Sazivanje jedanaeste Skupštine

Izvor: Dnevni Avaz, 24.04.2014.

Na osnovu člana 241. stav 2. i člana 242. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH. br. 23 99, 45/00, 2/02, 6/02, 29 03, 68 05, 91/07, 84 08, 88 08, 7/09 i 63/10), člana 9. tačka 6. Statuta "Plin Sarajevo" d.d. Sarajevo i Odluke Nadzornog odbora "Plin Sarajevo" d.d. Sarajevo o sazivanju Jedanaeste Skupštine, broj: 01-23 14 od 21.03.2014. godine. Nadzorni odbor društva objavljuje:

 

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU 11. SKUPŠTINE "PLIN SARAJEVO" d.d. Sarajevo

 

I Jedanaesta skupština "Plin Sarajevo" d.d Sarajevo održaće se 15.05 2014. godine sa početkom u 09.30h u sjedištu društva na adresi Rajlovačka b.b. Sarajevo

 

II Za jedanaestu skupštinu predlaže se sljedeći

 

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača Zapisnika,

2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 10. redovne Skupštine „Plin Sarajevo" DD, održane 22.05.2013 godine u Sarajevu

3. Izvještaj o poslovanju .Plin Sarajevo" DD za 2013 godinu, sa izvještajima Vanjskog revizora. Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;

4. Odluka o potvrđivanju Vanjskog revizora „Askom" d o o. Sarajevo za 2014 godinu;

5. Odluka o izboru članova Odbora za reviziju

6. Razno.

 

III Odlukom o sazivanju skupštine Nadzorni odbor imenovao je Odbor za glasanje, i to:

Gadžo Harun-predsjednik, Zorlak Almir-član i Dina Kazazić-član

Za zapisničara je imenovana Đuzel Esma, a za zamjenika Hadžalić Suada

IV Skupštinom, do izbora predsjednika skupštine, predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara, sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa

V O prijedlozima odluka Skupština društva odlučuje glasanjem dioničara putem glasačkih listića koji sadrže podatke o dioničaru i broju glasova kojim raspolaže. Glasanje se vrši zaokruživanjem „za" ili „protiv" uz potpisivanje glasačkog listića.

VI. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari upisani u Listu dioničara „Plin Sarajevo" d.d kod Registra vrijednosnih papira u FBIH 30 dana prije održavanja Skupštine

VII. Pravo učešća u radu i odlučivanju na Jedanaestoj skupštini dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara - vlastodavca.

VIII. Dioničar - punomoćnik obavezan je najkasnije tri dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine Odboru za glasanje podnijeti Prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine. Prijava se dostavlja lično ili putem pošte ili faksom br. 033/953-129

IX. Punomoćnik uz prijavu za učešće u radu Skupštine dužan je priložiti Punomoć - izjavu potpisanu od strane dioničara - vlastodavca i punomoćnika sa identifikacionim podacima (ime i prezime, JMB, prebivalište i broj LK).

X Obrazac prijave i punomoći može se preuzeti od Odbora za glasanje ili na portirnici Društva XI. Uvid u materijale dioničar - punomoćnik može izvršiti neposredno u sjedištu Društva, Ulica Rajlovačka bb, Sarajevo, svaki radni dan u vremenu od 09.00h do 12.00h u periodu od objavljivanja ovog obavještenja do dana održavanja Skupštine. XII Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo predložiti izmjenu Dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine društva najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

XIII Dioničar odnosno punomoćnik je dužan Odboru za glasanje predočiti Potvrdu o podnesenoj prijavi za učešće u radu i odlučivanju Skupštine najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak rada Skupštine.

XIV Ovo obavještenje objavljeno je i na web stranici Komisije za vrijednosne papire FBiH (www.komvp.ftov.ba) a dodatna pojašnjenja vezana za održavanje Jedanaeste skupštine mogu se dobiti na telefon 033/953-100

 

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA Ernst Bode

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: