaluka.

 

Pisani materijal vezano za dnevni red može se dobiti u sjedištu društva, svakog radnog dana od 7 do 15 časova.

Informacije se mogu dobiti putem telefona broj: 051/813-128.

 

Upravni odbor

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: