Sazivanje II vanredne Skupštine dioničara

Izvor: Oslobođenje, 06.05.2014.

DC „GRADAČAC" d.d. GRADAČAC

Na osnovu odredbi člana 244. stav 1,2. i 3. Zakona o privrednim društvima FBiH i člana 25. Statuta DC "Gradačac" d.d. Gradačac, dioničar društva Šimić Tomo, sa preko 20% dionica Društva, objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju II vanredene Skupštine dioničara DC „Gradačac" d.d. Gradačac

 

I

Obavještavaju se dioničari DC "Gradačac" d.d. Gradačac da će se 7.6.2014. godine održati II vanredna skupština dioničara Društva sa početkom u 12.00 sati, izvan sjedišta Društva u prostorijama "Voker" d.o.o. Gradačac, Hrgovi Donji bb.

 

II

Za Skupštinu je utvrđen slijedeći dnevni red:

1. Utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine

2. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika

3. Glasanje o povjerenju i razrješenju članova NO društva u skladu sa odredbama člana 259. Zakona o privrednim društvima - pojedinačno za svakog člana NO

4. Izbor članova Nadzornog odbora društva na osnovu pristiglih prijava

 

III

Učešće u radu i odlučivanju:

 

1. Do izbora predsjednika Skupštine, Skupštinom predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik, sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa. Predsjednik Skupštine i dva ovjerivača zapisnika biraju se glasanjem glasačkim listićima većinom glasova prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara.

2. Za utvrđivanje kvoruma i rezultate glasanja na predstojećoj Skupštini dioničara DC "Gradačac" d.d. Gradačac, imenuje se Odbor za glasanje u sastavu: Matuzović Vlado, Vrhovac Siniša i Šimić Maijan. Zapisnik na Skupštini će voditi Mešić Mirnes.

Za predsjednika Skupštine predlaže se Tomo Šimić a za ovjerivače zapisnika Jugović Admir i Šunu Lidija.

3. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, ima pravo pisa no predložiti izmjene i dopune dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine koja je sazvana. Piloni prijedlog se dostavlja Društvu preporučenom pošiljkom, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja na adresu društva DC "Gradačac" d.d. Gradačac, ul. Sarajevska bb.

4. Skupštini mogu prisustvovati zakonski zastupnici dioničari ili punomoćnici dioničara, koji su se pri javili Odboru za glasanje najkasnije 3 (tri) dana prije dana određenog za održavanje Skupštine, a nalaze se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira FBiH najkasnije 30 (trideset) dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine ili slijedećeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.

Prijava se može podnijeti lično, preporučenom poštanskom pošiljkom* faxom ili mejlom na adresu društva, na adresu DC "Gradačac" d.d. Gradačac, ul. Sarajevska bb.

5. Učešće u radu i odlučivanju na Skupštini dioničar može ostvariti i putem punomoćnika, koji je dužan da postupa u skladu sa uputama dioničara.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se u obliku pisane izjave, potpisane i ovjerene od strane dioničara - vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se DC "Gradačac" d.d. Gradačac poštanskom pošiljkom, najkasnije u roku utvrđenom za registraciju dioničara za učešće u radu Skupštine.

6. Punomoć prestaje ako se dioničar - vlastodavac registruje za učešće i prisustvuje Skupštini s izričitom iskazanom namjerom da lično glasa, izdavanjem punomoći drugom licu ili opozivom punomoći u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara-vlastodavca, te danom upisa kod Registra, preno-sa dionica od strane dioničara vlastodavca.

7. Glasanje na Skupštini vršit će se putem glasačkih listića, zaokruživanjem na glasačkom listiću "ZA" ili "PROTIV" prijedloga odluke, odnosno zaokruživanjem broja ispred imena kandidata pri izboru članova Nadzornog odbora društva, a rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.

8. Kandidata za člana Nadzornog odbora može predložiti dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% dionica sa pravom glasa. Prijedlozi se podnose pisano društvu najkasnije osam (8) dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine u čiji dnevni red je uključeno i pitanje izbora predsjednika i članova Nadzornog odbora. Prijedlog kandidata treba da sadrži potrebne informacije i to ime i prezime kandidata, adresu stanovanja i kontakt-telefon.

9. Predsjednik i član Nadzornog odbora ne može biti osoba:

- osuđivana za krivično djelo i privredni prijestup nespojive sa dužnošću u nadzornom odboru, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne

- kojoj je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti nadzornog odbora i

- starija od 65 godina na dan imenovanja

10. Predloženi kandidati za Nadzorni odbor dužni su prije glasanja na Skupštini društva, dostaviti Odboru za glasanje potpisanu izjavu kojom prihvataju ponuđenu kandidaturu

11. Preporučuje se dioničarima i punomoćnicima dioničara koji žele učestvovati u radu Skupštine, da dođu 30 minuta prije zvanično utvrđenog termina za početak rada Skupštine Društva, radi blagovremenog evidentiranja i utvrđivanja kvoruma za početak rada Skupštine. Odbor za glasanje je dužan provjeriti valjanost ovlaštenja i identitet punomoćnika.

12. Narednog dana od dana objavljivanja obavještenja do dana održavanja Skupštine, dioničari i punomoćnici dioničara imaju pravo izvršiti uvid u listu dioničara, kao i uvid u sve isprave i materijale koji se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine. Uvid u navedene isprave i materijale pripremljene za Skupštinu može se izvršiti neposredno u sjedištu društva DC "Gradačac" d.d. Gradačac, ul. Sarajevska bb. svakog radnog dana.

 

Gradačac, 5.5.2014. godine        

 

DIONIČAR DRUŠTVA:

Tomo Šimić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: