Sazivanje druge vanredne sjednice Skupštine

Datum objave: 01.09.2016. 12:13 / Izvor: Glas Srpske, 01.09.2016.

Na osnovu odredbe člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 101/04, 042/05,118/05 i 98/13) i člana 5. stav 6. Zakona o prenosu prava svojine na kapital Republike Srpske u preduzećima koja obavljaju komunalnu djelatnost na jedinice lokalne samouprave ("Služoeni glasnik Republike Srpske" 50/10), člana 32. Statugć KD "Lisina" AD Šipovo, predstavnik kapitala opštine Šipovo u Skupštini akcionara KD "Lisina" AD Šipovo donosi

 

ODLUKU

o sazivanju druge vanredne sjednice Skupštine akcionara KD "Lisina" AD Šipovo

 

Dana 15.9.2016. godine u 12 časova u prostorijama Društva, ulica Nikole Tesle 31, održaće se druga vanredna sjednica Skupštine akcionara KD Lisina" AD Šipovo sa sljedećim dnevnim redom:

1. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru radnih tijela Skupštine (predsjednika Skupštine akcionara, komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika);

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja Komisije za glasanje;

3. Razmatranje i usvajanje izvoda iz zapisnika sa prethodne vanredne sjednice Skušptine akcionara;

4. Razmatranje izvještaja nezavisnog revizora za 2015. godinu;

5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2015. godinu;

6. Donošenje Odluke o razrješenju Nadzornog odoora;

7. Donošenje Odluke o imenovanju privremenog Nadzornog odbora;

8. Donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijumima za izbor tri (3) člana Nadzornog odbora KP "Lisina AD Šipovo;

9. Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor tri (3) člana Nadzornog odbora KP "Lisina“ AD Šipovo;

10. Donošenje Odluke o formiranju Komisije za izbor članova Nadzornog odbora KP "Lisina" AD Šipovo;

11. Razno.

 

NAPOMENA:

U slučaju da druga vanredna sjednica Skupštine ne bude održana u zakazano vrijeme, po-novljena sjednica će biti održana dana 16.9.2016. godine u 12 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Poziv za drugu vanrednu sjednicu Skupštine akcionara objavljuje se u dnevnom listu "Glas Srpske" i "Euro Blic'.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari po osnovu Izvještaja Centralnog regisgra hartija od vrijednosti RS koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vriJednosti akcije sa stanjem na dan 29.8.2016. godine. Uvid u materijal može biti izvršen svakog radnog dana u vremenu od 12 do 14 časova u prostorijama preduzeća. Pozivaju se akcionari da lično ili putem opunomoćnika učestvuju u radu Skupštine akcionara. Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa ili ako akcionar glasa pismenim putem, pisana izjava o glasanju mora takođe biti ovjerena kod nadležnog organa.

 

Broj: 01-022-457/16

Datum: 30.8.2016. godine

 

PREDSTAVNIK KAPITALA OPŠTINE

NAČELNIK OPŠTINE ŠIPOVO

Milorad Ćirko

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: