Sazivanje i održavanje druge vanredne sjednice Skupštine

Datum objave: 23.09.2016. 09:16 / Izvor: Dnevni Avaz, 23.09.2016.

NADZORNI ODBOR

 

Broj: 12463/16.

Banovići, 21.09.2016.godine

 

Na osnovu Člana 230. Zakona o privrednim društvima («S1. novine FBiH br:81/15, Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima (SLnovine FBiH br. 19/10), člana 46. Statuta RMU "Banovići" d.d. Banovići broj:317/20l6 od 11.0J.2016.godine, Odluke Nadzornog odbora RMU «Banovići» d.d. Banovići o sazivanju i održavanju 2 (druge) vanredne sjednice Skupštine RMU «Banovići» d.d. Banovići br.12460/16 od 21.09.2016.godine, Nadzorni odbor objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju i održavanju 2 (druge) vanredne sjednice Skupštine RMU «Banovići» d.d. Banovići

 

I-2 (druga) vanredna sjednica Skupštine RMU «Banovići» d.d. Banovići će se održati 10.10.2016.godine, (ponedjeljak) u Banovićima u prostorijama Direkcije rudnika (sala br.34) sa početkom u 11:00 sati.

 

II - Za sjednicu Skupštine je utvrđen sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine:

a) predsjednika Skupštine,

b) 2 (dva) ovjerivača zapisnika,

2. Razmatranje i usvajanje Revidovanog trogodišnjeg plana poslovanja za period 2014 - 2016 godine RMU „Banovići" d.d. Banovići,

3. Razmatranje i usvajanje Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću — Tvornica transportnih uređaja „Energetik" doo Tuzla,

4. Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Tvornica transportnih uređaja „Energetik" doo Tuzla, 4

5. Razmatranje i usvajanje Odluke o odobravanju Statuta Tvornica transportnih uređaja „Energetik" doo Tuzla,

 

III - Odlukom Nadzornog odbora broj:12461/16 od 21.09.2016.godine, u Odbor za glasanje imenovani su:

1. mr. Kemal Mujkić, dipl.inž.rnaš. - predsjednik ,

2. dr. Safer Mušanović, dipl.inž.rnaš. – zamj. predsjednika

3. mr. Hasan Tabaković, dipUnž. el.tehnike - Član

4. Zuhdija Smajlović, đipl.inž.el.tehnike  - zamj.Član

5. Esed Rahmanović, dipl.inž.rud. - Član

6. Amir Bećirović, dipl.ecc. - zamj.Člana

 

IV - Zapisničar na Skupštini će biti Sekretar društva - Samir Numanović, dipl.pravnik

 

V - Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari koji su se nalazili na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u FBiH 30 dana prije održavanja Skupštine društva ili posiednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine, dioničar, može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika, kao i glasanjem u odsustvu.

Glasanje u odsustvu se vrši u skladu sa Članom 14. i 15. Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima (SI. Novine FBiH br.19/10).

 

VI - Punomoći za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daju se u obliku pisane izjave (koja se može dobiti u društvu) potpisane od strane dioničara — vlastodavca i punomoćnika.

Punomoći iz stava I. ove tačke daju se nakon objavljenog obavještenja o sazivanja Skupštine.

Dioničar-punomoćnik koji želt učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine, dužan je najkasnije 3 (tri) dana, prije dana određenog za održavanje Skupštine, neposredno ili preporučenom poštom podnijeti Odboru za glasanje, prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine. Uz prijavu se obavezno prilaže dokaz o identifikaciji podnosioca prijave (fotokopija lične karte ili pasoša), a punomoćnici i punomoć.

Podnosiocu prijave ovlašteni radnik Društva će izdati potvrdu, koju je dioničar-punomoćnik dužan predati Odboru za glasanje, odnosno ovlaštenoj osobi, uz predočenje isprave za identifikaciju, najkasnije 60 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine.

 

VII -Dioničari ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, imaju pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda ili prijedloga odluka u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

 

VIII -Uvid u listu dioničara, isprave, materijale, prijedloge koji se nalaze na dnevnom redu Skupštine može se izvršiti u prostorijama Uprave RMU «Banovići» d.d. Banovići, u Ul. Armije BiH br.52, svakim radnim danom od 10 -14:00 sati.

 

IX - Glasanje na sjednici Skupštine vrši se javno (aklamacijom) za tačku 1 (jedan), i tajno putem glasačkih listića za tačke dnevnog reda od 2,3,4 i 5.

Tajno glasanje putem glasačkih listića se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovara «ZA» ili «PROTIV» prijedloga odluke ili drugog akta o kome se glasa.

 

X - O svim tačkama dnevnog reda Skupština odlučuje natpolovičnom većinom glasova zastupljenih dionica s pravom glasa.

 

XI - Obavještenje će biti objavljeno u dnevnim novinama koje izlaze na teritoriji FBiH,5Sarajevskoj berzi vrijednosnih papira i na Web stranici Rudnika: www.rmub.ba.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone broj: 035-870-587 i 035-870-260.

 

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Mr.sc. Emin Haračić,dipl.inž.rud.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: