Sazivanje godišnje sjednice Skupštine akcionara

Izvor: Nezavisne novine, 31.05.2014.

HPK HEMIJSKA PRERADA KUKURUZA a.d.

Draksenić Kozarska Dubica

 

Na osnovu čl. 21. Statuta HPK HEMIJSKA PRERADA KUKURUZA a.d. Draksenić Kozarska Dubica i odluke br. 02-655/14 - 14 od 28.05.2014. godine, Nadzorni odbor HPK HEMUSKA PRERADA KUKURUZA a.d. Draksenić Kozarska Dubica,

 

 

SAZIVA

godišnju sjednicu Skupštine akcionara HPK HEMUSKA PRERADA KUKURUZA a.d.

Draksenić Kozarska Dubica

 

koja će biti održana dana 07.07.2014. godine, s početkom u 12.00 časova, u prostorijama rest rana Društva u Drakseniću.

 

Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći dnevni red:

 

1. izbor predsjednika Skupštine akcionara, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika (pravni osnov čl. 292 Zakona o privrednim društvima - u daljem tekstu: Zakona i čl. 20. i 25. Statuta)

 

2. usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara (čl. 281. Zakona i čl. 20. Statuta)

 

3. razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2013. godinu (čl. 281. Zakona i čl. 20. Statuta)

 

4. razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2013. godinu (čl. 281. Zakona i čl. 20. Statuta)

 

5. razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju i finansijskih izvještaja sa izvještajem revizora za 2013. godinu (čl. 281. Zakona i 20. Statuta)

 

6. donošenje odluke o raspodjeli dobiti (čl. 210. i 281. Zakona i čl. 20. i čl. 74. Statuta)

 

7. razmatranje i usvajanje plana poslovanja za 2014. godinu (čl. 281. Zakona, čl. 5. Zakona o javnim preduzećima i čl. 20. Statuta)

 

8. razmatranje i usvajanje izvještaja o namjeravanoj poslovnoj politici za 2014. godinu (čl. 281. Zakona i čl. 20. Statuta)

 

9. donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta (čl. 281. Zakona i čl. 20. Statuta) Odluke se donose -običnom većinom.

 

Pravo učešća i pravo glasa ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti sa stanjem na desti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, tj. na dan 27.06.2014. godine.

 

Kopija svih materijala po pojedinim tačkama dnevnog reda (zapisnik, prijedlozi odluka, izmjene i dopune Statuta i dr.) dostupna je i obezbjedena svakom akcionaru u sjedištu Društva u redovno radno vrijeme (svaki radni dan od 7.00 do 15.00 časova).

 

Sazivanje sjednice i prijedlozi odluka su objavljeni na internet stranici društva: wwwhpk-kozarskadubi-ca.net i dnevnim listovima "Glas Srpske' i "Nezavisne novine'

 

U slučaju nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine zakazuje se za dan 14.07.201- ^ kJihc. . isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.

 

Predsjednik Nadzornog odbora Nenad Vukić, dipl. pravnik

Br. 04- 682/14

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: