Sazivanje dvadeset druge Skupštine

Datum objave: 12.08.2016. 10:11 / Izvor: Oslobođenje, 12.08.2016.

PD "RUDSTROJ" DD KAKANJ

NADZORNI ODBOR

Kakanj, ulica Rudarska br. 8

Broj: 955/16

Kakanj, 11. 8. 2016. godine

 

Na osnovu člana 84. Statuta i članova 228, 229. i 230. Zakona o privrednim društvima ("Sl. novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 07/09 i 81/15) i Odluke Nadzornog odbora Društva o sazivanju 22. Skupštine dioničara PD Rudstroj d.d. Kakanj, broj 954/16 od 11. 8. 2014. godine, predsjednik Nadzornog odbora Društva objavljuje:

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU DVADESET DRUGE SKUPŠTINE DIONIČARA PD "RUDSTROJ" DD

 

I) Skupština PD "RUDSTROJ" d.d. Kakanj se saziva za 1. 9.2016. godine s početkom u 10 sati, u sjedištu Društva, Kakanj - ulica Rudarska br. 8

II) Za skupštinu se utvrđuje sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva dioničara koji ovjeravaju zapisnik.

2. Usvajanje izvještaja o radu, koji uključuje finansijski izvještaj, izvještaj nezavisnog revizora, Nadzornog odbora za 2015. godinu.

3. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora.

4. Donošenje odluke o pokretanju stečajnog postupka sa restrukturiranjem nad PD "Rudstroj" d.d. Kakanj.

5. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2016. godinu.

6. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora.

Skupštinom, do izbora predsjednika Skupštine, predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara, sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.

Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine.

Za utvrđivanje kvomma i rezultata glasanja na Skupštini imenuje se Odbor za glasanje u sastavu: Majdanđić Bruno -predsjednik, Mušija Azra - član i Ušanović Nermina - član. Za zapisničara se imenuje Mušija Amna.

IV) Prijedlozi odluka

Nadzorni odbor je utvrdio prijedloge odluka po tačkama dnevnog reda.

V) Ovlašteni učesnici, registracija za učešće i način glasanja na Skupštini

1. Pravo odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara Društva kod Registra vrijednosnih papira u FBiH nalazi 30 dana prije datuma održavanja Skupštine.

2. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti osobno ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara.

3. Punomoć se daje u obliku pisane izjave, potpisane od dioničara i punomoćnika, ovjerena u skladu sa zakonom, i dostavlja se Društvu neposredno predajom ili putem preporučene pošte, najkasnije u roku za podnošenje prijave za učešće u radu Skupštine.

4. Dioničar ili grupa dioničara, sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka, kao i predložiti kandidata za člana Nadzornog odbora. Prijedlozi se dostavljaju najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o održavanju Skupštine. Prijedlozi se dostavljaju Nadzornom odboru u pisanom obliku, neposredno ili preporučenom pošiljkom na adresu sjedišta PD "RUDSTROJ" d.d. Kakanj - ulica Rudarska br. 8, na isti način kao i ovo obavještenje Nadzorni odbor će objaviti obavještenje o podnesenim prijedlozima dioničara, osim prijedloga za koje je odredbama Zakona o privrednim dmštvima utvrđeno da ih Nadzomi odbor nije dužan objaviti.

Uz prijedlog za člana Nadzornog odbora potrebno je za svakog kandidata, uz dokaze propisane Zakonom i statutom Društva, priložiti i sljedeću dokumentaciju:

• Kopiju lične karte ili izvoda iz matične knjige rođenih;

• Kopiju diplome ili uvjerenja o školskoj spremi;

• Opis profesionalnog iskustva;

• Izjavu kandidata da prihvata kandidaturu.

5. Dioničar, odnosno punomoćnik, dužan je podnijeti Odboru za glasanje pisanu prijavu za učešće u radu Skupštine, zajedno sa kopijom isprave za osobnu identifikaciju, najkasnije tri dana prije gore navedenog datuma održavanja Skupštine neposredno ili prepomčenom poštom ili putem faksa na broj 032/554-359. Podnosiocu prijave ovlaštena osoba u ime Odbora za glasanje će izdati potvrdu o registraciji za učešće u radu SkupŠtine.

6. Dioničar, odnosno punomoćnik, dužan je predati potvrdu o registraciji, uz obavezno predočenje isprave za osobnu identifikaciju, Odbom za glasanje u prostoriji određenoj za održavanje Skupštine, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak rada Skupštine.

7. Glasanje na Skupštini se vrši putem glasačkih listića koji sadrže ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže. Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću opcije "ZA" ili "PROTIV", koje se nalaze uz prijedlog odluke, odnosno zaokmživanjem broja ispred imena kandidata pri izboru organa.

VI) Uvid u isprave i materijale za Skupštinu

Počev od prvog narednog dana nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine, dioničar, odnosno punomoćnik ima pravo izvršiti uvid u listu dioničara Društva kao i prijedloge odluka i druge isprave koje se odnose na prijedloge odluka, uvrštene u dnevni red Skupštine. Svi materijali za Skupštinu dostupni su dioničarima Dmštva u sjedištu PD RUDSTROJ" d.d. Kakanj - ulica Rudarska br. 8, u kancelariji sekretara Društva radnim danom od 11 do 14 sati, prvi dan po objavljivanju ovog obavještenja. Prijava za ućešće na Skupštini Društva i obrasci za predlaganje kandiđata za Nadzorni odbor mogu se dobiti u sjedištu Društva.

Za omogućavanje uvida odgovoran je sekretar Društva, koji nije ovlašten i odgovoran za obrazloženje niti tumačenje isprava i materijala za Skupštinu.

 

Predsjednik Nadzornog odbora

Ermin Neimarlija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: