Sazivanje godišnje sjednice Skupštine akcionara

Izvor: Nezavisne novine, 19.05.2014.

AKCIONARSKO DRUŠTVO "O P R E M A" BI.TEL.IINA

- UPRAVNI ODBOR-

Broj: 27/2014.

Dana, 14.05.2014. god.

 

Na osnovu člana 72 i 73 Statuta Akcionarskog društva "OPREMA" Bijeljina, Upravni odbor Društva, od- lukom od 14.05.2014. godine

 

SAZIVA

GODIŠNJU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Godišnja sjednica Skupštine akcionara treba da bude održana 20.06.2014. godine (petak) u sjedištu Društva u Bijeljini, Ul. Gavrila Principa 4, s početkom u 12 časova.

Za sjednicu Skupštine se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine, koji nakon izbora imenuje:

- zapisničara,

- dva ovjerivača zapisnika iz reda akcionara,

- komisiju za glasanje.

2. Usvajanje izvještaja komisije za glasanje o prisutnosti akcionara.

3. Usvajanje zapisnika sa sjednice Skupštine Društva, održane 21.06.2013. godine.

4. Usvajanje izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja "Opreme" za 2013. godinu.

5. Usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2013. godinu.

6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju "Opreme" za 2013. godinu.

7. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja "Opreme" za 2013. godinu.

8. Donošenje odluke o izbora nezavisnog revizora za reviziju Finansijkih izvještaja Društva za 2014. godinu.

Pravo glasa na godišnjoj sjednici Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u Knjigu akciona- ra na dan 10.06.2014. godine.

Zainteresovani akcionari Društva mogu izvršiti uvid u sve materijale za sjednicu Skupštine u sjedištu Draštva u Bijeljini, Ul. Gavrila Principa br. 4, svakog radnog dana od 8 do 12 časova i na internet stranici draštva www.ad-oprema.net.

Sazivanje godišnje sjednice Skupštine biće objavljeno u dnevnim listovima "Glas Srpske" i "Nezavisne novine".

 

Predsjednik Upravnog odbora

Zorica Durić, s.r.  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: