Sazivanje dvanaeste vanredne Skupštine akcionara

Datum objave: 30.09.2016. 10:03 / Izvor: Glas Srpske, 30.09.2016.

KP "KOMUNALAC" AD SRBAC

11. novembra bb

78420 SRBAC

 

Broj: 01-230/16

Datum: 28.9.2016. godane

 

Na osnovu člana 31. i 55. Statuta KP "KOMUNALAC" AD Srbac, u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora broj: 01- 92/16 od 5.4.2016. godine, Nadzorni odbor Preduzeća

 

SAZIVA

 

Dvanaestu vanrednu Skupštinu akcionara Komunalnog preduzeća "KOMUNALAC" AD Srbac koja će se održati dana 17.10.2016. godine (ponedjeljak) u 12 časova u sjedištu Preduzeća.

 

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

 

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara Društva:

- Predsjedavajućeg,

- Komisije za glasanje,

- Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika

2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.

3. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 11. vanredne Skupštine akcionara.

4. Razmatranje i usvajanje Odluke o poslovanju Društva za 2015. godinu sa gubit-kom.

5. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora KP "KOMUNALAC" AD Sroac, ispred malih akcionara.

6. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora KP "KOMUNALAC" AD Srbac, ispred malih akcionara.

 

Pravo učešća i pravo glasa akcionari ostvaruju na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja Skupštine akcionara.

Oglas o sazivanju XII vanredne Skupštine akcionara objavljuje se u dnevnim listovima "Blic" i "Glas Srpske", na internet strani Banjalučke berze neprekidno do održavanja Skupštine i na oglasnoj tabli Društva.

Uvid u materijale akcionari mogu izvršiti svakog radnog dana u Upravi preduzeća u periodu od 8 do 14 časova, a Saziv i prijedlozi odluka objavljuju se na internet sajtu Banjalučke berze.

U slučaju da se sjednica ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma ponovljena Skupština zakazuje se za 18.10.2016. godine u 12 časova na istom mjestu i sa istim Dnevnim redom.

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine, a potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod naddežnog organa ili ovlašćenog lica u Preduzeću.

 

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Savić Vujadin, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: