Sazivanje dvadeset druge vanredne sjednice Skupštine akcionara

Izvor: Glas Srpske, 05.06.2014.

ZP "ELEKTRO DOBOJ" a.d. DOBOJ

 

Na osnovu člana 268. Zakona o privrednim drupggvima ("Službeni glasnik Republike Sr-pske" broj 127/08 i 58/09), člana 272. stav 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 100/11) i člana 44. tačka 4. Statuta MH "ERS" MP a.d. Trebinje ZP "Elektro Doboj" a.d. doboj, Nadzorni odbor

 

SAZIVA

Dvadeset drugu vanrednu sjednicu Skupštine akcionara

MH "ERS "MP a.d. Trebinje ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj

 

Dvadeset druga vanredna sjednica Skupštine akcionara MH "ERS" MP a.d. Trebinje ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj održaće se dana 20.6.2014. godine (petak) u sali za sastanke MH "ERS" MP a.d. Trebinje ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj, ulica Nikše Pašića 77. u Doboju, sa početkom u 11 časova. Za sjednicu se predlaže sljedeći:

 

Dnevni red:

1. Imenovanje radnih tijela (predsjednika, zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje)

2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 21. sjednice skupštine akcionara

3. Izmjene i dopune Statuta MH "ERS" MP a.d. Trebinje ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj

4. Razno

 

U slučaju da se 22. vanredna sjednica skupštine akcionara ne održi dana 20.6.2014. godine, ponovljena skupština akcionara održaće se dana 27.6.2014. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Pravo da učestvuju u radu skupštine imaju svi akcionari, lično ili zastupani po punomoćnicima.

Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa ili ovlašćenog lica.

Pripremljeni materijal po predloženom dnevnom redu može se staviti na uvid zain-teresovanim akcionarima svakog radnog dana od dana objavljivanja ovog poziva do održavanja skupštine, u terminu od 8 do 14 časova u Stručnoj službi Preduzeća. Materijal za sjednicu skupštine akcionara možete pogledati na internet stranici www.elektrodoboj.net

Pravo učešća i pravo glasa na skupštini imaju akcionari registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti na deseti dan prije dana održavanja skupštine akcio-nara, odnosno 10.6.2014. godine.

Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu skupštine akcionara.

 

U Doboju, 4.6.2014. godine

Broj: NO-5446/14

 

Predsjednik Nadzornog odbora

Ljubomir Đuranović, s.r

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: