Sazivanje II redovne godišnje Skupštine

Izvor: Oslobođenje, 20.05.2014.

UNIONINVEST, d.d.

Sarajevo

NADZORNI ODBOR

 

Na osnovu člana 66. Statuta Unioninvest, d.d. Sarajevo, Nadzorni odbor Unioninvest, d.d. Sarajevo na svojoj II redovnoj sjednici održanoj 16.5.2014. godine objavljuje slijedeće

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju II (druge) redovne godišnje Skupštine društva Unioninvest, d.d. Sarajevo

Skupština Društva saziva se za 16.6.2014. godine (ponedjeljak), sa početkom u 14 sati u poslovnim prostorijama Unioninvest, d.d. Sarajevo, u ulici Grbavička broj 4.

Za sjednicu Skupštine Društva predlaže se slijedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika

2. Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Unioninvest, d.d. Sarajevo za 2013. godinu koji uključuje finansijske izvještaje i nezavisno revizorsko mišljenje, izvještaj Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, i donošenje pojedinačnih odluka o usvajanju

2.1. Izvještaja o poslovanju sa finansijskim izvještajima Društva

2.2. Izvještaja vanjskog revizora o izvršenom pregledu finansijskih izvještaja Društva ;

2.3. Izvještaja Odbora za reviziju o izvršenom pregledu finansijskih izvještaja Društva

2.4. lzvještaja o radu Nadzornog odbora za 2013. god.

3. Donošenje odluka;

3.1. o usvajanju raspodjele dobiti Društva za 2013. godinu

3.2. o izdvajanju u sredstva rezervi

4. Donošenje o odluke o isplati dividende dioničarima Unioninvest, d.d. Sarajevo

5. Informacija o usvajanju plana poslovanja za 2014. godinu

Radom Skupšine predsjedava predsjednik Skupštine.

Utvrđivanje kvoruma i rezultala glasanja vršit će Odbor za glasanje u sastavu: 1. Efendić Tatjana 2. Kazazić Emica 3. Zendilović Meliha

Zapisnik će voditi sekretar Društva.

II

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Uprava Društva dužni su prisustvovati sjednici.

III

Pravo učešća u radu i odlučivanju ima dioničar ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili Odboru za glasanje prije početka rada Skupštine, tri dana prije dana odredenog za održavanje Skupštine. Dioničar ili punomoćnik je dužan prijavu, u naprijed navedenom roku, dostaviti lično, poštanskom pošiljkom ili faksom na broj 00387 33 220 952.

Punomoć koju dioničar daje punomoćniku mora biti u obliku pisane izjave, potpisana od dioničara i punomoćnika.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa imaju pravo najkasnije u roku 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedlog odluka Skupštine koja je sazvana.

Registracija prijavljenih dioničara i podjela materijala za glasanje će se vršiti na dan održavanja Skupštine, od 13 do 13.45 sati na naznačenoj adresi.

Počev od dana objavljivanja ovog obavještenja dioničari mogu uz prethodnu najavu na broj telefona 00387 33 567451 u Sekretarijatu Društva od 14 do 15.30 sati izvršiti uvid u materijale koji se odnose na predložene odluke iz saziva dnevnog reda.

 

NADZORNI ODBOR

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: