Sazivanje godišnje sjednice dioničara

Izvor: Dnevni Avaz, 31.05.2014.

Na osflovu Člana 54. Stav 1. tačke 11., u vezi Člana 40 stav (2) i Člana 42. Stav (1) Statuta Bosnalijeka d.d. -Prečišćeni tekst broj: 770/09 od 01.08.2009. godine, izmjenjenog Odlukom o izmjenama Statuta Bosnalijeka d.d.. broj: 319/11 od 31.03,2011. godine, kao i Člana 241. Stav (1) i (2) Zakona o privrednim društvima, na osnovu Odluke Nadzornog odbora društva broj: 1174/14 od 30.05.2014 godine. Nadzorni odbor društva Bosnalijek d.d objavljuje:

 

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU GODIŠNJE SKUPŠTINE DIONIČARA BOSNALIJEK D.D.

 

I Skupština dioničara Bosnalijeka d.d saziva se u ponedjeljak 23.06.2014 godine, sa početkom u 10:00 sati. Skupština će se održati u prostorijama Bosnalijeka d.d- u Sarajevu, ul Jukićeva 53

 

II Za Skupštinu jc utvrđen slijedeći Dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine dioničara Društva.

a) Izbor predsjednika Skupštine dioničara Društva.

b) Izbor dva ovjerivača zapisnika Skupštine dioničara Društva.

2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2013. godinu, sa Izvještajima vanjskog revizora. Nadzornog odbora društva i Odbora za reviziju;

3. Donošenje Odluke o raspodjeli i načinu upotrebe dobiti ostvarene po Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2013. godinu:

4. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnog plana Društva za 2014. godinu;

5. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Bosnalijek d.d. za 2014. godinu:

 

III Predsjednik Skupštine dioničara, Odbor za glasanje, zapisničar Skupštine i ovjerivači zapisnika Skupštine:

Do izbora predsjednika Skupštine dioničara Društva. Skupštinom će predsjedavati prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa. Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva ovjerivača Zapisnika Skupštine dioničara Društva.

Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja vršiće Odbor za glasanje u sastavu:

1. Alagić Berin, predsjednik;

2. Pezo Arman. član;

3. Pilipović Zlatan. član;

 

U slučaju sprečenosti obavljanja funkcije predsjednika ili člana Odbora za glasanje, zamjenski članovi su:

1. Muhović Senad;

2. Fazlinović Nerma;

Zapisnik Skupštine dioničara Društva vodit će vršioc dužnosti Sekretara Društva.

 

IV Za Skupštinu dioničara su utvrđeni slijedeći prijedlozi Odluka

1. Predlaže se da Skupština dioničara Društva usvoji Odluku o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2013. godinu, sa Izvještajima vanjskog revizora, Nadzornog odbora društva i Odbora za reviziju;

2. Predlaže se da Skupština dioničara Društva donese Odluku o raspodjeli i načinu upotrebe dobiti ostvarene po Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2013. godinu;

3. Predlaže se da Skupština dioničara Društva donese Odluku o usvajanju Poslovnog plana Društva za 2014. godinu;

4. Predlaže se da Skupština dioničara Društva donese Odluku o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Bosnalijek d.d. za 2014. godinu;

 

V Postupak prijave za učešće u radu i odlučivan ju Skupštine dioničara

1. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničara Društva imaju dioničari koji su se nalazili na listi dioničara Društva kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegov ine 30 dana prije dana održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

2. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničara Društva, dioničar može ostvariti lično lb palca punomoćnika koji je dužan postupali u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara-v lastodavca. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničara Društv a daje se u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara -vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se Društvu neposrednom predajom vršiocu dužnosti sekretara Društva putem protokola Društva, ili putem pošte, ili e-mail adrese: (bogdan.j@bosnalijek.ba), najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine, tj. najkasnije dana 20.06.2014. godine do 10:00 sati.

3. Vršioc dužnosti Sekretara društva je dužan sve prispjele punomoći proslijediti Odboru za glasanje bez odlaganja.

4. Dioničar/punomoćnik koji želi učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine dioničara Društva, dužan je Odboru za glasanje podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine, tj. najkasnije do dana 20.06.2014. godine do 10 oo sati. preporučenom poštom, na adresu ul. Jukićeva 53, 71 000 Sarajevo. Bosna i Hercegovina ili neposredno predajom vršiocu dužnosti sekretara Društva putem protokola Društva.

5. Dioničar/punomoćnik je dužan Odboru za glasanje, odnosno ovlaštenoj osobi, predočiti isprav u za osobnu identifikaciju, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine

6. Glasanje na Skupštini dioničara Društva se vrši putem glasačkih listića zaokruživanjem odgovora ZA ili PROTIV prijedloga odluke.

7. Rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.

 

VI Prijedlozi dioničara

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine dioničara Društv a, najkasnije osam (8) dana od dana objavljivanja ovog Obav ještenja.

 

VII Uvid u materijale za Skupštinu dioničara

1. Dioničar/punomoćnik koji je podnio urednu prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničara Društva, ima pravo uvida u materijale pripremljene za Skupštinu.

2. Uvid u materijale može se izvršiti svakim radnim danom u vremenu od 10:00 do 14:00 sati u sjedištu Bosnalijeka d.d. Jukićeva 53, Sarajevo. Za ispunjavanje zahtjeva za uvid u materijale Skupštine ovlašten je v ršioc dužnosti sekretara Društva, bez ovlaštenja za davanje objašnjenja i tumačenja materijala.

 

Predsjednik Nadzornog odbora

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: